Item


Modelització no lineal amb elements finits d’elements de formigó armat

És habitual que el càlcul d’estructures es basi en mètodes que suposin un comportament lineal i elàstic de l’estructura. Aquests mètodes, juntament amb els codis de disseny i les normes existents, permeten dimensionar els elements estructurals més habituals, assegurant les estructures. Tanmateix, existeixen casos singulars que poden requerir un anàlisis més detallat en el que s’hagi de tenir en compte un comportament més ajustat a les lleis constitutives dels materials (no linealitat del material) i/o s’hagi de contemplar la influència de les possibles deformacions de la mateixa estructura (no linealitat geomètrica). En aquests casos, una de les eines més utilitzades és la simulació mitjançant el mètode dels elements finits. Històricament, alguns dels programes més utilitzats han estat Abacus o Ansys, els quals donen uns resultats molt satisfactoris en la majoria de casos. No obstant, aquests programes són molt genèrics i a vegades succeeix que el seu ús per a la modelització d’elements de formigó i/o formigó armat resulta complexa. És per això que s’ha decidit buscar programes especialitzats que estiguin pensats -des dels seus orígens- per aquest tipus d’anàlisis, com ara el programa ATENA

It is common for the calculation of structures to be based on methods that involve behavior linear and elastic structure. These methods, along with the design codes and existing standards, allow sizing the most common structural elements, ensuring the structures. However, there are unique cases that may require further analysis detailed in which more law-abiding behavior should be taken into account constituents of the materials (non-linearity of the material) and / or the influence must be considered of the possible deformations of the same structure (non-geometric linearity). On these cases, one of the most used tools is the simulation by means of the method of the elements finite. Historically, some of the most used programs have been Abacus or Ansys, which they give very satisfactory results in most cases. However, these programs are very generic and sometimes it happens that their use for modeling elements of concrete and / or reinforced concrete is complex. That’s why we decided to look for programs which are designed - from the outset - for this type of analysis, such as the ATENA program

Manager: Baena Muñoz, Marta
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Castany Feixas, Aniol
Date: 2020 June 1
Abstract: És habitual que el càlcul d’estructures es basi en mètodes que suposin un comportament lineal i elàstic de l’estructura. Aquests mètodes, juntament amb els codis de disseny i les normes existents, permeten dimensionar els elements estructurals més habituals, assegurant les estructures. Tanmateix, existeixen casos singulars que poden requerir un anàlisis més detallat en el que s’hagi de tenir en compte un comportament més ajustat a les lleis constitutives dels materials (no linealitat del material) i/o s’hagi de contemplar la influència de les possibles deformacions de la mateixa estructura (no linealitat geomètrica). En aquests casos, una de les eines més utilitzades és la simulació mitjançant el mètode dels elements finits. Històricament, alguns dels programes més utilitzats han estat Abacus o Ansys, els quals donen uns resultats molt satisfactoris en la majoria de casos. No obstant, aquests programes són molt genèrics i a vegades succeeix que el seu ús per a la modelització d’elements de formigó i/o formigó armat resulta complexa. És per això que s’ha decidit buscar programes especialitzats que estiguin pensats -des dels seus orígens- per aquest tipus d’anàlisis, com ara el programa ATENA
It is common for the calculation of structures to be based on methods that involve behavior linear and elastic structure. These methods, along with the design codes and existing standards, allow sizing the most common structural elements, ensuring the structures. However, there are unique cases that may require further analysis detailed in which more law-abiding behavior should be taken into account constituents of the materials (non-linearity of the material) and / or the influence must be considered of the possible deformations of the same structure (non-geometric linearity). On these cases, one of the most used tools is the simulation by means of the method of the elements finite. Historically, some of the most used programs have been Abacus or Ansys, which they give very satisfactory results in most cases. However, these programs are very generic and sometimes it happens that their use for modeling elements of concrete and / or reinforced concrete is complex. That’s why we decided to look for programs which are designed - from the outset - for this type of analysis, such as the ATENA program
Format: application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21248
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Formigó armat
Reinforced concrete construction
Disseny d’estructures
Constructions - Calcul
ATENA
Abacus
ANSY
Title: Modelització no lineal amb elements finits d’elements de formigó armat
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors