Item


Propostes d’actuació: a propòsit d’alumnes amb Doble Excepcionalitat: Guia didàctica per a docents d’educació primària i educació secundària obligatòria

Aquest treball tracta dos temes principalment: les altes capacitats i la Doble Excepcionalitat. En el marc teòric s’aprofundeix en el concepte de les altes capacitats, i es fa a través de l’explicació dels diferents canvis de visió que hi ha hagut, dels diferents models interpretatius amb els seus respectius autors i els estereotips o falsos mites que envolten aquests alumnes. Pel que fa al projecte, consisteix en la realització d’una guia didàctica per a docents per tal que sàpiguen detectar i actuar amb alumnes amb Doble Excepcionalitat. Aquest és un terme relativament nou al territori espanyol, que engloba els alumnes amb altes capacitats però que alhora tenen un trastorn específic associat. És per això que hi ha un gran desconeixement per part del professorat sobre aquest alumnat. De fet, molt pocs alumnes són detectats i diagnosticats com a tals. Aquest projecte neix amb l’objectiu de proporcionar una eina pedagògica (en aquest cas, una guia) als docents de primària i secundària perquè puguin fer front a situacions complexes de casos d’alumnes com aquests. En definitiva, pretén millorar l’atenció a la diversitat als centres educatius, en cap cas pretén estigmatitzar o segregar, sinó tot el contrari. Concretament, s’expliquen les tres tipologies de la Doble Excepcionalitat, que són les més comunes dins l’àmbit escolar: altes capacitats amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista), altes capacitats amb TDAH (Trastorn pel Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat) i altes capacitats amb trastorns d’aprenentatge (dislèxia, discalcúlia, etc). Aquest últim és el grup amb major nombre de percentatge. La realització d’aquest treball m’ha ajudat a entendre la controvèrsia d’opinions d’autors respecte aquest tema, la qual cosa m’ha permès qüestionar i debatre els diferents punts de vista que l’envolten. Sens dubte, un món que m’ha generat interès per continuar investigant i aprenent.

In this final thesis two main issues are discussed: Gifted and Twice Exceptionally students. In the theoretical framework, the concept of gifted students is deepened through the explanation of the different vision changes that have occurred, the different interpretative models and their respective authors and the stereotypes or false myths that surround these students. Regarding the project, it consists in the realization of a didactic guide for teachers to know how to detect and act on gifted and twice exceptionally students. This last term is relatively new term in the Spanish territory, which concerns gifted students with learning disabilities or specific disorders. There is a huge lack of knowledge from teachers about them. In fact, many students are not detected and diagnosed. This project is born with the aim of providing a pedagogical tool (in this case, a guide) for primary and secondary school teachers, so they know how to face complex situations in cases of students like these. Definitely, it intends to improve attention to diversity in schools, under no circumstances seeks to stigmatize or segregate, quite the opposite. Specifically, the three types of Twice Exceptionally most common in the school context are explained: Gifted students with autism, Gifted students with ADHD and Gifted students with learning disabilities. This last group is the one with highest percentage number. The realization of this project has helped me to understand the controversy of authors’ opinions on this subject, which has allowed me to question and debate the different points of view that surround it. Surely, a world that has generated me interest to continue learning and researching.

Manager: Torroella Cuenca, Jaume
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Galí Mascort, Gemma
Date: 2019 June
Abstract: Aquest treball tracta dos temes principalment: les altes capacitats i la Doble Excepcionalitat. En el marc teòric s’aprofundeix en el concepte de les altes capacitats, i es fa a través de l’explicació dels diferents canvis de visió que hi ha hagut, dels diferents models interpretatius amb els seus respectius autors i els estereotips o falsos mites que envolten aquests alumnes. Pel que fa al projecte, consisteix en la realització d’una guia didàctica per a docents per tal que sàpiguen detectar i actuar amb alumnes amb Doble Excepcionalitat. Aquest és un terme relativament nou al territori espanyol, que engloba els alumnes amb altes capacitats però que alhora tenen un trastorn específic associat. És per això que hi ha un gran desconeixement per part del professorat sobre aquest alumnat. De fet, molt pocs alumnes són detectats i diagnosticats com a tals. Aquest projecte neix amb l’objectiu de proporcionar una eina pedagògica (en aquest cas, una guia) als docents de primària i secundària perquè puguin fer front a situacions complexes de casos d’alumnes com aquests. En definitiva, pretén millorar l’atenció a la diversitat als centres educatius, en cap cas pretén estigmatitzar o segregar, sinó tot el contrari. Concretament, s’expliquen les tres tipologies de la Doble Excepcionalitat, que són les més comunes dins l’àmbit escolar: altes capacitats amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista), altes capacitats amb TDAH (Trastorn pel Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat) i altes capacitats amb trastorns d’aprenentatge (dislèxia, discalcúlia, etc). Aquest últim és el grup amb major nombre de percentatge. La realització d’aquest treball m’ha ajudat a entendre la controvèrsia d’opinions d’autors respecte aquest tema, la qual cosa m’ha permès qüestionar i debatre els diferents punts de vista que l’envolten. Sens dubte, un món que m’ha generat interès per continuar investigant i aprenent.
In this final thesis two main issues are discussed: Gifted and Twice Exceptionally students. In the theoretical framework, the concept of gifted students is deepened through the explanation of the different vision changes that have occurred, the different interpretative models and their respective authors and the stereotypes or false myths that surround these students. Regarding the project, it consists in the realization of a didactic guide for teachers to know how to detect and act on gifted and twice exceptionally students. This last term is relatively new term in the Spanish territory, which concerns gifted students with learning disabilities or specific disorders. There is a huge lack of knowledge from teachers about them. In fact, many students are not detected and diagnosed. This project is born with the aim of providing a pedagogical tool (in this case, a guide) for primary and secondary school teachers, so they know how to face complex situations in cases of students like these. Definitely, it intends to improve attention to diversity in schools, under no circumstances seeks to stigmatize or segregate, quite the opposite. Specifically, the three types of Twice Exceptionally most common in the school context are explained: Gifted students with autism, Gifted students with ADHD and Gifted students with learning disabilities. This last group is the one with highest percentage number. The realization of this project has helped me to understand the controversy of authors’ opinions on this subject, which has allowed me to question and debate the different points of view that surround it. Surely, a world that has generated me interest to continue learning and researching.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17088
Language: cat
Collection: Pedagogia (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Superdotats
Gifted persons
Intel·ligència
Intellect
Motivació en l’educació
Motivation in education
Rendiment escolar
Academic achievement
Aprenentatge
learning
Trastorns de l’aprenentatge
Learning disabilities
Title: Propostes d’actuació: a propòsit d’alumnes amb Doble Excepcionalitat: Guia didàctica per a docents d’educació primària i educació secundària obligatòria
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors