Item


Instal·lació solar fotovoltaica d’un centre docent

Des de fa més d’un segle, el carbó i el petroli han sigut els principals recursos naturals que s’ha utilitzat com a combustible fòssil. Ambdós recursos posseeixen un gran poder calorífic amb què els converteix en gran un combustible per generar energia elèctrica o altres usos. A part de ser una font no renovable i que cada vegada queda menys jaciments en el planeta, durant el procés de combustió es genera gasos contaminats que es llença a l’atmosfera. Aquests gasos tenen un efecte negatiu en el planeta i fa que es busquin altres fonts d’energies com ara, l’energia solar. En Espanya, en ser un país amb bastantes hores de Sol durant l’any, s’ha convertit en uns dels principals països de generació d’energia elèctrica solar. Gràcies a les noves legalitzacions i regularitzacions fa que cada vegada s’instal·li més panells solars per autoconsum tant en l’àmbit domèstic i industrial. En aquest treball fi de grau, d’ara endavant TFG, desenvolupa el disseny d’una instal·lació solar fotovoltaica ubicada a l’Institut INS Serrallarga en la localitat de Blanes, en la província de Girona. Aquesta instal·lació generarà energia elèctrica suficient per cobrir un percentatge considerable de la demanda elèctrica suposant una millora de cara al desenvolupament sostenible i obtenint a més cert estalvi econòmic en la factura elèctrica. A més es farà el disseny de la instal·lació elèctrica interior de l’edifici. Després del disseny de la instal·lació fotovoltaica també s’ha realitzat un estudi econòmic per tal de dirimir sobre la viabilitat o inviabilitat econòmica de la instal·lació objecte del TFG així com un balanç energètic per trobar el percentatge d’energia elèctrica consumit que pot ser abastit per producció fotovoltaica i conèixer l’estalvi econòmic de l’ús d’aquesta tecnologia. Aquest TFG inclou també un petit plec de condicions amb què ressenyar les característiques mínimes que s’han de tenir en compte a l’instal·lar els diferents elements de la instal·lació. Per la realització d’aquest projecte, s’ha servit dels programes PVsyst i Excel per realitzar les estimacions energètiques corresponents i com a eina de càlcul.

For more than a century, coal and oil have been the main natural resources has been used as a fossil fuel. Both resources have great calorific value which makes them a great fuel to generate electricity or other uses. A part of being a non-renewable source and there are fewer and fewer deposits on the planet, during the combustion process polluted gases are generated which are released into the atmosphere. These gases have a negative effect on the planet and cause other sources to be sought of energies such as solar energy. In Spain, being a country with many hours of sunshine during the year, it has become a few of the main countries of solar electricity generation. Thanks for the news legalizations and regularizations cause more and more solar panels to be installed self-consumption in both the domestic and industrial spheres. In this final degree project, henceforth TFG, develops the design of an installation solar photovoltaic located at the Instituto INS Serrallarga in the town of Blanes, in the province of Girona. This facility will generate enough electricity to cover a percentage considerable increase in electricity demand leading to an improvement in the face of development sustainable and also obtaining some economic savings on the electricity bill. In addition, the design of the interior electrical installation of the building. An economic study has also been carried out after the design of the photovoltaic installation in order to decide on the viability or economic unfeasibility of the installation object of the TFG as well as an energy balance to find the percentage of electricity consumed that can be supplied by photovoltaic production and know the economic savings of its use technology. This TFG also includes a small set of conditions with which to review the characteristics minimums that must be taken into account when installing the different elements of the installation. The PVsyst and Excel programs were used to carry out this project corresponding energy estimates and as a calculation tool.

Manager: Herraiz Jaramillo, Sergio
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Milla Morales, Adán
Date: 2021 June 1
Abstract: Des de fa més d’un segle, el carbó i el petroli han sigut els principals recursos naturals que s’ha utilitzat com a combustible fòssil. Ambdós recursos posseeixen un gran poder calorífic amb què els converteix en gran un combustible per generar energia elèctrica o altres usos. A part de ser una font no renovable i que cada vegada queda menys jaciments en el planeta, durant el procés de combustió es genera gasos contaminats que es llença a l’atmosfera. Aquests gasos tenen un efecte negatiu en el planeta i fa que es busquin altres fonts d’energies com ara, l’energia solar. En Espanya, en ser un país amb bastantes hores de Sol durant l’any, s’ha convertit en uns dels principals països de generació d’energia elèctrica solar. Gràcies a les noves legalitzacions i regularitzacions fa que cada vegada s’instal·li més panells solars per autoconsum tant en l’àmbit domèstic i industrial. En aquest treball fi de grau, d’ara endavant TFG, desenvolupa el disseny d’una instal·lació solar fotovoltaica ubicada a l’Institut INS Serrallarga en la localitat de Blanes, en la província de Girona. Aquesta instal·lació generarà energia elèctrica suficient per cobrir un percentatge considerable de la demanda elèctrica suposant una millora de cara al desenvolupament sostenible i obtenint a més cert estalvi econòmic en la factura elèctrica. A més es farà el disseny de la instal·lació elèctrica interior de l’edifici. Després del disseny de la instal·lació fotovoltaica també s’ha realitzat un estudi econòmic per tal de dirimir sobre la viabilitat o inviabilitat econòmica de la instal·lació objecte del TFG així com un balanç energètic per trobar el percentatge d’energia elèctrica consumit que pot ser abastit per producció fotovoltaica i conèixer l’estalvi econòmic de l’ús d’aquesta tecnologia. Aquest TFG inclou també un petit plec de condicions amb què ressenyar les característiques mínimes que s’han de tenir en compte a l’instal·lar els diferents elements de la instal·lació. Per la realització d’aquest projecte, s’ha servit dels programes PVsyst i Excel per realitzar les estimacions energètiques corresponents i com a eina de càlcul.
For more than a century, coal and oil have been the main natural resources has been used as a fossil fuel. Both resources have great calorific value which makes them a great fuel to generate electricity or other uses. A part of being a non-renewable source and there are fewer and fewer deposits on the planet, during the combustion process polluted gases are generated which are released into the atmosphere. These gases have a negative effect on the planet and cause other sources to be sought of energies such as solar energy. In Spain, being a country with many hours of sunshine during the year, it has become a few of the main countries of solar electricity generation. Thanks for the news legalizations and regularizations cause more and more solar panels to be installed self-consumption in both the domestic and industrial spheres. In this final degree project, henceforth TFG, develops the design of an installation solar photovoltaic located at the Instituto INS Serrallarga in the town of Blanes, in the province of Girona. This facility will generate enough electricity to cover a percentage considerable increase in electricity demand leading to an improvement in the face of development sustainable and also obtaining some economic savings on the electricity bill. In addition, the design of the interior electrical installation of the building. An economic study has also been carried out after the design of the photovoltaic installation in order to decide on the viability or economic unfeasibility of the installation object of the TFG as well as an energy balance to find the percentage of electricity consumed that can be supplied by photovoltaic production and know the economic savings of its use technology. This TFG also includes a small set of conditions with which to review the characteristics minimums that must be taken into account when installing the different elements of the installation. The PVsyst and Excel programs were used to carry out this project corresponding energy estimates and as a calculation tool.
Format: application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21098
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Instal·lacions fotovoltaiques
Panells solars
Solar panels
Energia solar fotovoltaica
Photovoltaic power generation
Photovoltaic power systems
Title: Instal·lació solar fotovoltaica d’un centre docent
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors