Item


La evaluación de la actividad reflexiva a partir del portafolio del estudiante

Reflective competence is considered one of the key competencies of students‟ education in all teaching levels and in the daily practice of professionals. A lack of conceptual clarity can lead to critical difficulties for teachers when designing activities that promote reflective skills and also to confusion on the part of the students who have to put them into practice. A short introduction to the scientific study of reflective activity which tries to set the stage of the investigation as well as an innovative experience within the framework of the first year of the Degree in Psychology Studies are presented here. This study presents the work on the reflective skills through a reflective portfolio. Five hierarchical levels of reflection are specified as a guide for the making of the portfolio for the students, and as a support for the mentoring and assessment tasks of teachers. As a conclusion, a three-step model for the training of „reflective beginners‟ is outlined

La competència reflexiva està considerada una de les competències clau en la formació dels estudiants en tots els nivells educatius i en la pràctica quotidiana dels professionals. Una manca de claredat conceptual pot comportar greus dificultats al professorat a l‟hora de dissenyar activitats que fomentin les capacitats reflexives així com confusió en l‟alumnat que les ha de posar en pràctica. Es presenta una breu introducció a l‟estudi científic de l‟activitat reflexiva que pretén situar l‟estat de la qüestió i una experiència innovadora emmarcada en el primer curs dels Estudis de Grau de Psicologia. La proposta planteja el treball de les capacitats reflexives a partir d‟un portafoli reflexiu de l‟estudiant. S‟expliciten cinc nivells de reflexió jeràrquics com a guia per a l‟elaboració del portafoli pels estudiants i com a suport en les tasques de tutorització i avaluació pels professors. A mode de conclusió s‟esbossa un model per a la formació de „principiants reflexius‟ en tres fases

La competencia reflexiva está considerada una de las competencias clave en la formación de los estudiantes en todos los niveles educativos y en la práctica cotidiana de los profesionales. Una falta de claridad conceptual puede comportar graves dificultades al profesorado que quiera abordar el diseño de actividades que fomenten las capacidades reflexivas así como confusión al alumnado que tiene que ponerlas en práctica. Se presenta una breve introducción al estudio científico de la actividad reflexiva que pretende situar el estado de la cuestión y una experiencia innovadora enmarcada en el primer curso de los Estudios de Grado de Psicología. La propuesta plantea el trabajo de las capacidades reflexivas a partir de un portafolio reflexivo del estudiante. Se explicitan cinco niveles de reflexión jerárquicos como guía para la elaboración del portafolio para los estudiantes y como soporte en las tareas de tutorización y evaluación para el profesorado. A modo de conclusión se esboza un modelo para la formación de „principiantes reflexivos‟ en tres fases

© REPTE : Revista d’Ensenyament de la Psicologia: Teoria i Experiència, 2010, vol. 6, núm. 1, p. 1-12

Universitat de Girona. Departament de Psicologia

Author: Pérez Burriel, Marc
Date: 2010
Abstract: Reflective competence is considered one of the key competencies of students‟ education in all teaching levels and in the daily practice of professionals. A lack of conceptual clarity can lead to critical difficulties for teachers when designing activities that promote reflective skills and also to confusion on the part of the students who have to put them into practice. A short introduction to the scientific study of reflective activity which tries to set the stage of the investigation as well as an innovative experience within the framework of the first year of the Degree in Psychology Studies are presented here. This study presents the work on the reflective skills through a reflective portfolio. Five hierarchical levels of reflection are specified as a guide for the making of the portfolio for the students, and as a support for the mentoring and assessment tasks of teachers. As a conclusion, a three-step model for the training of „reflective beginners‟ is outlined
La competència reflexiva està considerada una de les competències clau en la formació dels estudiants en tots els nivells educatius i en la pràctica quotidiana dels professionals. Una manca de claredat conceptual pot comportar greus dificultats al professorat a l‟hora de dissenyar activitats que fomentin les capacitats reflexives així com confusió en l‟alumnat que les ha de posar en pràctica. Es presenta una breu introducció a l‟estudi científic de l‟activitat reflexiva que pretén situar l‟estat de la qüestió i una experiència innovadora emmarcada en el primer curs dels Estudis de Grau de Psicologia. La proposta planteja el treball de les capacitats reflexives a partir d‟un portafoli reflexiu de l‟estudiant. S‟expliciten cinc nivells de reflexió jeràrquics com a guia per a l‟elaboració del portafoli pels estudiants i com a suport en les tasques de tutorització i avaluació pels professors. A mode de conclusió s‟esbossa un model per a la formació de „principiants reflexius‟ en tres fases
La competencia reflexiva está considerada una de las competencias clave en la formación de los estudiantes en todos los niveles educativos y en la práctica cotidiana de los profesionales. Una falta de claridad conceptual puede comportar graves dificultades al profesorado que quiera abordar el diseño de actividades que fomenten las capacidades reflexivas así como confusión al alumnado que tiene que ponerlas en práctica. Se presenta una breve introducción al estudio científico de la actividad reflexiva que pretende situar el estado de la cuestión y una experiencia innovadora enmarcada en el primer curso de los Estudios de Grado de Psicología. La propuesta plantea el trabajo de las capacidades reflexivas a partir de un portafolio reflexivo del estudiante. Se explicitan cinco niveles de reflexión jerárquicos como guía para la elaboración del portafolio para los estudiantes y como soporte en las tareas de tutorización y evaluación para el profesorado. A modo de conclusión se esboza un modelo para la formación de „principiantes reflexivos‟ en tres fases
Format: application/pdf
ISSN: 1699-5546
Document access: http://hdl.handle.net/10256/10145
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona. Departament de Psicologia
Collection: Reproducció digital del document publicat a: http://psicologia.udg.edu/revista/admin/publicacions/castellano/32.pdf
Articles publicats (D-PS)
Is part of: © REPTE : Revista d’Ensenyament de la Psicologia: Teoria i Experiència, 2010, vol. 6, núm. 1, p. 1-12
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Portafolis en educació
Portfolios in education
Material didàctic
Teaching - Aids and devices
Estudiants -- Avaluació
Title: La evaluación de la actividad reflexiva a partir del portafolio del estudiante
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors