Item


Método para descubrir patrones espacio-temporales de comportamiento de usuarios eléctricos utilizando herramientas de aprendizaje automático

This research presents a novel approach to define geographic areas with typical electricity consumption profiles from smart meter records, using machine learning and spatial analysis methods. Distribution system operators must guarantee the quality and reliability of the electric service. To achieve this objective, electricity distribution utilities need to know in detail and with an adequate periodicity the consumption profiles of their customers. Modern telemetering devices, such as smart meters, open the door to an immense amount of data and new analysis, due to a higher frequency and precision of consumer electrical consumption. However, conventional methods cannot deal with the voluminous and fast gathered data by smart meters. The objective of this research is to apply machine learning techniques combined with spatial analysis to generate more efficient and accurate load profiles in the areas of study. The study analyzes a voluminous database of measurements gathered during 4 years by 1000 georeferenced smart meters located in the city of Guayaquil in Ecuador. In the study an unsupervised learning methodology to group and classify the time series of energy measurements, using the dynamic time warping technique to discover typical load profiles according to their characteristic weekly consumption, is applied. Next, we perform a restricted space-time analysis to define geographic areas with constant and predictable behavior

questa investigació presenta un enfocament nou per definir zones geogràfiques amb perfils típics de consum elèctric a partir dels registres de mesuradors intel·ligents, utilitzant mètodes d’aprenentatge automàtic i anàlisi espacial. Les empreses d’electricitat han de garantir la qualitat i fiabilitat del servei elèctric. Per aconseguir aquest objectiu, les empreses de distribució d’electricitat requereixen conèixer en detall i amb una periodicitat adequada els perfils de consum dels seus clients. Els moderns dispositius de telemesura, com els mesuradors intel·ligents, obren la porta a una immensa quantitat de dades i nous anàlisis, a causa de la major freqüència i precisió de la informació del consumidor, però els mètodes convencionals no poden abordar els voluminosos i ràpids conjunts de dades que generen aquests dispositius. L’objectiu d’aquesta investigació és utilitzar tècniques d’aprenentatge automàtic combinades amb l’anàlisi espacial per generar perfils de càrrega més eficients i precisos a les zones d’estudi. L’estudi analitza una voluminosa base de dades amb mesuraments de 4 anys recollits per 1000 mesuradors intel·ligents georeferenciats a la ciutat de Guayaquil a l’Equador. A l’estudi s’implementa una metodologia d’aprenentatge no supervisat per agrupar i classificar les sèries temporals de mesures d’energia, utilitzant la tècnica de deformació dinàmica de temps per descobrir perfils de càrrega típics d’acord amb el seu consum característic setmanal. A continuació, es va realitzar una anàlisi espai temporal restringit per definir zones geogràfiques amb comportament constant i predictible

Universitat de Girona

Manager: Herraiz Jaramillo, Sergio
Contreras, Ivan
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica
Author: Flor Ambrosi, Mario Alberto
Date: 2021 October 27
Abstract: This research presents a novel approach to define geographic areas with typical electricity consumption profiles from smart meter records, using machine learning and spatial analysis methods. Distribution system operators must guarantee the quality and reliability of the electric service. To achieve this objective, electricity distribution utilities need to know in detail and with an adequate periodicity the consumption profiles of their customers. Modern telemetering devices, such as smart meters, open the door to an immense amount of data and new analysis, due to a higher frequency and precision of consumer electrical consumption. However, conventional methods cannot deal with the voluminous and fast gathered data by smart meters. The objective of this research is to apply machine learning techniques combined with spatial analysis to generate more efficient and accurate load profiles in the areas of study. The study analyzes a voluminous database of measurements gathered during 4 years by 1000 georeferenced smart meters located in the city of Guayaquil in Ecuador. In the study an unsupervised learning methodology to group and classify the time series of energy measurements, using the dynamic time warping technique to discover typical load profiles according to their characteristic weekly consumption, is applied. Next, we perform a restricted space-time analysis to define geographic areas with constant and predictable behavior
questa investigació presenta un enfocament nou per definir zones geogràfiques amb perfils típics de consum elèctric a partir dels registres de mesuradors intel·ligents, utilitzant mètodes d’aprenentatge automàtic i anàlisi espacial. Les empreses d’electricitat han de garantir la qualitat i fiabilitat del servei elèctric. Per aconseguir aquest objectiu, les empreses de distribució d’electricitat requereixen conèixer en detall i amb una periodicitat adequada els perfils de consum dels seus clients. Els moderns dispositius de telemesura, com els mesuradors intel·ligents, obren la porta a una immensa quantitat de dades i nous anàlisis, a causa de la major freqüència i precisió de la informació del consumidor, però els mètodes convencionals no poden abordar els voluminosos i ràpids conjunts de dades que generen aquests dispositius. L’objectiu d’aquesta investigació és utilitzar tècniques d’aprenentatge automàtic combinades amb l’anàlisi espacial per generar perfils de càrrega més eficients i precisos a les zones d’estudi. L’estudi analitza una voluminosa base de dades amb mesuraments de 4 anys recollits per 1000 mesuradors intel·ligents georeferenciats a la ciutat de Guayaquil a l’Equador. A l’estudi s’implementa una metodologia d’aprenentatge no supervisat per agrupar i classificar les sèries temporals de mesures d’energia, utilitzant la tècnica de deformació dinàmica de temps per descobrir perfils de càrrega típics d’acord amb el seu consum característic setmanal. A continuació, es va realitzar una anàlisi espai temporal restringit per definir zones geogràfiques amb comportament constant i predictible
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/673421
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20542
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Subject: Agrupació del consum energètic
Agrupación del consumo energético
Energy consumption clustering
Anàlisi espacial
Análisis espacial
Spatial analysis
Aprenentatge automàtic
Aprendizaje automático
Machine learning
Xarxa neuronal recurrent
Red neuronal recurrente
Recurrent neuronal network
Comptador intel·ligent
Contador inteligente
Smart meter
Previsió de perfils de càrrega
Previsión de perfiles de carga
Load profiles forecasting
Sèries temporals
Series temporales
Time series
621.3 - Enginyeria elèctrica. Electrotècnia. Telecomunicacions
004 - Informàtica
Title: Método para descubrir patrones espacio-temporales de comportamiento de usuarios eléctricos utilizando herramientas de aprendizaje automático
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors