Item


Distribución geográfica, predicción espacial y diversidad de los hábitats litorales en la costa catalana

According to the Habitats Directive (92/43/ECC) a habitat is defined as “the terrestrial or aquatic area, whether entirely natural or semi-natural, differentiated by its geographical, biotic and abiotic characteristics, in which the species live in any state of their life cycle”. Moreover, according to the Marine Strategy Framework Directive (2008/56/EC), each member state has to characterize the diversity of its natural marine spaces by means of the habitats cartography, represented by their biotic characteristics and using appropriate classifications systems. In Catalonia, to fulfill these needs, an exhaustive cartography of the littoral habitats was carried out, characterizing and identifying them according to Corine Biotopes, EUNIS (European Nature Information System) classification and LPRE (Lista Patrón de los Hábitats Españoles) whether they grow over rocks, sand, gravel, pebbles or mud. The littoral zone can be divided into three levels: supralittoral (rarely submerged and usually affected by splash), mediolittoral (emerged and usually swept by the waves) and infralittoral (usually submerged). Organisms are distributed vertically following the humidity gradient and generating a gradual and continuous succession of different communities/habitats from the supralittoral level to the upper infralittoral level. Data derived from the characterization, identification and accurate cartography of coastal marine habitats on rocky shores along the Catalan coast, has allowed the development of this Doctoral Thesis that is divided into three main chapters, two of which have already been published in Scientific Journals

Segons la Directiva Hàbitats (92/43/ECC) un hàbitat es defineix com “una àrea aquàtica o terrestre, tant natural com seminatural, diferenciada per les seves característiques geogràfiques, biòtiques i abiòtiques, on les espècies hi viuen en qualsevol etapa del seu cicle de vida”. A més, d’acord amb la Directiva Marc d’Estratègia Marina (2008/56/EC), cada estat membre té l’obligació de caracteritzar la diversitat dels seus espais naturals marins mitjançant una cartografia dels hàbitats, representats per les seves característiques biòtiques i utilitzant sistemes de classificació apropiats. A Catalunya, per complir amb aquests requeriments, es va realitzar una cartografia exhaustiva dels hàbitats litorals, caracteritzant-los i identificant-los segons els sistemes de classificació CORINE Biotopes, EUNIS (European Nature Information System) i LPRE (Lista Patrón de los Hábitats Españoles), tant si es presentaven sobre roca, sorra, graves, còdols o fangs. La zona litoral pot ser dividida en tres estatges: supralitoral (rarament submergit i afectat regularment pels esquitxos), mediolitoral (emergit i constantment remullat per les onades), i infralitoral (habitualment submergit). Els organismes es distribueixen verticalment seguint el gradient d’humitat, tot generant una successió contínua de diferents comunitats/hàbitats des de l’estatge supralitoral fins a la part superior de l’estatge infralitoral. Les dades provinents de la caracterització, identificació i cartografia acurada dels hàbitats marins costaners rocosos al llarg de la costa catalana, han permès la realització d’aquesta tesi doctoral, la qual es divideix en tres capítols principals, dos dels quals ja han estat publicats en revistes científiques

Universitat de Girona

Manager: Cebrian Pujol, Emma
Ballesteros i Sagarra, Enric
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals
Author: Cefalì, Maria Elena
Date: 2019 March 7
Abstract: According to the Habitats Directive (92/43/ECC) a habitat is defined as “the terrestrial or aquatic area, whether entirely natural or semi-natural, differentiated by its geographical, biotic and abiotic characteristics, in which the species live in any state of their life cycle”. Moreover, according to the Marine Strategy Framework Directive (2008/56/EC), each member state has to characterize the diversity of its natural marine spaces by means of the habitats cartography, represented by their biotic characteristics and using appropriate classifications systems. In Catalonia, to fulfill these needs, an exhaustive cartography of the littoral habitats was carried out, characterizing and identifying them according to Corine Biotopes, EUNIS (European Nature Information System) classification and LPRE (Lista Patrón de los Hábitats Españoles) whether they grow over rocks, sand, gravel, pebbles or mud. The littoral zone can be divided into three levels: supralittoral (rarely submerged and usually affected by splash), mediolittoral (emerged and usually swept by the waves) and infralittoral (usually submerged). Organisms are distributed vertically following the humidity gradient and generating a gradual and continuous succession of different communities/habitats from the supralittoral level to the upper infralittoral level. Data derived from the characterization, identification and accurate cartography of coastal marine habitats on rocky shores along the Catalan coast, has allowed the development of this Doctoral Thesis that is divided into three main chapters, two of which have already been published in Scientific Journals
Segons la Directiva Hàbitats (92/43/ECC) un hàbitat es defineix com “una àrea aquàtica o terrestre, tant natural com seminatural, diferenciada per les seves característiques geogràfiques, biòtiques i abiòtiques, on les espècies hi viuen en qualsevol etapa del seu cicle de vida”. A més, d’acord amb la Directiva Marc d’Estratègia Marina (2008/56/EC), cada estat membre té l’obligació de caracteritzar la diversitat dels seus espais naturals marins mitjançant una cartografia dels hàbitats, representats per les seves característiques biòtiques i utilitzant sistemes de classificació apropiats. A Catalunya, per complir amb aquests requeriments, es va realitzar una cartografia exhaustiva dels hàbitats litorals, caracteritzant-los i identificant-los segons els sistemes de classificació CORINE Biotopes, EUNIS (European Nature Information System) i LPRE (Lista Patrón de los Hábitats Españoles), tant si es presentaven sobre roca, sorra, graves, còdols o fangs. La zona litoral pot ser dividida en tres estatges: supralitoral (rarament submergit i afectat regularment pels esquitxos), mediolitoral (emergit i constantment remullat per les onades), i infralitoral (habitualment submergit). Els organismes es distribueixen verticalment seguint el gradient d’humitat, tot generant una successió contínua de diferents comunitats/hàbitats des de l’estatge supralitoral fins a la part superior de l’estatge infralitoral. Les dades provinents de la caracterització, identificació i cartografia acurada dels hàbitats marins costaners rocosos al llarg de la costa catalana, han permès la realització d’aquesta tesi doctoral, la qual es divideix en tres capítols principals, dos dels quals ja han estat publicats en revistes científiques
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/671851
Document access: http://hdl.handle.net/10256/19638
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Hàbitat litoral
Hábitat litoral
Littoral habitat
Diversitat
Diversidad
Diversity
Distribució
Distribución
Distribution
Factors ambientals
Factores ambientales
Environmental factors
Geografia
Geografía
Geography
Costa catalana
Catalan coast
Catalunya
Cataluña
Catalonia
504 - Ciències del medi ambient
574 - Ecologia general i biodiversitat
91 - Geografia. Viatges
Title: Distribución geográfica, predicción espacial y diversidad de los hábitats litorales en la costa catalana
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors