Item


Captació i tractament de dades de consums del laboratori Lab-003 de l’edifici P-IV per al grup de recerca eXiT

La idea del projecte sorgeix arrel d’una primera fase de pràctiques en empresa en el grup de recerca eXiT de la Universitat de Girona i constava en la recerca i disseny d’un equip de sensorització i anàlisi de diferents sistemes existents en el mercat actual per implementar-lo al laboratori del grup de recerca. A partir d’aquí en finalitzar el conveni de pràctiques hi va haver la voluntat d’implementar el sistema escollit per donar continuïtat al projecte i seguir amb una segona fase i una posterior tercera fase. El fet motivador del projecte és en clau de poder seguir amb la primera fase d’aquell projecte de pràctiques en empresa i poder-lo posar en funcionament amb software específic i robustesa per a un funcionament el més autònom possible, així com també deixar oberta la possibilitat de continuar el projecte en una tercera fase consistent en l’anàlisi, la visualització i la fidelització de les dades obtingudes per aquest sistema juntament amb els altres sistemes existents al laboratori

The idea of ​​the project comes from the first phase of internship in the group of  eXiT research from the University of Girona and consisted in the research and design of a team of  sensing and analyzing different systems in the market today to implement it  in the laboratory of the research group. From here at the end of the internship agreement goes  have the desire to implement the system chosen to give continuity to the project and to continue  with a second phase and a subsequent third phase.  The motivating fact of the project is the key to being able to continue with the first phase of that project  of company practices and be able to put it into operation with specific software and  robustness for the most autonomous operation possible, as well as leaving the open  possibility to continue the project in a third phase consisting of analysis, visualization  and the loyalty of the data obtained by this system together with the other systems  existing in the laboratory.

Manager: Meléndez i Frigola, Joaquim
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Rulló i Besora, Marc
Date: 2018 September 1
Abstract: La idea del projecte sorgeix arrel d’una primera fase de pràctiques en empresa en el grup de recerca eXiT de la Universitat de Girona i constava en la recerca i disseny d’un equip de sensorització i anàlisi de diferents sistemes existents en el mercat actual per implementar-lo al laboratori del grup de recerca. A partir d’aquí en finalitzar el conveni de pràctiques hi va haver la voluntat d’implementar el sistema escollit per donar continuïtat al projecte i seguir amb una segona fase i una posterior tercera fase. El fet motivador del projecte és en clau de poder seguir amb la primera fase d’aquell projecte de pràctiques en empresa i poder-lo posar en funcionament amb software específic i robustesa per a un funcionament el més autònom possible, així com també deixar oberta la possibilitat de continuar el projecte en una tercera fase consistent en l’anàlisi, la visualització i la fidelització de les dades obtingudes per aquest sistema juntament amb els altres sistemes existents al laboratori
The idea of ​​the project comes from the first phase of internship in the group of  eXiT research from the University of Girona and consisted in the research and design of a team of  sensing and analyzing different systems in the market today to implement it  in the laboratory of the research group. From here at the end of the internship agreement goes  have the desire to implement the system chosen to give continuity to the project and to continue  with a second phase and a subsequent third phase.  The motivating fact of the project is the key to being able to continue with the first phase of that project  of company practices and be able to put it into operation with specific software and  robustness for the most autonomous operation possible, as well as leaving the open  possibility to continue the project in a third phase consisting of analysis, visualization  and the loyalty of the data obtained by this system together with the other systems  existing in the laboratory.
Format: application/pdf
application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17876
Language: cat
Collection: Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: eXIT
Dades de consum
Investigació
Investigació quantitativa
Quantitative research
C/C++
JAVA
Title: Captació i tractament de dades de consums del laboratori Lab-003 de l’edifici P-IV per al grup de recerca eXiT
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors