Item


Estrès, autoeficàcia, satisfacció vital i satisfacció estudiantil en temps de pandèmia: l’efecte de la COVID-19 en estudiants del grau d’Educació social de la Universitat de Girona

A causa de la situació excepcional viscuda deguda a la pandèmia per COVID-19, és necessari preguntar-se quina afectació ha tingut en l‟àmbit universitari. L‟objectiu d‟aquest estudi va ser fer una anàlisi de les diferències entre l‟alumnat de primer curs i l‟alumnat de quart curs d‟Educació Social de la Universitat de Girona amb relació a l‟estrès, l‟autoeficàcia, la satisfacció vital i la satisfacció estudiantil en temps de pandèmia. Es va emprar una metodologia quantitativa i els resultats es van extreure a través de diverses Escales per mesurar els constructes objectes d‟estudi. També s‟hi van afegir preguntes ad hoc referents a qüestions sociodemogràfiques i sobre la pandèmia. Es van obtenir diferències significatives: els alumnes de primer curs van obtenir puntuacions mitjanes més altes en les variables de satisfacció vital, satisfacció acadèmica i autoeficàcia. També van obtenir majors resultats en la sensació de recolzament acadèmic i disposició d‟un entorn confortable. Per altra banda, els alumnes de quart curs van obtenir resultats més alts en el factor “planificació”, comprès dins l‟escala d‟afrontament de l‟estrès acadèmic. En conclusió, aquest estudi aporta un coneixement rellevant sobre l‟afectació de la pandèmia per COVID-19 en l‟àmbit universitari. En primer lloc, aporta informació de com s‟han hagut d‟adaptar els alumnes a la virtualitat acadèmica i les diferències significatives pel que fa a la disposició d‟un entorn confortable, influït pel canvi en la mobilitat estudiantil i el lloc de residència dels estudiants. Per altra banda, l‟alteració de la rutina i l‟augment de responsabilitats també ha pogut incidir a nivell psicològic. Pel que fa al benestar psicològic i acadèmic, els constructes de satisfacció vital, satisfacció acadèmica i autoeficàcia poden estar interrelacionats. Per altra banda, els alumnes de quart curs disposen d‟una major planificació, presumiblement influïda per la seva expertesa a l‟haver viscut anteriorment altres cursos acadèmics universitaris

A raíz de la situación excepcional vivida a raíz dela pandemia por COVID-19, es necesario preguntar-se cuál ha sido la afectación de esta en el ámbito universitario. El objetivo de este estudio fue hacer un análisis de las diferencias entre el alumnado de primer curso i el alumnado de cuarto curso d‟Educación Social de la Universitat de Girona en relación al estrés, la autoeficacia, la satisfacción vital y la satisfacción estudiantil en tiempos de pandemia. Se utilizó una metodología cuantitativa i los resultados se extrajeron a través de diferentes Escalas para mesurar los constructos objetos de estudio. También se adjuntaron algunas preguntas ad hoc sobre algunas cuestiones sociodemográficas y sobre la pandemia. Se obtuvieron diferencias significativas: los alumnos de primer curso obtuvieron puntuaciones medianas más altas en las variables satisfacción vital, satisfacción académica y autoeficacia. También se obtuvieron mayores resultados en la sensación de apoyo académico y disposición de un entorno confortable. Por otro lado, los alumnos de cuarto curso obtuvieron resultados más altos en el factor de “planificación”, comprendido dentro de la escala de afrontamiento del estrés académico. En conclusión, este estudio aporta un conocimiento relevante sobre la afectación de la pandemia por COVID-19 en el ámbito universitario. En primer lugar, aporta información de cómo se han adaptado los alumnos a la virtualidad académica y las diferencias significativas en la variable de “entorno confortable”, influida por el cambio en la movilidad estudiantil y el lugar de residencia de los estudiantes. Por otro lado, la alteración de la rutina y el aumento de responsabilidades también han podido incidir a nivel psicológico. En relación al bienestar psicológico y académico, los constructos de satisfacción vital, satisfacción académica y autoeficacia pueden estar interrelacionados. Por otro lado, los alumnos de cuarto curso disponen de una mayor planificación, presumiblemente influida por su experiencia al haber vivido anteriormente otros cursos académicos en la universidad

Due to the exceptional situation because of the COVID pandemic, it is necessary to investigate how it has affected the university environment. The aim of this study was to analyse the differences between first-year students and fourth-year students of Social Education degree at the University of Girona in relation to stress, self-efficacy, life satisfaction and academic satisfaction during the pandemic. A quantitative methodology was used, and the results were extracted using several scales to measure the constructs under study. Questions ad hoc were added, which referred to sociodemographic and pandemic issues. Significant differences were found: first-year students scored higher on the variables of life satisfaction, academic satisfaction and self-efficacy. They also obtained higher results with reference to academic support and the sense of having a comfortable environment. On the other hand, fourth-year students scored higher on the "planning" factor, which was within the academic stress management scale. In conclusion, this study provides relevant knowledge within the study of the impact of the COVID-19 pandemic in the university environment. First, it provides information about how students have had to adapt to on-line study and significant differences related to the comfortable environment, which is influenced by the change in student mobility and the student‟s residence. On the other hand, the alteration of routine and increase in responsibilities may also have had a psychological impact. Which reference to psychological and academic well-being, the constructs of life satisfaction, academic satisfaction, and self-efficacy may be interrelated. In addition, fourth-year students have more planning ability, presumably because of their previous experience at university

Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Viladelbosch Palol, Èlia
Date: 2021 June
Abstract: A causa de la situació excepcional viscuda deguda a la pandèmia per COVID-19, és necessari preguntar-se quina afectació ha tingut en l‟àmbit universitari. L‟objectiu d‟aquest estudi va ser fer una anàlisi de les diferències entre l‟alumnat de primer curs i l‟alumnat de quart curs d‟Educació Social de la Universitat de Girona amb relació a l‟estrès, l‟autoeficàcia, la satisfacció vital i la satisfacció estudiantil en temps de pandèmia. Es va emprar una metodologia quantitativa i els resultats es van extreure a través de diverses Escales per mesurar els constructes objectes d‟estudi. També s‟hi van afegir preguntes ad hoc referents a qüestions sociodemogràfiques i sobre la pandèmia. Es van obtenir diferències significatives: els alumnes de primer curs van obtenir puntuacions mitjanes més altes en les variables de satisfacció vital, satisfacció acadèmica i autoeficàcia. També van obtenir majors resultats en la sensació de recolzament acadèmic i disposició d‟un entorn confortable. Per altra banda, els alumnes de quart curs van obtenir resultats més alts en el factor “planificació”, comprès dins l‟escala d‟afrontament de l‟estrès acadèmic. En conclusió, aquest estudi aporta un coneixement rellevant sobre l‟afectació de la pandèmia per COVID-19 en l‟àmbit universitari. En primer lloc, aporta informació de com s‟han hagut d‟adaptar els alumnes a la virtualitat acadèmica i les diferències significatives pel que fa a la disposició d‟un entorn confortable, influït pel canvi en la mobilitat estudiantil i el lloc de residència dels estudiants. Per altra banda, l‟alteració de la rutina i l‟augment de responsabilitats també ha pogut incidir a nivell psicològic. Pel que fa al benestar psicològic i acadèmic, els constructes de satisfacció vital, satisfacció acadèmica i autoeficàcia poden estar interrelacionats. Per altra banda, els alumnes de quart curs disposen d‟una major planificació, presumiblement influïda per la seva expertesa a l‟haver viscut anteriorment altres cursos acadèmics universitaris
A raíz de la situación excepcional vivida a raíz dela pandemia por COVID-19, es necesario preguntar-se cuál ha sido la afectación de esta en el ámbito universitario. El objetivo de este estudio fue hacer un análisis de las diferencias entre el alumnado de primer curso i el alumnado de cuarto curso d‟Educación Social de la Universitat de Girona en relación al estrés, la autoeficacia, la satisfacción vital y la satisfacción estudiantil en tiempos de pandemia. Se utilizó una metodología cuantitativa i los resultados se extrajeron a través de diferentes Escalas para mesurar los constructos objetos de estudio. También se adjuntaron algunas preguntas ad hoc sobre algunas cuestiones sociodemográficas y sobre la pandemia. Se obtuvieron diferencias significativas: los alumnos de primer curso obtuvieron puntuaciones medianas más altas en las variables satisfacción vital, satisfacción académica y autoeficacia. También se obtuvieron mayores resultados en la sensación de apoyo académico y disposición de un entorno confortable. Por otro lado, los alumnos de cuarto curso obtuvieron resultados más altos en el factor de “planificación”, comprendido dentro de la escala de afrontamiento del estrés académico. En conclusión, este estudio aporta un conocimiento relevante sobre la afectación de la pandemia por COVID-19 en el ámbito universitario. En primer lugar, aporta información de cómo se han adaptado los alumnos a la virtualidad académica y las diferencias significativas en la variable de “entorno confortable”, influida por el cambio en la movilidad estudiantil y el lugar de residencia de los estudiantes. Por otro lado, la alteración de la rutina y el aumento de responsabilidades también han podido incidir a nivel psicológico. En relación al bienestar psicológico y académico, los constructos de satisfacción vital, satisfacción académica y autoeficacia pueden estar interrelacionados. Por otro lado, los alumnos de cuarto curso disponen de una mayor planificación, presumiblemente influida por su experiencia al haber vivido anteriormente otros cursos académicos en la universidad
Due to the exceptional situation because of the COVID pandemic, it is necessary to investigate how it has affected the university environment. The aim of this study was to analyse the differences between first-year students and fourth-year students of Social Education degree at the University of Girona in relation to stress, self-efficacy, life satisfaction and academic satisfaction during the pandemic. A quantitative methodology was used, and the results were extracted using several scales to measure the constructs under study. Questions ad hoc were added, which referred to sociodemographic and pandemic issues. Significant differences were found: first-year students scored higher on the variables of life satisfaction, academic satisfaction and self-efficacy. They also obtained higher results with reference to academic support and the sense of having a comfortable environment. On the other hand, fourth-year students scored higher on the "planning" factor, which was within the academic stress management scale. In conclusion, this study provides relevant knowledge within the study of the impact of the COVID-19 pandemic in the university environment. First, it provides information about how students have had to adapt to on-line study and significant differences related to the comfortable environment, which is influenced by the change in student mobility and the student‟s residence. On the other hand, the alteration of routine and increase in responsibilities may also have had a psychological impact. Which reference to psychological and academic well-being, the constructs of life satisfaction, academic satisfaction, and self-efficacy may be interrelated. In addition, fourth-year students have more planning ability, presumably because of their previous experience at university
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20116
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Acontentament
Estrès
Esdeveniments vitals de canvi
Motivació en l’educació
Pandèmia de COVID-19, 2020-
Satisfacció
Contentment
Stress (Psycology)
Life change events
Motivation in education
COVID-19 Pandemic, 2020-
Satisfaction
Title: Estrès, autoeficàcia, satisfacció vital i satisfacció estudiantil en temps de pandèmia: l’efecte de la COVID-19 en estudiants del grau d’Educació social de la Universitat de Girona
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors