Item


Competències en educació: pedagogia moderna o discurs post-modern?

Aquest TFG és un repàs hermenèutic de com, quan i perquè apareix el concepte competències en el món educatiu. En la primera part es fa un repàs a això que anomenem crisi de l’educació, post-modernitat, societat del coneixement i societat de la informació, que és la justificació per presentar un canvi de paradigma i en definitiva aquesta aparició de les competències en l’àmbit educatiu. Aquesta primera part finalitza amb una breu reflexió, que serveix de nexe d’unió entre la primera part i la segona, des de la literatura pedagògica i s’intenta esbrinar si aquestes competències són un intent des del discurs pedagògic de transitar des de la modernitat per la post-modernitat o modernitat líquida, aquesta qüestió no queda resolta en aquesta part ja que evoca la necessitat de comprendre millor el concepte competència i la seva raó de ser en el món educatiu, qüestió de la que s’ocupa la segona part del TFG. Aquesta segona part no persegueix només buscar una definició de competència en el món educatiu sinó que explora també quins canvis comporta en el món educatiu aquesta aparició i de quines eines té per afrontar, el que alguns anuncien com, un canvi de paradigma. Per treure’n l’aigua clara es fa un repàs a les fonts legislatives, intel·lectuals acadèmiques i polítiques en les que es sustenta el concepte, l’aplicació i el mètode que implica, segons aquestes mateixes fonts, el nou paradigma competencial. Finalment, a les conclusions, es fa una recapitulació de tots dos capítols i es posen en dubte, en base a aquest dos capítols anteriors, la veracitat d’alguns dels axiomes que es diu que genera aquest suposat canvi de paradigma de les competències.

This TFG is a hermeneutical review of how, when and why appears the concept of competences in the educational world. In the first part a review is made of what we call education crisis, post-modernity, knowledge society and information society, and that is the justification for presenting a paradigm shift and ultimately this appearance of competencies in Educational field. This first part ends with a brief reflection, which is the link between the first part and the second, from the pedagogical literature and tries to find out if these competences are an attempt from the pedagogical discourse of transiting from modernity by the Post-modernity or liquid modernity, this question is not resolved in this part because it evokes the need to better understand the concept of competence and its «Reason for being» in the educational world, a question that deals with the second part of the TFG. This second part not only seeks a definition of competence in the educational world, but also explores the changes in the education sector in the educational world, and what tools it has to face, what some of them announce as a paradigm shift. In order to figure it out, a review is made of the legislative, academic, political and intellectual sources, in which the concept, application and method implied, according to these sources, implies the new competency paradigm. Finally, in the conclusions, there is a recapitulation of both chapters and a doubt, based on this two previous chapters, the veracity of some of the axioms that says generates this supposed change of paradigm of the competences.

Manager: Timoneda Gallart, Carme
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Rovira Burgués, Bru
Date: 2019 June
Abstract: Aquest TFG és un repàs hermenèutic de com, quan i perquè apareix el concepte competències en el món educatiu. En la primera part es fa un repàs a això que anomenem crisi de l’educació, post-modernitat, societat del coneixement i societat de la informació, que és la justificació per presentar un canvi de paradigma i en definitiva aquesta aparició de les competències en l’àmbit educatiu. Aquesta primera part finalitza amb una breu reflexió, que serveix de nexe d’unió entre la primera part i la segona, des de la literatura pedagògica i s’intenta esbrinar si aquestes competències són un intent des del discurs pedagògic de transitar des de la modernitat per la post-modernitat o modernitat líquida, aquesta qüestió no queda resolta en aquesta part ja que evoca la necessitat de comprendre millor el concepte competència i la seva raó de ser en el món educatiu, qüestió de la que s’ocupa la segona part del TFG. Aquesta segona part no persegueix només buscar una definició de competència en el món educatiu sinó que explora també quins canvis comporta en el món educatiu aquesta aparició i de quines eines té per afrontar, el que alguns anuncien com, un canvi de paradigma. Per treure’n l’aigua clara es fa un repàs a les fonts legislatives, intel·lectuals acadèmiques i polítiques en les que es sustenta el concepte, l’aplicació i el mètode que implica, segons aquestes mateixes fonts, el nou paradigma competencial. Finalment, a les conclusions, es fa una recapitulació de tots dos capítols i es posen en dubte, en base a aquest dos capítols anteriors, la veracitat d’alguns dels axiomes que es diu que genera aquest suposat canvi de paradigma de les competències.
This TFG is a hermeneutical review of how, when and why appears the concept of competences in the educational world. In the first part a review is made of what we call education crisis, post-modernity, knowledge society and information society, and that is the justification for presenting a paradigm shift and ultimately this appearance of competencies in Educational field. This first part ends with a brief reflection, which is the link between the first part and the second, from the pedagogical literature and tries to find out if these competences are an attempt from the pedagogical discourse of transiting from modernity by the Post-modernity or liquid modernity, this question is not resolved in this part because it evokes the need to better understand the concept of competence and its «Reason for being» in the educational world, a question that deals with the second part of the TFG. This second part not only seeks a definition of competence in the educational world, but also explores the changes in the education sector in the educational world, and what tools it has to face, what some of them announce as a paradigm shift. In order to figure it out, a review is made of the legislative, academic, political and intellectual sources, in which the concept, application and method implied, according to these sources, implies the new competency paradigm. Finally, in the conclusions, there is a recapitulation of both chapters and a doubt, based on this two previous chapters, the veracity of some of the axioms that says generates this supposed change of paradigm of the competences.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17093
Language: cat
Collection: Pedagogia (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Competències bàsiques
Core competencies
Modernitat
Modernity
Postmodernitat
Postmodernism
Informació
Information
Pedagogia
Education--Study and teaching
Title: Competències en educació: pedagogia moderna o discurs post-modern?
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors