Item


Satisfacció de les infermeres i dels usuaris i usuàries respecte el model d’atenció transcultural: projecte de recerca

In the present, a great amount of people lives in a country different from they were born. In Catalonia, more than a million people are immigrants. The health of these people might be at risk by the presence of barriers on the access and the use and navigation of the health services increasing their lack of wellness. The diversity obtained as a result of the coexistence of diverse ethnic groups in the same region reclaim certain cultural competences based on the holistic perspective from the health professionals. It is believed that every culture has their own way to perceive, behave and express an illness, and, thus, the concept of health-illness may be different depending on the sociocultural background. Commonly, decisions according to people’s health are guided from the personal experiences, family and friends, social networks, cultural thoughts, traditions and the health professionals’ opinions. Therefore, it’s necessary to analyse the illness processes from a biological perspective, its cultural construction and its social definition. Objectives: To identify both nurses and clients of Girona’s health system satisfaction among the provided or received attention according to transcultural nursing model. Methodology: It is suggested to perform a qualitative and quantitative research study whose design is descriptive and observational with phenomenological orientation that will be done during a seven-month period on 2021. The study population will include not only the nursing professionals working on primary health care and hospitalization areas around Girona but the clients of these areas above the age of 18 with different culture, ethnicity or religion. The selection of the sample will be done by probabilistic cluster sampling in multiple stages. The variables and elements of study are orientated to obtain sociodemographic information, related to the barriers and difficulties that can be found on healthcare services, evaluation of the perceived attention, difficulties on the approach of giving healthcare interventions among cultural diverse people and the self-perception of the nursing while giving it, and, towards a recompilation of different improvement suggestions that will lead up to a better relationship between nurse and client and vice versa. As data collection tools, two ad-hoc questionnaires will be used based on an exhaustive bibliographic review and the focal groups technique based on some preestablished lines to obtain information about the study topics. Several groups of informants will be done in order to load the information. The results obtained in the questionnaires will be saved and analysed with SPSS program and the qualitative data from focal groups will be analyse by Atlas.ti program

A l’actualitat, una gran quantitat de persones viu en un país diferent d’aquell en el que va néixer. En el cas de Catalunya el nombre d’immigrants supera el milió de persones. La salut dels immigrants pot estar en risc per l’existència de barreres que dificultin l’accés, l’ús i la navegació pels serveis sanitaris influint en el deteriorament del seu benestar. La diversitat, resultant de la coexistència de diversos grups ètnics en una mateixa regió, exigeix unes competències culturals per part dels professionals que s’han de desenvolupar des de la perspectiva holística. Es considera que cada cultura té una manera de percebre, reaccionar i comunicar la malaltia i, per tant, el concepte de salut-malaltia varia segons l’entorn sociocultural d’origen. En general, les decisions en quant a salut de les persones estan guiades per les experiències personals, la família i els amics, les xarxes socials, els pensaments culturals, les tradicions i les opinions dels professionals sanitaris. És per això que és necessari analitzar els processos de malaltia des de la perspectiva biològica, la seva construcció cultural i la seva definició social. Objectius: Identificar la satisfacció dels infermers i infermeres i dels i les usuàries del sistema de salut de Girona respecte a l’atenció proporcionada o rebuda, segons el model d’infermeria transcultural. Metodologia: Es proposa la realització d’un projecte d’estudi quantitatiu i qualitatiu de caire descriptiu i observacional amb orientació fenomenològica que es durà a terme en un període de set mesos que comprendran a l’any 2021. La població d’estudi estarà formada pels professionals d’infermeria que treballin a centres assistencials d’atenció primària i hospitalària de Girona i pels usuaris i usuàries majors d’edat i amb diferent cultura, ètnia o religió que assisteixin als centres. La selecció de la mostra es realitzarà a partir del mostreig probabilístic per conglomerats en etapes múltiples. Les variables i elements d’estudi van dirigits a obtenir informació sociodemogràfica, d’altra relacionada amb les dificultats i barreres presents als serveis sanitaris, també sobre la valoració de l’atenció rebuda, dades sobre les competències culturals dels i les professionals infermeres, informació sobre les dificultats amb les que es troben a l’hora d’atendre persones culturalment diferents i amb l’autopercepció del seu treball i, per últim, fer una recopilació de les diferents propostes de millora per facilitar la relació infermer/a-usuari/a i viceversa. Com a instruments de recollida de dades, Treball Fi de Grau – Judith Torres Egea 5 s’utilitzaran dos qüestionaris ad-hoc elaborats a partir d’una revisió bibliogràfica exhaustiva del tema i la tècnica dels grups focals, que a partir d’un guió establert pretén obtenir informació sobre les elements d’estudi. Es realitzaran varis grups d’informants fins obtenir una saturació de la informació. Les dades obtingudes dels qüestionaris es registraran i analitzaran amb el programa informàtic SPSS i les dades qualitatives, procedents dels grups focals, s’analitzaran utilitzant el programa Atlas.ti

Manager: Bertran i Noguer, Carme
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Torres Egea, Judith
Date: 2020
Abstract: In the present, a great amount of people lives in a country different from they were born. In Catalonia, more than a million people are immigrants. The health of these people might be at risk by the presence of barriers on the access and the use and navigation of the health services increasing their lack of wellness. The diversity obtained as a result of the coexistence of diverse ethnic groups in the same region reclaim certain cultural competences based on the holistic perspective from the health professionals. It is believed that every culture has their own way to perceive, behave and express an illness, and, thus, the concept of health-illness may be different depending on the sociocultural background. Commonly, decisions according to people’s health are guided from the personal experiences, family and friends, social networks, cultural thoughts, traditions and the health professionals’ opinions. Therefore, it’s necessary to analyse the illness processes from a biological perspective, its cultural construction and its social definition. Objectives: To identify both nurses and clients of Girona’s health system satisfaction among the provided or received attention according to transcultural nursing model. Methodology: It is suggested to perform a qualitative and quantitative research study whose design is descriptive and observational with phenomenological orientation that will be done during a seven-month period on 2021. The study population will include not only the nursing professionals working on primary health care and hospitalization areas around Girona but the clients of these areas above the age of 18 with different culture, ethnicity or religion. The selection of the sample will be done by probabilistic cluster sampling in multiple stages. The variables and elements of study are orientated to obtain sociodemographic information, related to the barriers and difficulties that can be found on healthcare services, evaluation of the perceived attention, difficulties on the approach of giving healthcare interventions among cultural diverse people and the self-perception of the nursing while giving it, and, towards a recompilation of different improvement suggestions that will lead up to a better relationship between nurse and client and vice versa. As data collection tools, two ad-hoc questionnaires will be used based on an exhaustive bibliographic review and the focal groups technique based on some preestablished lines to obtain information about the study topics. Several groups of informants will be done in order to load the information. The results obtained in the questionnaires will be saved and analysed with SPSS program and the qualitative data from focal groups will be analyse by Atlas.ti program
A l’actualitat, una gran quantitat de persones viu en un país diferent d’aquell en el que va néixer. En el cas de Catalunya el nombre d’immigrants supera el milió de persones. La salut dels immigrants pot estar en risc per l’existència de barreres que dificultin l’accés, l’ús i la navegació pels serveis sanitaris influint en el deteriorament del seu benestar. La diversitat, resultant de la coexistència de diversos grups ètnics en una mateixa regió, exigeix unes competències culturals per part dels professionals que s’han de desenvolupar des de la perspectiva holística. Es considera que cada cultura té una manera de percebre, reaccionar i comunicar la malaltia i, per tant, el concepte de salut-malaltia varia segons l’entorn sociocultural d’origen. En general, les decisions en quant a salut de les persones estan guiades per les experiències personals, la família i els amics, les xarxes socials, els pensaments culturals, les tradicions i les opinions dels professionals sanitaris. És per això que és necessari analitzar els processos de malaltia des de la perspectiva biològica, la seva construcció cultural i la seva definició social. Objectius: Identificar la satisfacció dels infermers i infermeres i dels i les usuàries del sistema de salut de Girona respecte a l’atenció proporcionada o rebuda, segons el model d’infermeria transcultural. Metodologia: Es proposa la realització d’un projecte d’estudi quantitatiu i qualitatiu de caire descriptiu i observacional amb orientació fenomenològica que es durà a terme en un període de set mesos que comprendran a l’any 2021. La població d’estudi estarà formada pels professionals d’infermeria que treballin a centres assistencials d’atenció primària i hospitalària de Girona i pels usuaris i usuàries majors d’edat i amb diferent cultura, ètnia o religió que assisteixin als centres. La selecció de la mostra es realitzarà a partir del mostreig probabilístic per conglomerats en etapes múltiples. Les variables i elements d’estudi van dirigits a obtenir informació sociodemogràfica, d’altra relacionada amb les dificultats i barreres presents als serveis sanitaris, també sobre la valoració de l’atenció rebuda, dades sobre les competències culturals dels i les professionals infermeres, informació sobre les dificultats amb les que es troben a l’hora d’atendre persones culturalment diferents i amb l’autopercepció del seu treball i, per últim, fer una recopilació de les diferents propostes de millora per facilitar la relació infermer/a-usuari/a i viceversa. Com a instruments de recollida de dades, Treball Fi de Grau – Judith Torres Egea 5 s’utilitzaran dos qüestionaris ad-hoc elaborats a partir d’una revisió bibliogràfica exhaustiva del tema i la tècnica dels grups focals, que a partir d’un guió establert pretén obtenir informació sobre les elements d’estudi. Es realitzaran varis grups d’informants fins obtenir una saturació de la informació. Les dades obtingudes dels qüestionaris es registraran i analitzaran amb el programa informàtic SPSS i les dades qualitatives, procedents dels grups focals, s’analitzaran utilitzant el programa Atlas.ti
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19025
Language: cat
Collection: Infermeria (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Infermeria transcultural
Transcultural nursing
Pacients -- Satisfacció
Patient satisfaction
Girona (Catalunya) -- Emigració i immigració
Girona (Catalonia) -- Emigration and immigration
Infermeres -- Satisfacció en el treball
Nurses -- Job satisfaction
Title: Satisfacció de les infermeres i dels usuaris i usuàries respecte el model d’atenció transcultural: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors