Item


Desenvolupament d’un sistema d’avaluació per a tècnics de telecomunicacions

Telcom Gi S.A. (TCGi) és una empresa de l’àmbit de les telecomunicacions que es troba davant la necessitat de millorar la gestió de les dades i els sistemes de control relatius als tècnics de telecomunicacions que té contractats. Aquests treballadors es dediquen principalment a fer instal·lacions noves i al manteniment del tram final de la xarxa de telecomunicacions que es correspon al domicili dels clients. En conseqüència, destinen la major part de la seva jornada laboral a realitzar treballs fora de les instal·lacions de l’empresa i això, ha ocasionat problemes d’agència així com també dificultats per fer un seguiment i avaluar la feina que fan. En l’àmbit empresarial, la gestió adequada d’una gran quantitat de dades suposa un avantatge competitiu. Actualment, existeixen diverses solucions tecnològiques que permeten acabar amb les carències i limitacions originades pel fet de tenir informació dispersa. Una d’elles seria la denominada intel·ligència empresarial (Business Intelligence), que combinada amb la tecnologia i aplicada en l’àmbit dels recursos humans, es pot utilitzar com a eina de suport per a l’avaluació del personal d’una companyia i en la presa de decisions estratègiques. Així doncs, relacionant les necessitats de l’empresa amb l’oportunitat que ofereixen les solucions tecnològiques, es creu interessant desenvolupar un projecte en què s’implanti el Business Intelligence i que permeti utilitzar les dades de l’empresa com a mitjà per facilitar la presa de decisions aportant coneixement

Telcom Gi S.A. (TCGi) is a telecommunications company in the face of the need to improve data management and related control systems to the telecommunications technicians you have hired. These workers are mainly engaged in making new installations and al maintenance of the final section of the telecommunications network that corresponds to the home of customers. As a result, they spend most of their working hours doing work outside the company premises and this has caused agency problems as well also difficulties in monitoring and evaluating the work they do. At the enterprise level, proper management of a large amount of data is one competitive advantage. Currently, there are several technological solutions that they allow to end the deficiencies and limitations originated by the fact of having information scattered. One of them would be the so-called business intelligence (Business Intelligence), which combined with technology and applied in the field of resources can be used as a support tool for staff evaluation company and in strategic decision making. Thus, relating the needs of the company to the opportunity offered by the technological solutions, it is considered interesting to develop a project in which to implement Business Intelligence and to use business data as a means to facilitate decision-making by providing knowledge

Manager: Bikfalvi, Andrea
Pons Pairó, Marc
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Baixas Viaplana, Ariadna
Date: 2020 June 1
Abstract: Telcom Gi S.A. (TCGi) és una empresa de l’àmbit de les telecomunicacions que es troba davant la necessitat de millorar la gestió de les dades i els sistemes de control relatius als tècnics de telecomunicacions que té contractats. Aquests treballadors es dediquen principalment a fer instal·lacions noves i al manteniment del tram final de la xarxa de telecomunicacions que es correspon al domicili dels clients. En conseqüència, destinen la major part de la seva jornada laboral a realitzar treballs fora de les instal·lacions de l’empresa i això, ha ocasionat problemes d’agència així com també dificultats per fer un seguiment i avaluar la feina que fan. En l’àmbit empresarial, la gestió adequada d’una gran quantitat de dades suposa un avantatge competitiu. Actualment, existeixen diverses solucions tecnològiques que permeten acabar amb les carències i limitacions originades pel fet de tenir informació dispersa. Una d’elles seria la denominada intel·ligència empresarial (Business Intelligence), que combinada amb la tecnologia i aplicada en l’àmbit dels recursos humans, es pot utilitzar com a eina de suport per a l’avaluació del personal d’una companyia i en la presa de decisions estratègiques. Així doncs, relacionant les necessitats de l’empresa amb l’oportunitat que ofereixen les solucions tecnològiques, es creu interessant desenvolupar un projecte en què s’implanti el Business Intelligence i que permeti utilitzar les dades de l’empresa com a mitjà per facilitar la presa de decisions aportant coneixement
Telcom Gi S.A. (TCGi) is a telecommunications company in the face of the need to improve data management and related control systems to the telecommunications technicians you have hired. These workers are mainly engaged in making new installations and al maintenance of the final section of the telecommunications network that corresponds to the home of customers. As a result, they spend most of their working hours doing work outside the company premises and this has caused agency problems as well also difficulties in monitoring and evaluating the work they do. At the enterprise level, proper management of a large amount of data is one competitive advantage. Currently, there are several technological solutions that they allow to end the deficiencies and limitations originated by the fact of having information scattered. One of them would be the so-called business intelligence (Business Intelligence), which combined with technology and applied in the field of resources can be used as a support tool for staff evaluation company and in strategic decision making. Thus, relating the needs of the company to the opportunity offered by the technological solutions, it is considered interesting to develop a project in which to implement Business Intelligence and to use business data as a means to facilitate decision-making by providing knowledge
Format: application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21245
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Avaluació
Evaluation
Qualitat del servei (Telecomunicació)
Network performance (Telecommunication)
Title: Desenvolupament d’un sistema d’avaluació per a tècnics de telecomunicacions
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors