Item


Avaluació de la influència dels factors culturals durant el dolor de part: projecte de recerca

L’embaràs afecta a la persona a nivell fisiològic, social, cultural i psicològic, aquest últim és el més influent. La por és un factor potenciador en el dolor, així doncs, el treball de part està descrit com una de les sensacions més do-loroses que pot patir l’ésser humà. La percepció d’aquest és subjectiva, en-llaçada a la personalitat, que es troba influenciada per la cultura. Per tant, ca-da dona percep els símptomes de formes diferents. Així mateix, els professi-onals han d’adaptar-se tot el possible a elles. Encararem el treball en el mu-nicipi de Salt que és el 10è amb més immigració de tot Catalunya; amb un predomini marroquí (15%), gambià (5%) i hondureny (4%). L’objectiu principal de l’estudi és avaluar el nivell d’intervenció del factor cultu-ral durant el treball de part, concretament en el control del dolor, en les cultu-res estrangeres més influents del municipi de Salt (Hospital Santa Caterina). Es proposa un estudi observacional transversal on es durà a terme un qües-tionari que integra les variables sociodemogràfiques, el tractament d’alleugeriment del dolor, tant farmacològic com no farmacològic, i l’escala del dolor CDE (Cuestionario del Dolor Español), aquestes dades seran analit-zades amb el programa SPSS 23.0 (IBM) (Statistical Product and Service So-lutions). A més a més, compta amb una part qualitativa on s’estudiaran els factors culturals que confronten l’assistència sanitària actual mitjançant tres grups de discussió, analitzats amb el programa Nvivo. La finalitat de l’estudi és esbrinar si les cultures emergents presenten deman-des concretes no solventades durant el procés de part, que augmentin la por i en conseqüència d’aquest, el dolor. Així doncs, posteriorment poder plantejar nous estudis que incorporin intervencions específiques que proporcionin ma-jor confort a aquest grup de població

Pregnancy affects the person in a physical, social, cultural and psychological way, being the latter the most influential one. Fear is a factor which enhancer pain, so labor is described as one of the most painful sensations that human beings can suffer. This perception is subjective, connected with the personali-ty, which is influenced by culture. Therefore, every woman perceives symp-toms differently. Also the professionals have to adapt themselves as much as possible to them. We focus our work in the town of Salt, which has the 10th highest percentage of immigrant population in Catalonia; Moroccan with a predominance (15%), Gambia (5%) and Honduras (4%). The main objective of the study is to evaluate the level of intervention of the cultural factor during labor, in particular, the control of pain in the most influen-tial foreign cultures in the town of Salt (St. Caterina Hospital). A cross-sectional study is proposed, in which with be conducted. A questionnaire that includes demographic variables, pain relief treatment, both pharmacological and non-pharmacological pain scale and the CDE, being the variables ana-lyzed with SPSS 23.0 (IBM). In addition, it has a part where qualitative study the cultural factors that confront health care today through three discussion groups, this part being analyzed with Nvivo. The purpose of the study is to determine whether the emerging cultures solve no definite demands during part of that increase fear and consequently pain. So then able to propose new studies that include specific interventions that provide more comfort to this population group

Manager: Gallart Soteras, Oriol
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Cano Blesa, Laura
Date: 2016
Abstract: L’embaràs afecta a la persona a nivell fisiològic, social, cultural i psicològic, aquest últim és el més influent. La por és un factor potenciador en el dolor, així doncs, el treball de part està descrit com una de les sensacions més do-loroses que pot patir l’ésser humà. La percepció d’aquest és subjectiva, en-llaçada a la personalitat, que es troba influenciada per la cultura. Per tant, ca-da dona percep els símptomes de formes diferents. Així mateix, els professi-onals han d’adaptar-se tot el possible a elles. Encararem el treball en el mu-nicipi de Salt que és el 10è amb més immigració de tot Catalunya; amb un predomini marroquí (15%), gambià (5%) i hondureny (4%). L’objectiu principal de l’estudi és avaluar el nivell d’intervenció del factor cultu-ral durant el treball de part, concretament en el control del dolor, en les cultu-res estrangeres més influents del municipi de Salt (Hospital Santa Caterina). Es proposa un estudi observacional transversal on es durà a terme un qües-tionari que integra les variables sociodemogràfiques, el tractament d’alleugeriment del dolor, tant farmacològic com no farmacològic, i l’escala del dolor CDE (Cuestionario del Dolor Español), aquestes dades seran analit-zades amb el programa SPSS 23.0 (IBM) (Statistical Product and Service So-lutions). A més a més, compta amb una part qualitativa on s’estudiaran els factors culturals que confronten l’assistència sanitària actual mitjançant tres grups de discussió, analitzats amb el programa Nvivo. La finalitat de l’estudi és esbrinar si les cultures emergents presenten deman-des concretes no solventades durant el procés de part, que augmentin la por i en conseqüència d’aquest, el dolor. Així doncs, posteriorment poder plantejar nous estudis que incorporin intervencions específiques que proporcionin ma-jor confort a aquest grup de població
Pregnancy affects the person in a physical, social, cultural and psychological way, being the latter the most influential one. Fear is a factor which enhancer pain, so labor is described as one of the most painful sensations that human beings can suffer. This perception is subjective, connected with the personali-ty, which is influenced by culture. Therefore, every woman perceives symp-toms differently. Also the professionals have to adapt themselves as much as possible to them. We focus our work in the town of Salt, which has the 10th highest percentage of immigrant population in Catalonia; Moroccan with a predominance (15%), Gambia (5%) and Honduras (4%). The main objective of the study is to evaluate the level of intervention of the cultural factor during labor, in particular, the control of pain in the most influen-tial foreign cultures in the town of Salt (St. Caterina Hospital). A cross-sectional study is proposed, in which with be conducted. A questionnaire that includes demographic variables, pain relief treatment, both pharmacological and non-pharmacological pain scale and the CDE, being the variables ana-lyzed with SPSS 23.0 (IBM). In addition, it has a part where qualitative study the cultural factors that confront health care today through three discussion groups, this part being analyzed with Nvivo. The purpose of the study is to determine whether the emerging cultures solve no definite demands during part of that increase fear and consequently pain. So then able to propose new studies that include specific interventions that provide more comfort to this population group
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/13194
Language: cat
Collection: Infermeria (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Part
Parturition
Dolor
Pain
Dones immigrants
Women immigrants
Obstetrícia
Obstetrics
Title: Avaluació de la influència dels factors culturals durant el dolor de part: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors