Item


Estudi comparatiu entre una construcció convencional i una construcció sostenible d’entramat lleuger de fusta

La necessitat de l’adopció de bones praxis en el sector de la construcció, porten a fer una reflexió inicial sobre quines són les possibles opcions alternatives als sistemes de construcció tradicional, on es prioritza el cost davant de qualsevol altre aspecte. Aquest és el punt central del treball que es presenta a continuació, on es pretenen analitzar les possibles alternatives viables per contribuir a un canvi positiu en el sector de la construcció, on es comenci a posar en relleu aspectes com la sostenibilitat, la salut, l’ecologia, etc. Per consegüent, es procedeix a estudiar i a analitzar les diferents solucions que aporten una millora des del punt de vista de la sostenibilitat, com són les construccions ecològiques, passives, les bioclimàtiques o les saludables. Analitzats els principis i bases de cada tipologia constructiva alternativa es compararan dos sistemes constructius diferenciats; per una banda, un sistema de construcció tradicional i, per l’altra, una proposta alternativa que contempli altres valors que contribueixin a la definició d’un producte més sostenible, més ecològic, més respectuós, etc. Aquest estudi es realitzarà d’una forma pràctica, adoptant un projecte d’execució d’una construcció amb sistema convencional d’un edifici situat a Campllong (Girona). En base al projecte d’estudi i previ a una anàlisi extensa de les diferents opcions, es proposarà la definició d’un nou producte resultant, en el que es tindran en compte l’adopció de criteris de sostenibilitat, salut, proximitat i viabilitat. En ambdós casos s’analitzaran diferents punts dels dos sistemes, com la fonamentació, estructura i envolupant de l’edifici, amb la intenció de fer reflexionar i fer evident quines són les possibilitats actuals i futures d’apostar cap a noves maneres de construir, que contribueixen a avançar cap a models més sostenibles i respectuosos. Després de plantejar i definir els dos sistemes es realitzarà una anàlisi global i una comparació entre els dos casos d’estudi per donar a conèixer els valors obtinguts amb la intenció de causar dubtes i plantejar-nos un canvi. Finalment s’obtindran unes conclusions finals on s’avaluaran els aspectes econòmics, temporals, mediambientals i socials gràcies a les dades que s’obtindran i que s’exposaran en un recull de dades finals. L’objectiu d’aquesta recerca és analitzar i comparar els dos sistemes constructius. En primer lloc el Convencional, que utilitza sistemes tradicionals amb l’ús de solucions amb formigó armat, acer, material ceràmic, aïllaments d’origen sintètic i aïllaments d’origen mineral. Després el Nou Model que treballa amb solucions sostenibles, ecològiques, saludables i de proximitat, evitant els materials d’ús més comú de les solucions tradicionals i poc respectuoses amb el medi ambient. Per poder definir aquest nou model de construcció caldrà analitzar diferents sistemes constructius i/o materials de construcció, de manera que el resultat obtingut segueixi els criteris marcats en el següent subapartat del treball. Per focalitzar el treball es centrarà en els elements del procés constructiu que més incideixen en l’afectació al medi ambient i que, per tant, requereixen d’un replantejament en quant a la manera de construir-los: la fonamentació, l’estructura i l’envolupant. Així doncs, quedaran fora d’aquest estudi alguns acabats, instal·lacions, serralleria i fusteria interior, mobiliari fix, cuina i tancament exterior de parcel·la. Es pretén definir una solució constructiva que compleixi al màxim els estàndards fixats i els requeriments de caràcter tècnic obligatoris, però alhora que sigui assequible i accessible des del punt de vista econòmic a la gran majoria de la població en general. Es proposarà el nou model de construcció definint-lo i analitzant les solucions a problemes sorgits en la construcció convencional i els materials possibles. Un cop definit el nou model de construcció en base als paràmetres establerts inicialment, es procedirà a la seva avaluació des dels punts de vista econòmic, temporal, mediambiental i social

Manager: Gifra Bassó, Ester
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Ribot Juanals, Ester
Date: 2020 June
Abstract: La necessitat de l’adopció de bones praxis en el sector de la construcció, porten a fer una reflexió inicial sobre quines són les possibles opcions alternatives als sistemes de construcció tradicional, on es prioritza el cost davant de qualsevol altre aspecte. Aquest és el punt central del treball que es presenta a continuació, on es pretenen analitzar les possibles alternatives viables per contribuir a un canvi positiu en el sector de la construcció, on es comenci a posar en relleu aspectes com la sostenibilitat, la salut, l’ecologia, etc. Per consegüent, es procedeix a estudiar i a analitzar les diferents solucions que aporten una millora des del punt de vista de la sostenibilitat, com són les construccions ecològiques, passives, les bioclimàtiques o les saludables. Analitzats els principis i bases de cada tipologia constructiva alternativa es compararan dos sistemes constructius diferenciats; per una banda, un sistema de construcció tradicional i, per l’altra, una proposta alternativa que contempli altres valors que contribueixin a la definició d’un producte més sostenible, més ecològic, més respectuós, etc. Aquest estudi es realitzarà d’una forma pràctica, adoptant un projecte d’execució d’una construcció amb sistema convencional d’un edifici situat a Campllong (Girona). En base al projecte d’estudi i previ a una anàlisi extensa de les diferents opcions, es proposarà la definició d’un nou producte resultant, en el que es tindran en compte l’adopció de criteris de sostenibilitat, salut, proximitat i viabilitat. En ambdós casos s’analitzaran diferents punts dels dos sistemes, com la fonamentació, estructura i envolupant de l’edifici, amb la intenció de fer reflexionar i fer evident quines són les possibilitats actuals i futures d’apostar cap a noves maneres de construir, que contribueixen a avançar cap a models més sostenibles i respectuosos. Després de plantejar i definir els dos sistemes es realitzarà una anàlisi global i una comparació entre els dos casos d’estudi per donar a conèixer els valors obtinguts amb la intenció de causar dubtes i plantejar-nos un canvi. Finalment s’obtindran unes conclusions finals on s’avaluaran els aspectes econòmics, temporals, mediambientals i socials gràcies a les dades que s’obtindran i que s’exposaran en un recull de dades finals. L’objectiu d’aquesta recerca és analitzar i comparar els dos sistemes constructius. En primer lloc el Convencional, que utilitza sistemes tradicionals amb l’ús de solucions amb formigó armat, acer, material ceràmic, aïllaments d’origen sintètic i aïllaments d’origen mineral. Després el Nou Model que treballa amb solucions sostenibles, ecològiques, saludables i de proximitat, evitant els materials d’ús més comú de les solucions tradicionals i poc respectuoses amb el medi ambient. Per poder definir aquest nou model de construcció caldrà analitzar diferents sistemes constructius i/o materials de construcció, de manera que el resultat obtingut segueixi els criteris marcats en el següent subapartat del treball. Per focalitzar el treball es centrarà en els elements del procés constructiu que més incideixen en l’afectació al medi ambient i que, per tant, requereixen d’un replantejament en quant a la manera de construir-los: la fonamentació, l’estructura i l’envolupant. Així doncs, quedaran fora d’aquest estudi alguns acabats, instal·lacions, serralleria i fusteria interior, mobiliari fix, cuina i tancament exterior de parcel·la. Es pretén definir una solució constructiva que compleixi al màxim els estàndards fixats i els requeriments de caràcter tècnic obligatoris, però alhora que sigui assequible i accessible des del punt de vista econòmic a la gran majoria de la població en general. Es proposarà el nou model de construcció definint-lo i analitzant les solucions a problemes sorgits en la construcció convencional i els materials possibles. Un cop definit el nou model de construcció en base als paràmetres establerts inicialment, es procedirà a la seva avaluació des dels punts de vista econòmic, temporal, mediambiental i social
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21264
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Entramats
Estructures de fusta
Construcció sostenible -- Catalunya -- Campllong
Trusses
Building, Wooden
Sustainable construction -- Catalonia -- Campllong
Title: Estudi comparatiu entre una construcció convencional i una construcció sostenible d’entramat lleuger de fusta
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors