Item


Valoración de los atributos y las preferencias paisajísticas en la gestión turística de las áreas naturales protegidas: el caso de Chihuahua, México

El paisaje se ha considerado un elemento fundamental en la preferencia para visitar espacios naturales, con alto valor ecológico y paisajístico, con el propósito de realizar actividades turísticas y recreativas. Esta tesis tiene como objetivo valorar los atributos estéticos del paisaje e identificar las preferencias paisajísticas de los visitantes, para incorporar el valor del paisaje como recurso en la gestión del turismo. La metodología se basó en modelos de preferencia pública: el Método Directo de Subjetividad representativa (MDS) y el Q Method (QM). En los dos métodos se utilizaron cuestionarios acompañados con fotografías de paisajes distintivos de cuatro áreas naturales de Chihuahua, México. El 30% de los paisajes distintivos de la zona de estudio recibieron el atributo de “espectacular”. A partir de los resultados obtenidos en el análisis factorial se identificaron 5 factores o perfiles de preferencia, a los cuales se los denominó: conservacionista, recreativo, diversificado, natural-antrópico y cultural. Una información valiosa para formular y sustentar recomendaciones a considerar en las decisiones futuras de la gestión del turismo en áreas naturales protegidas de Chihuahua (México).

El paisatge s’ha considerat un element fonamental en la preferència per visitar espais naturals, amb alt valor ecològic i paisatgístic, amb el propòsit de realitzar activitats turístiques i recreatives. Aquesta tesi té com a objectiu valorar els atributs estètics del paisatge i identificar les preferències paisatgístiques dels visitants, per incorporar el valor del paisatge com a recurs en la gestió del turisme. La metodologia es va basar en models de preferència pública: el Mètode Directe de Subjectivitat representativa (MDS) i el Q Method (QM). En tots dos mètodes es van utilitzar qüestionaris acompanyats amb fotografies de paisatges distintius de quatre àrees naturals de Chihuahua, Mèxic. El 30% dels paisatges distintius de la zona d’estudi van rebre l’atribut d’“espectacular”. A partir dels resultats obtinguts en l’anàlisi factorial es van identificar 5 factors o perfils de preferència, als quals se’ls va denominar: conservacionista, recreatiu, diversificat, natural-antròpic i cultural. Una informació valuosa per formular i sustentar recomanacions a considerar en les decisions futures de la gestió del turisme en àrees naturals protegides de Chihuahua (Mèxic).

The landscape has been considered a fundamental element in preference to visit natural areas with high ecological value, with the proposal to do tourism and recreational activities. This thesis aims to value the aesthetic attributes of the scenic landscape and identify visitor preferences, to incorporate the value of the landscape as a resource in tourism management. The methodology was based on models of public preference: Direct Method Representative Subjectivity and Q Method. In both methods were used questionnaires accompanied by photographs of distinctive landscapes from four natural areas of Chihuahua, Mexico. It was observed that 30% of the distinctive landscape of the study area received the attribute "spectacular." Regarding the QM, it was possible to identify, from the results of the factor analysis, five factors and preference profiles: conservation, recreative, diversified, natural-anthropic and cultural. Specific information was given to formulate recommendations for consideration and support future decisions of the management of tourism in protected natural areas in Chihuahua.

Universitat de Girona

Manager: Pintó i Fusalba, Josep
Other contributions: Universitat de Girona. Institut de Medi Ambient
Author: Suárez Chaparro, Rosa
Date: 2016 February 17
Abstract: El paisaje se ha considerado un elemento fundamental en la preferencia para visitar espacios naturales, con alto valor ecológico y paisajístico, con el propósito de realizar actividades turísticas y recreativas. Esta tesis tiene como objetivo valorar los atributos estéticos del paisaje e identificar las preferencias paisajísticas de los visitantes, para incorporar el valor del paisaje como recurso en la gestión del turismo. La metodología se basó en modelos de preferencia pública: el Método Directo de Subjetividad representativa (MDS) y el Q Method (QM). En los dos métodos se utilizaron cuestionarios acompañados con fotografías de paisajes distintivos de cuatro áreas naturales de Chihuahua, México. El 30% de los paisajes distintivos de la zona de estudio recibieron el atributo de “espectacular”. A partir de los resultados obtenidos en el análisis factorial se identificaron 5 factores o perfiles de preferencia, a los cuales se los denominó: conservacionista, recreativo, diversificado, natural-antrópico y cultural. Una información valiosa para formular y sustentar recomendaciones a considerar en las decisiones futuras de la gestión del turismo en áreas naturales protegidas de Chihuahua (México).
El paisatge s’ha considerat un element fonamental en la preferència per visitar espais naturals, amb alt valor ecològic i paisatgístic, amb el propòsit de realitzar activitats turístiques i recreatives. Aquesta tesi té com a objectiu valorar els atributs estètics del paisatge i identificar les preferències paisatgístiques dels visitants, per incorporar el valor del paisatge com a recurs en la gestió del turisme. La metodologia es va basar en models de preferència pública: el Mètode Directe de Subjectivitat representativa (MDS) i el Q Method (QM). En tots dos mètodes es van utilitzar qüestionaris acompanyats amb fotografies de paisatges distintius de quatre àrees naturals de Chihuahua, Mèxic. El 30% dels paisatges distintius de la zona d’estudi van rebre l’atribut d’“espectacular”. A partir dels resultats obtinguts en l’anàlisi factorial es van identificar 5 factors o perfils de preferència, als quals se’ls va denominar: conservacionista, recreatiu, diversificat, natural-antròpic i cultural. Una informació valuosa per formular i sustentar recomanacions a considerar en les decisions futures de la gestió del turisme en àrees naturals protegides de Chihuahua (Mèxic).
The landscape has been considered a fundamental element in preference to visit natural areas with high ecological value, with the proposal to do tourism and recreational activities. This thesis aims to value the aesthetic attributes of the scenic landscape and identify visitor preferences, to incorporate the value of the landscape as a resource in tourism management. The methodology was based on models of public preference: Direct Method Representative Subjectivity and Q Method. In both methods were used questionnaires accompanied by photographs of distinctive landscapes from four natural areas of Chihuahua, Mexico. It was observed that 30% of the distinctive landscape of the study area received the attribute "spectacular." Regarding the QM, it was possible to identify, from the results of the factor analysis, five factors and preference profiles: conservation, recreative, diversified, natural-anthropic and cultural. Specific information was given to formulate recommendations for consideration and support future decisions of the management of tourism in protected natural areas in Chihuahua.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/383996
Document access: http://hdl.handle.net/10256/12461
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Áreas naturales protegidas
Espais naturals protegits
Protected natural areas
Paisaje y turismo
Paisatge i turisme
Landscape and tourism
Chihuahua (México)
338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l’economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus
502 - Natura. Estudi, conservació i protecció de la natura
71 - Urbanisme. Paisatgisme, parcs i jardins
Title: Valoración de los atributos y las preferencias paisajísticas en la gestión turística de las áreas naturales protegidas: el caso de Chihuahua, México
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors