Item


Eficàcia de les intervencions per l’abordatge de la fatiga per compassió en personal d’infermeria: revisió bibliogràfica

Introduction: The cure of the persons that experiment ache, trauma and suffering can affect at the health of the personnel of infirmary giving place at the fatigue for compassion. This term a pool of emotional reactions, cognitive, social and espiritual that was studied for the first time for C.Figley at the years 60-70 after observing the feelings that experimented these professionals not to have been able to to save at his patients. Objectives: Identify the interventions to accost the fatigue for compassion with scientific evidence, as well as meet which type of interventions exist, if these have of efficacy and value his benefits. Methods: the methodology that has employed at this work has been a bibliographic review based at articles with scientific evidence; they have included 12 articles published at the last five years. The search of these have realised at the bases Pubmed, Scielo, Psycinfo, Cinahl i ScienceDirect. Results: they have selected 12 articles published corresponding at the aims. Of these have obtained a series of results that show how it mindfulness o full atention is an effective intervention and with a lot of benefits to diminish the fatigue for compassion as well as have of a nice personal resilience and have autocura to be able to augment the indulgence for compassion. Conclusions: At this survey has been able to observe like the fatigue for compassion is a risk for the psychic welfare, physical and social for the personnel of infirmary. In addition this syndrome comports a price at the cure of the Health giving as a result a decrease of the productivity as well as an increase at the rotation of the professionals. It is necessary to realise a main number of surveys with main sample and that they have of bands control to assess the distinct benefits interventions

Introducció: La cura de les persones que experimenten dolor, trauma i patiment pot afectar a la salut del personal d’infermeria donant lloc a la fatiga per compassió. Aquest terme es un conjunt de reaccions emocionals, cognitives, socials i espirituals que va ser estudiat per primer cop per C.Figley als anys 60-70 després d’observar les sensacions que experimentaven aquests professionals per no haver pogut salvar als seus pacients. Objectiu: Identificar les intervencions per abordar la fatiga per compassió amb evidència científica, així com conèixer quin tipus d’intervencions existeixen, si aquestes disposen d’eficàcia i valorar els seus beneficis. Material i mètodes: La metodologia que s’ha emprat en aquest treball ha estat una revisió bibliogràfica basada en articles amb evidència científica; s’han inclòs 12 articles publicats en els últims cinc anys. La cerca d’aquests s’ha realitzat a les bases Pubmed, Scielo, Psycinfo, Cinahl i ScienceDirect. Resultats: S’han seleccionat 12 articles publicats corresponents als objectius. D’aquests s’han obtingut una sèrie de resultats que mostren com el mindfulness o atenció plena és una intervenció eficaç i amb molts beneficis per disminuir la fatiga per compassió així com disposar d’una bona resiliència personal i tenir autocura per poder augmentar la satisfacció per compassió. Conclusions: En aquest estudi s’ha pogut observar com la fatiga per compassió és un risc pel benestar psíquic, físic i social per al personal d’infermeria. A més a més aquesta síndrome comporta un preu en la cura de la salut donant com a resultat una disminució de la productivitat així com un augment en la rotació dels professionals. És necessari realitzar un major nombre d’estudis amb major mostra i que disposin de grups control per avaluar els beneficis diferents intervencions

Manager: Ferrer Avellí, Míriam
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Sánchez Linares, Ainara
Date: 2020
Abstract: Introduction: The cure of the persons that experiment ache, trauma and suffering can affect at the health of the personnel of infirmary giving place at the fatigue for compassion. This term a pool of emotional reactions, cognitive, social and espiritual that was studied for the first time for C.Figley at the years 60-70 after observing the feelings that experimented these professionals not to have been able to to save at his patients. Objectives: Identify the interventions to accost the fatigue for compassion with scientific evidence, as well as meet which type of interventions exist, if these have of efficacy and value his benefits. Methods: the methodology that has employed at this work has been a bibliographic review based at articles with scientific evidence; they have included 12 articles published at the last five years. The search of these have realised at the bases Pubmed, Scielo, Psycinfo, Cinahl i ScienceDirect. Results: they have selected 12 articles published corresponding at the aims. Of these have obtained a series of results that show how it mindfulness o full atention is an effective intervention and with a lot of benefits to diminish the fatigue for compassion as well as have of a nice personal resilience and have autocura to be able to augment the indulgence for compassion. Conclusions: At this survey has been able to observe like the fatigue for compassion is a risk for the psychic welfare, physical and social for the personnel of infirmary. In addition this syndrome comports a price at the cure of the Health giving as a result a decrease of the productivity as well as an increase at the rotation of the professionals. It is necessary to realise a main number of surveys with main sample and that they have of bands control to assess the distinct benefits interventions
Introducció: La cura de les persones que experimenten dolor, trauma i patiment pot afectar a la salut del personal d’infermeria donant lloc a la fatiga per compassió. Aquest terme es un conjunt de reaccions emocionals, cognitives, socials i espirituals que va ser estudiat per primer cop per C.Figley als anys 60-70 després d’observar les sensacions que experimentaven aquests professionals per no haver pogut salvar als seus pacients. Objectiu: Identificar les intervencions per abordar la fatiga per compassió amb evidència científica, així com conèixer quin tipus d’intervencions existeixen, si aquestes disposen d’eficàcia i valorar els seus beneficis. Material i mètodes: La metodologia que s’ha emprat en aquest treball ha estat una revisió bibliogràfica basada en articles amb evidència científica; s’han inclòs 12 articles publicats en els últims cinc anys. La cerca d’aquests s’ha realitzat a les bases Pubmed, Scielo, Psycinfo, Cinahl i ScienceDirect. Resultats: S’han seleccionat 12 articles publicats corresponents als objectius. D’aquests s’han obtingut una sèrie de resultats que mostren com el mindfulness o atenció plena és una intervenció eficaç i amb molts beneficis per disminuir la fatiga per compassió així com disposar d’una bona resiliència personal i tenir autocura per poder augmentar la satisfacció per compassió. Conclusions: En aquest estudi s’ha pogut observar com la fatiga per compassió és un risc pel benestar psíquic, físic i social per al personal d’infermeria. A més a més aquesta síndrome comporta un preu en la cura de la salut donant com a resultat una disminució de la productivitat així com un augment en la rotació dels professionals. És necessari realitzar un major nombre d’estudis amb major mostra i que disposin de grups control per avaluar els beneficis diferents intervencions
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19191
Language: cat
Collection: Infermeria (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Estrès traumàtic secundari
Secondary traumatic stress
Infermeres -- Estrès laboral
Nurses -- Job stress
Infermeres -- Psicologia
Nurses -- Psychology
Dol -- Aspectes psicològics
Bereavement -- Psychological aspects
Mort -- Aspectes psicològics
Death -- Psychological aspects
Title: Eficàcia de les intervencions per l’abordatge de la fatiga per compassió en personal d’infermeria: revisió bibliogràfica
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors