Item


Racionalidad y derecho: algunas cuestiones filosóficas

Presentació per par de Jordi Ferrer del 4rt Premi Internacional de Cultura Jurídica, 2024, què en aquesta ocasió s’atorga al professor Ricardo Caracciolo. Crear i atorgar quest premi va ser un dels projectes amb el què va començar la Càtedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona, un premi que suposa homenatge i reconeixement, però no només, i que inclogui discussió acadèmica, debat, etc. sobre l’objecte del premi, el seu pensament, etc. No entrem en els detalls dels mèrits teòrics de l’obra de Ricardo Caracciolo, de la seva teoria del dret, de la seva filosofia analítica de la què hem après tots. Jordi dona rellevància a un altre tipus de mèrit, que no es troben en els currículums al ús, en el cas de Ricardo; menciona el tarannà que coexistia al Instituto de filosofia del derecho, de la Universidad de Buenos aires, una manera de dedicació a la vida intel·lectual caracteritzada per l’honestedat i l’acceptació de la crítica, així com l’aproximació i dedicació al jovent; un altre dels trets diferencials de Ricardo ha estat la visió de continuïtat entre la investigació i la transmissió del coneixement. Ricardo realitza una sèrie de reflexions sobre la seva trajectòria i obra

Presentation by Jordi Ferrer of the 4th International Prize for Legal Culture, 2024, which this time is awarded to Professor Ricardo Caracciolo. Creating and awarding this award was one of the projects with which the Chair of Legal Culture of the University of Girona began, an award that represents tribute and recognition, but not only, and that includes academic discussion, debate, etc. about the subject of the award, his thinking, etc. We will not go into the details of the theoretical merits of the work of Ricardo Caracciolo, of his theory of law, of his analytical philosophy from which we have all learned. Jordi gives importance to another type of merit, which is not found in the curricula in use, in the case of Ricardo; mentions the temperament that coexisted at the Instituto de filosofia del derecho, of the University of Buenos Aires, a way of dedication to intellectual life characterized by honesty and the acceptance of criticism, as well as the approach and dedication to young man another of Ricardo’s distinguishing features has been the vision of continuity between research and the transmission of knowledge. Ricardo makes a series of reflections on his career and work

7564.mp4 7564.mp3

16

Universitat de Girona. Grup de Recerca en Filosofia del Dret

Other contributions: Universitat de Girona. Càtedra de Cultura Jurídica
Author: Caracciolo, Ricardo
Date: 2024 April 25
Abstract: Presentació per par de Jordi Ferrer del 4rt Premi Internacional de Cultura Jurídica, 2024, què en aquesta ocasió s’atorga al professor Ricardo Caracciolo. Crear i atorgar quest premi va ser un dels projectes amb el què va començar la Càtedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona, un premi que suposa homenatge i reconeixement, però no només, i que inclogui discussió acadèmica, debat, etc. sobre l’objecte del premi, el seu pensament, etc. No entrem en els detalls dels mèrits teòrics de l’obra de Ricardo Caracciolo, de la seva teoria del dret, de la seva filosofia analítica de la què hem après tots. Jordi dona rellevància a un altre tipus de mèrit, que no es troben en els currículums al ús, en el cas de Ricardo; menciona el tarannà que coexistia al Instituto de filosofia del derecho, de la Universidad de Buenos aires, una manera de dedicació a la vida intel·lectual caracteritzada per l’honestedat i l’acceptació de la crítica, així com l’aproximació i dedicació al jovent; un altre dels trets diferencials de Ricardo ha estat la visió de continuïtat entre la investigació i la transmissió del coneixement. Ricardo realitza una sèrie de reflexions sobre la seva trajectòria i obra
Presentation by Jordi Ferrer of the 4th International Prize for Legal Culture, 2024, which this time is awarded to Professor Ricardo Caracciolo. Creating and awarding this award was one of the projects with which the Chair of Legal Culture of the University of Girona began, an award that represents tribute and recognition, but not only, and that includes academic discussion, debate, etc. about the subject of the award, his thinking, etc. We will not go into the details of the theoretical merits of the work of Ricardo Caracciolo, of his theory of law, of his analytical philosophy from which we have all learned. Jordi gives importance to another type of merit, which is not found in the curricula in use, in the case of Ricardo; mentions the temperament that coexisted at the Instituto de filosofia del derecho, of the University of Buenos Aires, a way of dedication to intellectual life characterized by honesty and the acceptance of criticism, as well as the approach and dedication to young man another of Ricardo’s distinguishing features has been the vision of continuity between research and the transmission of knowledge. Ricardo makes a series of reflections on his career and work
7564.mp4 7564.mp3
16
Format: audio/mpeg
video/mp4
Document access: http://hdl.handle.net/10256.1/7564
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona. Grup de Recerca en Filosofia del Dret
Collection: IV Premi Internacional de Cultura Jurídica. Ricardo Caracciolo
Rights: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Caracciolo, Ricardo -- Congressos
Elogis -- Congressos
Dret -- Filosofia -- Congressos
Ètica -- Congressos
Caracciolo, Ricardo -- Congresses
Law -- Philosophy -- Congresses
Ethics -- Congresses
Eulogies -- Congresses
Title: Racionalidad y derecho: algunas cuestiones filosóficas
Type: info:eu-repo/semantics/lecture
Repository: DUGiMedia

Subjects

Authors