Item


Famílies immigrants en sospita. Suspensió de la potestat parental i resistències comunitàries

Els moviments socials i el sacseig que generen a la societat, són indicadors de reclams i incomoditats que representen veu ciutadana que ha de ser escoltada i analitzada per explorar problemàtiques, demandes i generar canvis i/o millores necessàries que corresponen a la realitat social. El Sistema de Protecció a la Infància i l’Adolescència és l’objecte d’aquesta interpel·lació ciutadana, sent aquest senyalat per generar processos desiguals i criminalitzadors cap a les famílies immigrants. A partir d’aquesta investigació exploratòria es tracta d’identificar i analitzar el biaix criminalitzador d’aquest cap a les famílies d’origen immigrant, a partir d’una visió antiracista i decolonial que tracta de qüestionar els condicionants estructurals, per poder entendre la desigualtat racial d’una manera profunda, global i amb pretensió transformadora. La metodologia utilitzada és de caire qualitatiu, utilitzant entrevistes individuals semiestructurades a professionals que tracten de forma directa i/o indirecta amb la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència) i activistes socials implicats amb la mateixa temàtica. Aquesta recerca tracta de fer un anàlisi introductori per la comprensió de la estructura del Sistema de Protecció a la Infància i l’Adolescència i com en sí mateixa i la seva aplicació genera desigualtat

Social movements and the shake-up they generate in society, are indicators of the complaints and discomforts that represent the citizens’ voice that has to be listened to and analyzed in order to explore problems, demands and make necessary changes and/or improvements that correspond to social reality. The Protection of Children and Adolescents System is the aim of this citizens’ questioning which is pointed out for creating inequal, criminalizing processes towards immigrant families. Through this investigative research, we are trying to identify and analyze its criminalizing bias objected towards families of immigrant origins, based on an anti-racist, de-colonial vision by trying to question the structural determining factors as an attempt to understand the racial inequality in a profound, global way and with a transformative claim The methodology used in the investigation is qualitative in nature, using semi-structured individual interviews with professionals who deal directly and/or indirectly with the DGAIA (Directorate General of Child and Adolescent Care) and with social activists involved in the same topic. This investigation tries to make an introductory analysis to understand the structure of the Children Protection System and how it creates inequality in itself and in its application

Manager: Melgar Alcantud, Patrícia
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Menssouri, Hajar
Date: 2021 June 4
Abstract: Els moviments socials i el sacseig que generen a la societat, són indicadors de reclams i incomoditats que representen veu ciutadana que ha de ser escoltada i analitzada per explorar problemàtiques, demandes i generar canvis i/o millores necessàries que corresponen a la realitat social. El Sistema de Protecció a la Infància i l’Adolescència és l’objecte d’aquesta interpel·lació ciutadana, sent aquest senyalat per generar processos desiguals i criminalitzadors cap a les famílies immigrants. A partir d’aquesta investigació exploratòria es tracta d’identificar i analitzar el biaix criminalitzador d’aquest cap a les famílies d’origen immigrant, a partir d’una visió antiracista i decolonial que tracta de qüestionar els condicionants estructurals, per poder entendre la desigualtat racial d’una manera profunda, global i amb pretensió transformadora. La metodologia utilitzada és de caire qualitatiu, utilitzant entrevistes individuals semiestructurades a professionals que tracten de forma directa i/o indirecta amb la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència) i activistes socials implicats amb la mateixa temàtica. Aquesta recerca tracta de fer un anàlisi introductori per la comprensió de la estructura del Sistema de Protecció a la Infància i l’Adolescència i com en sí mateixa i la seva aplicació genera desigualtat
Social movements and the shake-up they generate in society, are indicators of the complaints and discomforts that represent the citizens’ voice that has to be listened to and analyzed in order to explore problems, demands and make necessary changes and/or improvements that correspond to social reality. The Protection of Children and Adolescents System is the aim of this citizens’ questioning which is pointed out for creating inequal, criminalizing processes towards immigrant families. Through this investigative research, we are trying to identify and analyze its criminalizing bias objected towards families of immigrant origins, based on an anti-racist, de-colonial vision by trying to question the structural determining factors as an attempt to understand the racial inequality in a profound, global way and with a transformative claim The methodology used in the investigation is qualitative in nature, using semi-structured individual interviews with professionals who deal directly and/or indirectly with the DGAIA (Directorate General of Child and Adolescent Care) and with social activists involved in the same topic. This investigation tries to make an introductory analysis to understand the structure of the Children Protection System and how it creates inequality in itself and in its application
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20127
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Adolescents -- Protecció, assistència, etc.
Discriminació racial
Emigració i immigració -- Aspectes socials
Infants -- Protecció, assitència, etc.
Teenagers welfare
Racism
Emigration and immigration -- Social aspects
Child welfare
Title: Famílies immigrants en sospita. Suspensió de la potestat parental i resistències comunitàries
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors