Item


Reducció del temps de canvi de referència d’una línia de producció

El projecte sorgeix de la necessitat d’incrementar el rendiment global, eliminant la variabilitat dels temps de canvi i reduint el temps de la Deltamatic 3, una de les 16 línies de producció de l’empresa Trety S,A. que fabrica moquetes conformades, que són el producte semielaborat que passant per altres estacions de treball posteriors, acabaran essent els terres dels cotxes. Encara que aquest projecte només se centri en una línia de producció, també servirà de model per aplicar reduccions de temps de canvi de referència a una altra línia de producció de l’empresa, la qual fabrica productes molt semblants i consta de la mateixa estructura, la Deltamatic 2. Avui en dia, on les empreses estan avançant tant tecnològicament i estan optimitzant tant els processos productius, resulta imprescindible tenir rendiments alts en les línies per ser competitius en el mercat. Els canvis de referència és un dels punts que ens resta rendiment a la línia i per tant, reduint-los s’aconsegueix millorar-lo notablement. Per reduir els temps de canvi s’ha seguit una eina bàsica de la filosofia Lean Manufacturing, l’SMED. Per l’èxit del treball ha sigut molt important respectar tots els passos, des del període d’observació, des dels primers 15 dies d’observació per començar a veure com funcionava el procés de canvi i familiaritzar-me amb la línia de producció, passant per la gravació d’un canvi complet, bàsica per poder fer l’anàlisi exhaustiu de totes les operacions que es realitzen i, acabant amb el resum de millores per cada operació i els anàlisis i conclusions de millora. A part de l’SMED, s’han utilitzat altres eines Lean com el VSM o el Kanban, que han actuat com a actors gairebé protagonistes d’aquest projecte. Aquestes eines han ajudat a explicar i justificar el projecte

The project arises from the need to increase overall performance, eliminating variability times and reducing the time of the Deltamatic 3, one of the 16 production lines of Trety S, A. which manufactures shaped mats, which are the semi-finished product that, going through other later workstations, will end up being car floors. Although this project focuses only on one production line, it will also serve as a model to apply reference change time reductions to another production line of the company, which manufactures very similar products and consists of the same structure, the Deltamatic 2. Today, where companies are making so much technological advancement and optimizing so much productive processes, it is essential to have high returns on the lines to be competitive in the market. Change of reference is one of the points that we have performance in the line and therefore, by reducing them, you can significantly improve it. To reduce change times a basic tool in Lean Manufacturing philosophy has been followed, the SMED. For the success of the work it has been very important to respect all the steps, from the period observation, from the first 15 days of observation to begin to see how the process of change and familiarize myself with the production line, going through the recording of a change complete, basic to be able to carry out a thorough analysis of all the operations that are performed and, ending with the summary of improvements for each operation and the analyzes and conclusions of improvement. A other than SMED, other Lean tools like VSM or Kanban have been used, which act as actors almost protagonists of this project. These tools have helped explain and justify the project

Manager: De Castro Vila, Rodolfo
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Casas Mas, Josep
Date: 2017 September 1
Abstract: El projecte sorgeix de la necessitat d’incrementar el rendiment global, eliminant la variabilitat dels temps de canvi i reduint el temps de la Deltamatic 3, una de les 16 línies de producció de l’empresa Trety S,A. que fabrica moquetes conformades, que són el producte semielaborat que passant per altres estacions de treball posteriors, acabaran essent els terres dels cotxes. Encara que aquest projecte només se centri en una línia de producció, també servirà de model per aplicar reduccions de temps de canvi de referència a una altra línia de producció de l’empresa, la qual fabrica productes molt semblants i consta de la mateixa estructura, la Deltamatic 2. Avui en dia, on les empreses estan avançant tant tecnològicament i estan optimitzant tant els processos productius, resulta imprescindible tenir rendiments alts en les línies per ser competitius en el mercat. Els canvis de referència és un dels punts que ens resta rendiment a la línia i per tant, reduint-los s’aconsegueix millorar-lo notablement. Per reduir els temps de canvi s’ha seguit una eina bàsica de la filosofia Lean Manufacturing, l’SMED. Per l’èxit del treball ha sigut molt important respectar tots els passos, des del període d’observació, des dels primers 15 dies d’observació per començar a veure com funcionava el procés de canvi i familiaritzar-me amb la línia de producció, passant per la gravació d’un canvi complet, bàsica per poder fer l’anàlisi exhaustiu de totes les operacions que es realitzen i, acabant amb el resum de millores per cada operació i els anàlisis i conclusions de millora. A part de l’SMED, s’han utilitzat altres eines Lean com el VSM o el Kanban, que han actuat com a actors gairebé protagonistes d’aquest projecte. Aquestes eines han ajudat a explicar i justificar el projecte
The project arises from the need to increase overall performance, eliminating variability times and reducing the time of the Deltamatic 3, one of the 16 production lines of Trety S, A. which manufactures shaped mats, which are the semi-finished product that, going through other later workstations, will end up being car floors. Although this project focuses only on one production line, it will also serve as a model to apply reference change time reductions to another production line of the company, which manufactures very similar products and consists of the same structure, the Deltamatic 2. Today, where companies are making so much technological advancement and optimizing so much productive processes, it is essential to have high returns on the lines to be competitive in the market. Change of reference is one of the points that we have performance in the line and therefore, by reducing them, you can significantly improve it. To reduce change times a basic tool in Lean Manufacturing philosophy has been followed, the SMED. For the success of the work it has been very important to respect all the steps, from the period observation, from the first 15 days of observation to begin to see how the process of change and familiarize myself with the production line, going through the recording of a change complete, basic to be able to carry out a thorough analysis of all the operations that are performed and, ending with the summary of improvements for each operation and the analyzes and conclusions of improvement. A other than SMED, other Lean tools like VSM or Kanban have been used, which act as actors almost protagonists of this project. These tools have helped explain and justify the project
Format: application/pdf
application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17934
Language: cat
Collection: Màster en Enginyeria Industrial
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Línia de producció
Deltamatic 3
Temps
Title: Reducció del temps de canvi de referència d’una línia de producció
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors