Item


Detecció, avaluació i intervenció de l’alumnat amb altes capacitats a les escoles de Sant Celoni

Aquest treball es divideix en dues parts: per una banda hi ha la fonamentació teòrica on es fa una aproximació al fenomen de les altres capacitats (AACC), s’explica quines són les visions del context familiar i educatiu, els tipus que hi ha i què en diu la llei a nivell espanyol i a nivell català. Després, la recerca bibliogràfica segueix enfocada ja més a nivell acadèmic i es parla del procés i de les eines de detecció, de les estratègies metodològiques que s’utilitzen per donar resposta en aquest tipus d’alumnat i finalment s’analitza a què és degut el baix rendiment i el fracàs escolar que es dóna amb els alumnes amb altes capacitats. Per altra banda, tenim el marc pràctic el qual està enfocat en conèixer quina és la realitat de les escoles del poble de Sant Celoni envers el tema. S’ha realitzat una entrevista a les mestres d’educació especial de les 6 escoles del municipi i també una a la professional de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) encarregada d’algunes d’aquestes escoles. D’aquesta manera teníem una visió interna de cada centre i una visió externa de tot el municipi en general. Per dur-ho a terme, s’ha utilitzat una metodologia d’estudi de casos que es situa dins el paradigma interpretatiu. La realització d’aquest treball ha portat a veure la manca d’informació que hi ha en els centres en l’àmbit de les AACC que al mateix moment repercuteix en la falta d’identificació que hi ha amb aquest tipus d’alumnat. A més a més, aquests dos factors són els causants del baix rendiment.

This work divides in two parts: on the one hand there is the theoretic foundation where make an approach at the phenomenon of the gifted people; explain which are the visions at the familiar and educational context, the types that there is and what says the law at Spanish level and at Catalan level. Then, the bibliographic enquiry tracks focused already more at academic level and talk about the process and the tools of detection, the methodological strategies that utilise to give response at this type of students and finally reference at the low performance that gives with the gifted students. In the other hand, we have the practical frame which have focused which is the reality of the schools of Sant Celoni. We realised an interview at the teachers of special suport of the 6 schools of the township and also one at the Professionals of Psychopedagogy Assessment which attendant of some of these schools. In this way, we had an internal vision of each centre and an external vision of all the township. To carry out it, we have utilised a methodology of cases study that situates in the interpretive paradigm. The realisation of this work has taken us to view the lack of information that there is at the schools about gifted students that in the same moment affects at the fault of identification which generates low results in this students.

Manager: Montero Camacho, Mario Raul
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Prat Monrabà, Aina
Date: 2020 June 7
Abstract: Aquest treball es divideix en dues parts: per una banda hi ha la fonamentació teòrica on es fa una aproximació al fenomen de les altres capacitats (AACC), s’explica quines són les visions del context familiar i educatiu, els tipus que hi ha i què en diu la llei a nivell espanyol i a nivell català. Després, la recerca bibliogràfica segueix enfocada ja més a nivell acadèmic i es parla del procés i de les eines de detecció, de les estratègies metodològiques que s’utilitzen per donar resposta en aquest tipus d’alumnat i finalment s’analitza a què és degut el baix rendiment i el fracàs escolar que es dóna amb els alumnes amb altes capacitats. Per altra banda, tenim el marc pràctic el qual està enfocat en conèixer quina és la realitat de les escoles del poble de Sant Celoni envers el tema. S’ha realitzat una entrevista a les mestres d’educació especial de les 6 escoles del municipi i també una a la professional de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) encarregada d’algunes d’aquestes escoles. D’aquesta manera teníem una visió interna de cada centre i una visió externa de tot el municipi en general. Per dur-ho a terme, s’ha utilitzat una metodologia d’estudi de casos que es situa dins el paradigma interpretatiu. La realització d’aquest treball ha portat a veure la manca d’informació que hi ha en els centres en l’àmbit de les AACC que al mateix moment repercuteix en la falta d’identificació que hi ha amb aquest tipus d’alumnat. A més a més, aquests dos factors són els causants del baix rendiment.
This work divides in two parts: on the one hand there is the theoretic foundation where make an approach at the phenomenon of the gifted people; explain which are the visions at the familiar and educational context, the types that there is and what says the law at Spanish level and at Catalan level. Then, the bibliographic enquiry tracks focused already more at academic level and talk about the process and the tools of detection, the methodological strategies that utilise to give response at this type of students and finally reference at the low performance that gives with the gifted students. In the other hand, we have the practical frame which have focused which is the reality of the schools of Sant Celoni. We realised an interview at the teachers of special suport of the 6 schools of the township and also one at the Professionals of Psychopedagogy Assessment which attendant of some of these schools. In this way, we had an internal vision of each centre and an external vision of all the township. To carry out it, we have utilised a methodology of cases study that situates in the interpretive paradigm. The realisation of this work has taken us to view the lack of information that there is at the schools about gifted students that in the same moment affects at the fault of identification which generates low results in this students.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/18951
Language: cat
Collection: Pedagogia (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Infants superdotats -- Assessorament psicològic
Superdotats
Gifted children -- Counseling of
Gifted persons
Title: Detecció, avaluació i intervenció de l’alumnat amb altes capacitats a les escoles de Sant Celoni
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors