Item


Creació d’un recurs sanitari per millorar l’adherència terapèutica a l’alta d’una persona trasplantada de pulmó

Introduction: Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a disease that belongs to Interstitial Lung Diseases (ILD) of unknown etymology. It generally affects males aged between 40 and 75 years. IPF is a disease that presents with decreased fibrosis lung function, dyspnoea and cough. It is characterized by the proliferation of fibroblasts that leads to decreased gas exchange and epithelial injury. Life expectancy is among three to five years after the first diagnosis. In recent years, there has been an increased prevalence probably due to the optimization of diagnostic methods and increased life expectancy. The main objective of pharmacological treatments currently available is to control symptoms, slow the progress of disease and prolong survival. The main non-pharmacological treatment is lung transplantation where then drug treatment with immunosuppressant, antibiotics, antivirals, among others, starts. The therapeutic adherence of patients with respiratory diseases is 28%, being the group with the lowest rate of therapeutic adherence of Spain. This may be due to lack of knowledge of the disease and its treatment, complexity of treatment and absence of symptoms including a high co-payment within others. Objective: To develop a web resource for nursing to provide autonomy to people with a low level of education and illiteracy, to control drug taking in the medical treatment of a patient post-transplant lung. Methodology: For the creation of the web resource, technique drafting’s of the 18 used drugs were written, photographs and additional information extracted by health professionals included. The most important is the final result, where the standard treatment is totally visual, using minimizing written language. The main objective was to create a comprehensive document tailored to the needs of patients. Results: A web resource called Janeka was created, which permits to create a treatment plan in a more visual, avoiding or minimizing the written language use. Conclusions: The conclusion of the project was to meet the main goal of it, design and develop a professional website. This web tool or resource may be applicable to other services and beneficiaries because of its format that allows abstention of the written language. I must say that it is a model and pilot test because of the limitations

Introducció: La Fibrosi Pulmonar Idiopàtica (FPI) és una malaltia d’etiologia desconeguda, que pertany al grup de les Malalties Pulmonars Intersticials Difuses (MPID). Afecta generalment al sexe masculí amb edats compreses entre 40 i 75 anys. La FPI cursa amb disminució de la funció pulmonar, dispnea i tos seca. Es caracteritza per la proliferació de fibroblasts que provoca la disminució de l’intercanvi gasós i lesió epitelial. L’esperança de vida és de 3 a 5 anys des del diagnòstic. En els últims anys s’ha observat un augment de la prevalença, probablement degut a l’optimització dels mètodes diagnòstics i l’augment de l’esperança de vida. L’objectiu principal dels tractaments farmacològics actualment disponibles, és controlar els símptomes, endarrerir l’avanç de la malaltia i prolongar la supervivència. El tractament no farmacològic principal, és el trasplantament pulmonar on seguidament s’inicia el tractament farmacològic amb immunosupressors, antibiòtics, antivirals, entre d’altres. L’adherència terapèutica dels pacients amb malalties respiratòries és d’un 28%, essent el grup amb el menor índex d’adherència terapèutica d’Espanya. Això pot ser degut per la manca de coneixement de la malaltia i el seu tractament, complexitat del tractament, absència de símptomes i un gran copagament entre d’altres. Objectiu: Elaborar un recurs web per a infermeria per tal de facilitar l’autonomia, a persones amb un baix nivell educatiu o analfabeta, en la presa de fàrmacs d’un tractament mèdic d’un pacient trasplantat de pulmó. Metodologia: Per la creació del recurs web, es van redactar les fixes tècniques de 18 fàrmacs utilitzats, les fotografies i la informació addicional extreta dels professionals sanitaris. El més rellevant, és el resultat final on la pauta terapèutica és totalment visual, minimitzant al màxim el llenguatge escrit. L’objectiu principal era crear un document adaptat a les necessitats comprensives dels pacients. Resultats: Es va crear un recurs web anomenat Janeka, que permetés establir un pla terapèutic d’una manera més visual, evitant el llenguatge escrit o minimitzant el seu ús. Conclusions: En concloure, el projecte es va complir amb el principal objectiu del treball, dissenyar i desenvolupar un recurs web professional. Aquesta web, eina o recurs podria ser aplicable a altres serveis i beneficiaris, a causa del seu format, ja que permet l’abstenció del llenguatge escrit. Cal dir, que és una maqueta o prova pilot a conseqüència de les limitacions

Manager: Fuentes Pumarola, Concepció
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Baldeh Balde, Dienabou
Date: 2017
Abstract: Introduction: Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a disease that belongs to Interstitial Lung Diseases (ILD) of unknown etymology. It generally affects males aged between 40 and 75 years. IPF is a disease that presents with decreased fibrosis lung function, dyspnoea and cough. It is characterized by the proliferation of fibroblasts that leads to decreased gas exchange and epithelial injury. Life expectancy is among three to five years after the first diagnosis. In recent years, there has been an increased prevalence probably due to the optimization of diagnostic methods and increased life expectancy. The main objective of pharmacological treatments currently available is to control symptoms, slow the progress of disease and prolong survival. The main non-pharmacological treatment is lung transplantation where then drug treatment with immunosuppressant, antibiotics, antivirals, among others, starts. The therapeutic adherence of patients with respiratory diseases is 28%, being the group with the lowest rate of therapeutic adherence of Spain. This may be due to lack of knowledge of the disease and its treatment, complexity of treatment and absence of symptoms including a high co-payment within others. Objective: To develop a web resource for nursing to provide autonomy to people with a low level of education and illiteracy, to control drug taking in the medical treatment of a patient post-transplant lung. Methodology: For the creation of the web resource, technique drafting’s of the 18 used drugs were written, photographs and additional information extracted by health professionals included. The most important is the final result, where the standard treatment is totally visual, using minimizing written language. The main objective was to create a comprehensive document tailored to the needs of patients. Results: A web resource called Janeka was created, which permits to create a treatment plan in a more visual, avoiding or minimizing the written language use. Conclusions: The conclusion of the project was to meet the main goal of it, design and develop a professional website. This web tool or resource may be applicable to other services and beneficiaries because of its format that allows abstention of the written language. I must say that it is a model and pilot test because of the limitations
Introducció: La Fibrosi Pulmonar Idiopàtica (FPI) és una malaltia d’etiologia desconeguda, que pertany al grup de les Malalties Pulmonars Intersticials Difuses (MPID). Afecta generalment al sexe masculí amb edats compreses entre 40 i 75 anys. La FPI cursa amb disminució de la funció pulmonar, dispnea i tos seca. Es caracteritza per la proliferació de fibroblasts que provoca la disminució de l’intercanvi gasós i lesió epitelial. L’esperança de vida és de 3 a 5 anys des del diagnòstic. En els últims anys s’ha observat un augment de la prevalença, probablement degut a l’optimització dels mètodes diagnòstics i l’augment de l’esperança de vida. L’objectiu principal dels tractaments farmacològics actualment disponibles, és controlar els símptomes, endarrerir l’avanç de la malaltia i prolongar la supervivència. El tractament no farmacològic principal, és el trasplantament pulmonar on seguidament s’inicia el tractament farmacològic amb immunosupressors, antibiòtics, antivirals, entre d’altres. L’adherència terapèutica dels pacients amb malalties respiratòries és d’un 28%, essent el grup amb el menor índex d’adherència terapèutica d’Espanya. Això pot ser degut per la manca de coneixement de la malaltia i el seu tractament, complexitat del tractament, absència de símptomes i un gran copagament entre d’altres. Objectiu: Elaborar un recurs web per a infermeria per tal de facilitar l’autonomia, a persones amb un baix nivell educatiu o analfabeta, en la presa de fàrmacs d’un tractament mèdic d’un pacient trasplantat de pulmó. Metodologia: Per la creació del recurs web, es van redactar les fixes tècniques de 18 fàrmacs utilitzats, les fotografies i la informació addicional extreta dels professionals sanitaris. El més rellevant, és el resultat final on la pauta terapèutica és totalment visual, minimitzant al màxim el llenguatge escrit. L’objectiu principal era crear un document adaptat a les necessitats comprensives dels pacients. Resultats: Es va crear un recurs web anomenat Janeka, que permetés establir un pla terapèutic d’una manera més visual, evitant el llenguatge escrit o minimitzant el seu ús. Conclusions: En concloure, el projecte es va complir amb el principal objectiu del treball, dissenyar i desenvolupar un recurs web professional. Aquesta web, eina o recurs podria ser aplicable a altres serveis i beneficiaris, a causa del seu format, ja que permet l’abstenció del llenguatge escrit. Cal dir, que és una maqueta o prova pilot a conseqüència de les limitacions
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/14630
Language: cat
Collection: Infermeria (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Medicaments --Administració
Drugs -- Administration
Fibrosi pulmonar -- Tractament
Pulmonary fibrosis -- Treatment
Pulmons -- Trasplantació -- Tractament
Lungs -- Transplantation -- Tractament
Title: Creació d’un recurs sanitari per millorar l’adherència terapèutica a l’alta d’una persona trasplantada de pulmó
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors