Item


Los fondos de indemnización de daños corporales en España: inventario, balance y perspectivas

"Aquest treball aborda les característiques i l’ abast dels fons d’ indemnització de danys corporals existents en Dret espanyol. Aquestes mesures es caracteritzen per tenir com a finalitat que les víctimes de determinats esdeveniments danys obtinguin la reparació total o parcial els seus danys amb independència de la imputació de responsabilitat civil a alguna persona. Els elements clau de la seva configuració jurídica són: ser alternativa a la responsabilitat civil, reconèixer el dret a reparació incondicionalment sempre que les víctimes directes haguessin sofert els danys en el context delimitat per la norma creadora del fons, tendir al rescabalament integral d’ aquests perjudicis, i aplicar-se mitjançant procediments administratius subjectes al control jurisdiccional de la denegació de les sol·licituds. Després de l’ anàlisi de les manifestacions d’ aquestes característiques en els diversos tipus de fons, es plantegen qüestions bàsiques vinculades al fonament d’ aquestes institucions: què justifica el seu establiment, com s’ afronta el seu finançament i fins a quin punt pot retreure’ s al legislador que genera greuges comparatius entre víctimes. A tall d’exemple, s’examina la recent proposició de llei de creació d’un fons d’indemnització de les víctimes de l’amiant a Espanya. El treball conclou amb una valoració crítica del grau en què els fons en vigor compleixen la funció que els identifica." Font: Revista de derecho civil

"This paper addresses the characteristics and scope of bodily injury compensation funds existing in Spanish law. These measures are characterized by having the purpose that the victims of certain events damages obtain total or partial reparation for their damages regardless of the imputation of civil liability to any person. The key elements of its legal configuration are: to be an alternative to civil liability, to recognize the right to redress unconditionally whenever the direct victims have suffered the damages in the context delimited by the norm creating the fund, to tend to the integral compensation of these damages, and to be applied through administrative procedures subject to jurisdictional control of the denial of applications. After analyzing the manifestations of these characteristics in the different types of funds, basic questions related to the foundation of these institutions are raised: what justifies their establishment, how is their financing dealt with and to what extent can the legislator who generates comparative grievances between victims be reproached. By way of example, it examines the recent bill to create a compensation fund for asbestos victims in Spain. The study concludes with a critical assessment of the degree to which the funds in force fulfil the function that identifies them." Source: Revista de derecho civil

7490.mp4 7490.mp3

16

Càtedra de Cultura Jurídica. Grup de Recerca en Filosofia del Dret

Author: Ribot Igualada, Jordi
Date: 2024 February 9
Abstract: "Aquest treball aborda les característiques i l’ abast dels fons d’ indemnització de danys corporals existents en Dret espanyol. Aquestes mesures es caracteritzen per tenir com a finalitat que les víctimes de determinats esdeveniments danys obtinguin la reparació total o parcial els seus danys amb independència de la imputació de responsabilitat civil a alguna persona. Els elements clau de la seva configuració jurídica són: ser alternativa a la responsabilitat civil, reconèixer el dret a reparació incondicionalment sempre que les víctimes directes haguessin sofert els danys en el context delimitat per la norma creadora del fons, tendir al rescabalament integral d’ aquests perjudicis, i aplicar-se mitjançant procediments administratius subjectes al control jurisdiccional de la denegació de les sol·licituds. Després de l’ anàlisi de les manifestacions d’ aquestes característiques en els diversos tipus de fons, es plantegen qüestions bàsiques vinculades al fonament d’ aquestes institucions: què justifica el seu establiment, com s’ afronta el seu finançament i fins a quin punt pot retreure’ s al legislador que genera greuges comparatius entre víctimes. A tall d’exemple, s’examina la recent proposició de llei de creació d’un fons d’indemnització de les víctimes de l’amiant a Espanya. El treball conclou amb una valoració crítica del grau en què els fons en vigor compleixen la funció que els identifica." Font: Revista de derecho civil
"This paper addresses the characteristics and scope of bodily injury compensation funds existing in Spanish law. These measures are characterized by having the purpose that the victims of certain events damages obtain total or partial reparation for their damages regardless of the imputation of civil liability to any person. The key elements of its legal configuration are: to be an alternative to civil liability, to recognize the right to redress unconditionally whenever the direct victims have suffered the damages in the context delimited by the norm creating the fund, to tend to the integral compensation of these damages, and to be applied through administrative procedures subject to jurisdictional control of the denial of applications. After analyzing the manifestations of these characteristics in the different types of funds, basic questions related to the foundation of these institutions are raised: what justifies their establishment, how is their financing dealt with and to what extent can the legislator who generates comparative grievances between victims be reproached. By way of example, it examines the recent bill to create a compensation fund for asbestos victims in Spain. The study concludes with a critical assessment of the degree to which the funds in force fulfil the function that identifies them." Source: Revista de derecho civil
7490.mp4 7490.mp3
16
Format: audio/mpeg
video/mp4
Document access: http://hdl.handle.net/10256.1/7490
Language: spa
Publisher: Càtedra de Cultura Jurídica. Grup de Recerca en Filosofia del Dret
Collection: VII Workshop de Filosofia del Dret Privat. Pobreza, justicia distributiva y justicia correctiva: el caso de las reparaciones resilientes
Rights: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Espanya -- Lesions corporals -- Congressos
Spain -- Assault and battery -- Congresses
Danys i perjudicis -- Congressos
Damages -- Congresses
Justícia restauradora -- Congressos
Justice restaurative -- Congresses
Reparació (Dret) -- Congressos
Reparation -- Congresses
Title: Los fondos de indemnización de daños corporales en España: inventario, balance y perspectivas
Type: info:eu-repo/semantics/lecture
Repository: DUGiMedia

Subjects

Authors