Item


Els coneixements del codi sèpsia en els estudiants d’infermeria: projecte de recerca

Introduction: Sepsis is considered an organic dysfunction that results from an uncontrolled immune response to bacterial or fungal antigens (infection) in the bloodstream. in addition, it can be a danger to the host’s life, as it can progress to severe sepsis, followed by septic shock and ending with a multi-organ dysfunction syndrome. It is a serious health problem due to the high incidence and morbidity of the population. The early detection and implantation of correct and immediate care in these patients will determine their evolution and prognosis. Surviving Sepsis Campaign develops clinical practice guidelines to reduce the mortality rate from severe sepsis and septic shock. The guides insist on bundle terms in clinical practice to achieve the goal of reducing mortality. The importance of nursing staff at identifying the signs and knowing at all times what interventions to develop with sufficient accuracy and efficiency in order to provide a good quality of patient care is essential. These interventions are included in the Code Sepsis. Objective: To study the knowledge that the 3rd and 4th nursing students have at the University of Girona’s Faculty of Nursing on the Sepsis Code before and after performing the practices in the emergency unit. Methodology: A two-sided descriptive, cross-sectional and analytical study will be developed, using a quantitative methodology, where the sample of the study will be the 3rd and 4th nursing students of the Faculty of Nursing at the University of Girona. The data needed to reach the goal will be obtained from two surveys that 3rd and 4th nursing students will have to answer before and after completing their internship in the emergency service. The statistical analysis of this data will be performed using the SPSS computer program. The Ethics Committee must be contacted for evaluation, as well as the Dean of the Faculty of Nursing and the Coordination Department of the practicum subject. User participation will be voluntary and completely anonymous.

Introducció: La sèpsia és considerada una disfunció orgànica produïda com a conseqüència d’una resposta immunològica descontrolada que s’origina davant la presència d’antígens bacterians o fúngics (infecció) en el torrent sanguini; a més, pot ser un perill per a la vida de l’hoste, ja que pot anar evolucionant cap a una sèpsia greu, seguida d’un xoc sèptic i acabant amb una síndrome de disfunció multiorgànica. És un problema sanitari greu degut a l’elevada incidència i morbimortalitat poblacional que representa. La detecció precoç i la implantació d’una atenció correcta i immediata en aquests pacients, determinarà la seva evolució i pronòstic. La Surviving Sepsis Campaign elabora guies de pràctica clínica per disminuir el percentatge de mortalitat de la sèpsia greu i el xoc sèptic. Les guies insisteixen en els termes de bundles a la pràctica clínica per aconseguir l’objectiu de reducció de la mortalitat. És imprescindible el paper que desenvolupa el personal d’infermeria a l’hora d’identificar els signes i saber en tot moment quines intervencions desenvolupar amb la suficient precocitat i eficàcia per tal de donar una bona qualitat en les cures al pacient. Aquestes intervencions queden recollides al Codi Sèpsia. Objectiu: Estudiar els coneixements que tenen els estudiants de 3r i 4t d’Infermeria de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona sobre el Codi Sèpsia abans i després de realitzar les pràctiques a la unitat d’urgències. Metodologia: Es desenvoluparà un estudi descriptiu, transversal i analític de dos talls, mitjançant metodologia quantitativa en la qual, la mostra de l’estudi seran els estudiants de 3r i 4t d’Infermeria de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona. Les dades necessàries per arribar a l’objectiu s’obtindran a partir de dues enquestes que hauran de contestar els estudiants de 3r i 4t d’Infermeria abans i després de finalitzar les seves pràctiques al servei d’urgències. L’anàlisi estadístic d‘aquestes dades es realitzarà mitjançant el programa informàtic SPSS. S’haurà de contactar amb el Comitè d’Ètica per a la seva valoració, així com amb la Degana de la Facultat d’Infemeria i amb el Departament de Coordinació de l’assignatura del pràcticum. La participació dels usuaris serà voluntària i totalment anònima

Manager: Prats Sala, Rosa
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Roca Mora, Marta
Date: 2020
Abstract: Introduction: Sepsis is considered an organic dysfunction that results from an uncontrolled immune response to bacterial or fungal antigens (infection) in the bloodstream. in addition, it can be a danger to the host’s life, as it can progress to severe sepsis, followed by septic shock and ending with a multi-organ dysfunction syndrome. It is a serious health problem due to the high incidence and morbidity of the population. The early detection and implantation of correct and immediate care in these patients will determine their evolution and prognosis. Surviving Sepsis Campaign develops clinical practice guidelines to reduce the mortality rate from severe sepsis and septic shock. The guides insist on bundle terms in clinical practice to achieve the goal of reducing mortality. The importance of nursing staff at identifying the signs and knowing at all times what interventions to develop with sufficient accuracy and efficiency in order to provide a good quality of patient care is essential. These interventions are included in the Code Sepsis. Objective: To study the knowledge that the 3rd and 4th nursing students have at the University of Girona’s Faculty of Nursing on the Sepsis Code before and after performing the practices in the emergency unit. Methodology: A two-sided descriptive, cross-sectional and analytical study will be developed, using a quantitative methodology, where the sample of the study will be the 3rd and 4th nursing students of the Faculty of Nursing at the University of Girona. The data needed to reach the goal will be obtained from two surveys that 3rd and 4th nursing students will have to answer before and after completing their internship in the emergency service. The statistical analysis of this data will be performed using the SPSS computer program. The Ethics Committee must be contacted for evaluation, as well as the Dean of the Faculty of Nursing and the Coordination Department of the practicum subject. User participation will be voluntary and completely anonymous.
Introducció: La sèpsia és considerada una disfunció orgànica produïda com a conseqüència d’una resposta immunològica descontrolada que s’origina davant la presència d’antígens bacterians o fúngics (infecció) en el torrent sanguini; a més, pot ser un perill per a la vida de l’hoste, ja que pot anar evolucionant cap a una sèpsia greu, seguida d’un xoc sèptic i acabant amb una síndrome de disfunció multiorgànica. És un problema sanitari greu degut a l’elevada incidència i morbimortalitat poblacional que representa. La detecció precoç i la implantació d’una atenció correcta i immediata en aquests pacients, determinarà la seva evolució i pronòstic. La Surviving Sepsis Campaign elabora guies de pràctica clínica per disminuir el percentatge de mortalitat de la sèpsia greu i el xoc sèptic. Les guies insisteixen en els termes de bundles a la pràctica clínica per aconseguir l’objectiu de reducció de la mortalitat. És imprescindible el paper que desenvolupa el personal d’infermeria a l’hora d’identificar els signes i saber en tot moment quines intervencions desenvolupar amb la suficient precocitat i eficàcia per tal de donar una bona qualitat en les cures al pacient. Aquestes intervencions queden recollides al Codi Sèpsia. Objectiu: Estudiar els coneixements que tenen els estudiants de 3r i 4t d’Infermeria de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona sobre el Codi Sèpsia abans i després de realitzar les pràctiques a la unitat d’urgències. Metodologia: Es desenvoluparà un estudi descriptiu, transversal i analític de dos talls, mitjançant metodologia quantitativa en la qual, la mostra de l’estudi seran els estudiants de 3r i 4t d’Infermeria de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona. Les dades necessàries per arribar a l’objectiu s’obtindran a partir de dues enquestes que hauran de contestar els estudiants de 3r i 4t d’Infermeria abans i després de finalitzar les seves pràctiques al servei d’urgències. L’anàlisi estadístic d‘aquestes dades es realitzarà mitjançant el programa informàtic SPSS. S’haurà de contactar amb el Comitè d’Ètica per a la seva valoració, així com amb la Degana de la Facultat d’Infemeria i amb el Departament de Coordinació de l’assignatura del pràcticum. La participació dels usuaris serà voluntària i totalment anònima
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19028
Language: cat
Collection: Infermeria (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Septicèmia
Septicemia
Protocols clínics
Medical protocols
Infermeria d’urgència
Emergency nursing
Estudiants d’infermeria -- Girona (Catalunya)
Nursing students -- Girona (Catalonia)
Title: Els coneixements del codi sèpsia en els estudiants d’infermeria: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors