Item


Projecte d’urbanització d’una parcel·la industrial a Riudellots de la Selva

Una empresa de Riudellots de la Selva té unes instal·lacions de sacrifici i d’especejament porcí. Degut al seu creixement econòmic, l’empresa veu la necessitat d’ampliar les seves instal·lacions per tal d’augmentar la seva producció. Amb la finalitat d’assolir aquest objectiu, l’empresa adquireix uns terrenys adjacents. Així doncs, es pretén urbanitzar els terrenys on es vol situar aquesta ampliació, pas convenient per poder-hi edificar a posteriori ja que es tracta d’un sòl no urbanitzable qualificat en el planejament vigent com a sòl agrícola. Es desenvolupa doncs, un projecte que inclou tots els documents propis d’aquest: Memòria amb els seus corresponents annexos, plànols, plec de condicions, amidaments i pressupost. L’objectiu és dissenyar, descriure i valorar les obres necessàries per urbanitzar la parcel·la industrial en qüestió per tal de cobrir les futures necessitats que es generaran fruit de l’augment de l’activitat industrial després de realitzar l’ampliació projectada. Amb aquesta ampliació, l’empresa passarà a tenir en una única parcel·la juntament amb les instal·lacions ja existents així com també amb una zona d’equipaments municipals

A company in Riudellots de la Selva has slaughtering and cutting facilities pig Due to its economic growth, the company sees the need to expand its own facilities in order to increase their production. In order to achieve this goal, the company acquires adjacent land. Therefore, the aim is to urbanize the land where this extension is to be located, a convenient step to be able to build it a posteriori since it is a non-urbanizable land qualified in it current planning as agricultural land. Therefore, a project is developed that includes all the documents proper to it: Memory with their corresponding annexes, plans, specifications, measurements and budget. The aim is to design, describe and evaluate the works necessary to urbanize the plot industrial in order to meet the future needs that will be generated by increased industrial activity after the projected enlargement. With this extension, the company will have in a single plot along with the facilities already existing as well as with a municipal facilities area

Manager: Comas Baron, Jordi
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Baixas Viaplana, Ariadna
Date: 2018 June
Abstract: Una empresa de Riudellots de la Selva té unes instal·lacions de sacrifici i d’especejament porcí. Degut al seu creixement econòmic, l’empresa veu la necessitat d’ampliar les seves instal·lacions per tal d’augmentar la seva producció. Amb la finalitat d’assolir aquest objectiu, l’empresa adquireix uns terrenys adjacents. Així doncs, es pretén urbanitzar els terrenys on es vol situar aquesta ampliació, pas convenient per poder-hi edificar a posteriori ja que es tracta d’un sòl no urbanitzable qualificat en el planejament vigent com a sòl agrícola. Es desenvolupa doncs, un projecte que inclou tots els documents propis d’aquest: Memòria amb els seus corresponents annexos, plànols, plec de condicions, amidaments i pressupost. L’objectiu és dissenyar, descriure i valorar les obres necessàries per urbanitzar la parcel·la industrial en qüestió per tal de cobrir les futures necessitats que es generaran fruit de l’augment de l’activitat industrial després de realitzar l’ampliació projectada. Amb aquesta ampliació, l’empresa passarà a tenir en una única parcel·la juntament amb les instal·lacions ja existents així com també amb una zona d’equipaments municipals
A company in Riudellots de la Selva has slaughtering and cutting facilities pig Due to its economic growth, the company sees the need to expand its own facilities in order to increase their production. In order to achieve this goal, the company acquires adjacent land. Therefore, the aim is to urbanize the land where this extension is to be located, a convenient step to be able to build it a posteriori since it is a non-urbanizable land qualified in it current planning as agricultural land. Therefore, a project is developed that includes all the documents proper to it: Memory with their corresponding annexes, plans, specifications, measurements and budget. The aim is to design, describe and evaluate the works necessary to urbanize the plot industrial in order to meet the future needs that will be generated by increased industrial activity after the projected enlargement. With this extension, the company will have in a single plot along with the facilities already existing as well as with a municipal facilities area
Format: application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17974
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Zones industrials
Industrial sites
Urbanisme -- Projectes
City planning -- Designs and plans
Riudellots de la Selva
Title: Projecte d’urbanització d’una parcel·la industrial a Riudellots de la Selva
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors