Item


Valoració de l’eficàcia del programa de sexualitat inclòs en el Programa Salut i Escola: projecte de recerca

Adolescence is a period in life characterized by a huge number of physical, biological, social and psychological changes. In order to be able to get used to all these changes, the adolescent needs to make a behavioral modifocation in a short period of time to assimilate them. At this moment, the individual is in a continuous process of forming his own sexual identity, which causes the person to begin being curious and eager to experiment in this area, which is practically unkown until now. However, emocional intelligence is moving at another pace. That is why we find that the adolescent, without being aware of theme, has potentially risky behaviors which would be psycologically incapable to face with if that potential risk became real. Many authors recognize this stage as conflicting, which demostrates that it is able to educate adolescents imminently in order to choose their knowledge of integral sexual and reproductive health by providing them with healthy behavioral strategies. Objective: to know the opinion of the students of 2nd, 3rd and 4th compulsory secondary education of the institutes of Cassà, Caldes and Llagostera in relation to the talks on sexuality of the Health and School Program. Material and methods: this is an observational, descriptive and cross-sectional study. The participants of the project are the second, third and fourth year student of compulsory secondary education, in the institutes of Cassà, Caldes and Llagostera. Socio-demographic variables related to the normalization of topics on sexuality, nursing and the Health and School Program and sexuality and effectivity in adolescence will be studied. The data will be analyzed with the SPSS 26.0 computer program. For the crossing of categorical variables, the Khi square independence test and the Studient’s T test will be used

L’adolescència és una etapa de la vida caracteritzada per gran quantitat de canvis físics, biològics, socials i psicològics. Per poder-se adaptar a tots aquests canvis, l’adolescent necessita duu a terme una modificació conductual en un període breu de temps per assimilar- los. En aquest moment, l’individu està en un procés continuat formació de la identitat sexual, fet que fa que la persona comenci a tenir curiositat i ganes d’experimentar en aquest àmbit, pràcticament desconegut fins aquest moment. La intel·ligència emocional, però, avança a un altre ritme. Per això ens trobem que l’adolescent, sense ser-ne conscient, té conductes potencialment de risc les quals seria psicològicament incapaç de fer-hi front si aquest risc potencial es convertís en real. Molts autors reconeixen aquesta etapa com a conflictiva, fet que ens demostra que hem d’educar els adolescents de manera imminent per tal de que elevi els seus coneixements en la salut integral i sexual i reproductiva (SRR) proporcionant-li estratègies de comportaments saludables. Objectiu: Conèixer la opinió dels estudiants de 2n, 3r i 4t d’ESO dels instituts de Cassà, Caldes i Llagostera en relació a les xerrades de sexualitat del Programa Salut i Escola. Material i mètodes: és un estudi observacional, descriptiu i transversal. Els participants de l’estudi els estudiants de segon, tercer i quart d’ESO, dels centres educatius de Cassà, Caldes i Llagostera. S’estudiaran variables sociodemogràfiques i relacionades amb la normalització dels temes sobre sexualitat, amb la infermeria i el programa salut i escola i amb la sexualitat i afectivitat en l’adolescència. Les dades seran analitzades amb el programa informàtic SPSS 26.0. Per l’encreuament de variables categòriques, s’utilitzarà el test d’independència de Khi quadrat i la T d’student

Manager: Gelabert Vilella, Sandra
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Pascual Virgili, Mar
Date: 2018
Abstract: Adolescence is a period in life characterized by a huge number of physical, biological, social and psychological changes. In order to be able to get used to all these changes, the adolescent needs to make a behavioral modifocation in a short period of time to assimilate them. At this moment, the individual is in a continuous process of forming his own sexual identity, which causes the person to begin being curious and eager to experiment in this area, which is practically unkown until now. However, emocional intelligence is moving at another pace. That is why we find that the adolescent, without being aware of theme, has potentially risky behaviors which would be psycologically incapable to face with if that potential risk became real. Many authors recognize this stage as conflicting, which demostrates that it is able to educate adolescents imminently in order to choose their knowledge of integral sexual and reproductive health by providing them with healthy behavioral strategies. Objective: to know the opinion of the students of 2nd, 3rd and 4th compulsory secondary education of the institutes of Cassà, Caldes and Llagostera in relation to the talks on sexuality of the Health and School Program. Material and methods: this is an observational, descriptive and cross-sectional study. The participants of the project are the second, third and fourth year student of compulsory secondary education, in the institutes of Cassà, Caldes and Llagostera. Socio-demographic variables related to the normalization of topics on sexuality, nursing and the Health and School Program and sexuality and effectivity in adolescence will be studied. The data will be analyzed with the SPSS 26.0 computer program. For the crossing of categorical variables, the Khi square independence test and the Studient’s T test will be used
L’adolescència és una etapa de la vida caracteritzada per gran quantitat de canvis físics, biològics, socials i psicològics. Per poder-se adaptar a tots aquests canvis, l’adolescent necessita duu a terme una modificació conductual en un període breu de temps per assimilar- los. En aquest moment, l’individu està en un procés continuat formació de la identitat sexual, fet que fa que la persona comenci a tenir curiositat i ganes d’experimentar en aquest àmbit, pràcticament desconegut fins aquest moment. La intel·ligència emocional, però, avança a un altre ritme. Per això ens trobem que l’adolescent, sense ser-ne conscient, té conductes potencialment de risc les quals seria psicològicament incapaç de fer-hi front si aquest risc potencial es convertís en real. Molts autors reconeixen aquesta etapa com a conflictiva, fet que ens demostra que hem d’educar els adolescents de manera imminent per tal de que elevi els seus coneixements en la salut integral i sexual i reproductiva (SRR) proporcionant-li estratègies de comportaments saludables. Objectiu: Conèixer la opinió dels estudiants de 2n, 3r i 4t d’ESO dels instituts de Cassà, Caldes i Llagostera en relació a les xerrades de sexualitat del Programa Salut i Escola. Material i mètodes: és un estudi observacional, descriptiu i transversal. Els participants de l’estudi els estudiants de segon, tercer i quart d’ESO, dels centres educatius de Cassà, Caldes i Llagostera. S’estudiaran variables sociodemogràfiques i relacionades amb la normalització dels temes sobre sexualitat, amb la infermeria i el programa salut i escola i amb la sexualitat i afectivitat en l’adolescència. Les dades seran analitzades amb el programa informàtic SPSS 26.0. Per l’encreuament de variables categòriques, s’utilitzarà el test d’independència de Khi quadrat i la T d’student
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19186
Language: cat
Collection: Infermeria (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Adolescents -- Conducta sexual
Teenagers -- Sexual behavior
Sexualitat
Sex
Educació sexual
Sex instruction
Title: Valoració de l’eficàcia del programa de sexualitat inclòs en el Programa Salut i Escola: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors