Item


Survival analysis of lymphoid neoplasms and impact of comorbidity in patients with chronic lymphocytic leukemia in Girona: a population-based study

Comprehensive population-based studies assessing the survival of hematological entities are scarce and typically conducted using old classifications schemes, which hampers their interpretation and international comparisons. Therefore, this thesis is aimed at studying the survival of lymphoid neoplasms (LNs) and its subtypes in the province of Girona, according to the 2008 World Health Organization (WHO) classification. It further provides a sub-analysis focused on estimating the prevalence of comorbidities and their potential impact on survival and mortality (related or not to chronic lymphocytic leukemia (CLL)) of patients diagnosed with CLL. Data were extracted from the Girona Cancer Registry between 1996-2015 for all LNs and observed survival (OS) and relative survival (RS) were calculated using the Kaplan Meier and Pohar Perme methods, respectively. For the CLL sub-analysis, we focused on a more recent period (2008-2016) in order to have access to computerized medical records. Clinical variables were collected at diagnoses and comorbidities were assessed using Charlson Comorbidity Index (CCI). The 5-year RS of the LNs was 62.3% (95% confidence interval (CI): 60.4–64.4) and varied notably according to the different subtypes. The RS of all LNs progressively decreased with advancing patient age, and an increase in RS was observed during 1996-2002 and 2003-2008. In the CLL sub-analysis, survival decreased markedly with increasing CCI scores, but the effect of CCI score disappeared when age and stage are also considered. On the other hand, the CCI score does not play a role predictor of mortality. In conclusion, the LNs survival analysis related possible changes in survival probability to improvements in both diagnostic approach and treatment of the different LNs. Moreover, the high-resolution sub-analysis of CLL cases further allowed us to identify how survival was conditioned by comorbidities at diagnosis

Els estudis complets basats en la població que avaluen la supervivència de les entitats hematològiques són rars i sovint es duen a terme utilitzant antics esquemes de classificació, cosa que dificulta la interpretació i dificulta les comparacions internacionals. Per això, aquesta tesi té com a objectiu estudiar la supervivència de les neoplàsies limfoides (NLs) i els seus subtipus a la província de Girona, segons la classificació de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) de 2008. A més, es realitza un subanàlisi centrat en l’estimació de la prevalença de comorbiditats i el seu impacte potencial en la supervivència i mortalitat (relacionada o no amb la leucèmia limfàtica crònica (LLC)) dels pacients diagnosticats de LLC. Les dades es van extreure del Registre del Càncer de Girona entre 1996 i 2015 per a tots els NLs i es van calcular la supervivència observada (SO) i la supervivència relativa (SR) utilitzant els mètodes de Kaplan Meier i Pohar Perme, respectivament. Per al subanàlisi de LLC, ens vam centrar en un període més recent (2008-2016) per tenir accés a registres mèdics informatitzats. Les variables clíniques es van recollir en el diagnòstic i les comorbiditats es van avaluar utilitzant l’índex de comorbiditat de Charlson (ICC). La SR a 5 anys per als NLs va ser 62,3% (interval de confiança del 95%: 60,4-64,4) i va variar notablement entre subtipus. La SR de totes les NLs va disminuir progressivament amb l’edat avançada dels pacients, i es va observar un augment de SR durant 1996-2002 i 2003-2008. Al subanàlisi de LLC, la supervivència va disminuir notablement amb l’augment de la puntuació de l’ICC, però l’efecte de la puntuació de l’ICC va desaparèixer quan també es va considerar l’edat i l’ estadi. D’altra banda, la puntuació de la ICC no juga un paper predictiu de la mortalitat. En conclusió, l’anàlisi de supervivència de NLs va relacionar possibles canvis en les probabilitats de supervivència a millores tant en l’enfocament diagnòstic com en el tractament de diferents NLs. A més, el subanàlisi d’alta resolució dels casos de LLC també va permetre identificar com la supervivència estava condicionada per les comorbiditats en el moment del diagnòstic

Universitat de Girona

Manager: Sáez Zafra, Marc
Marcos-Gragera, Rafael
Solans Margalef, Marta
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Economia
Universitat de Girona. Departament d’Infermeria
Author: Villavicencio Obando, Alicia Silvana
Date: 2022 March 29
Abstract: Comprehensive population-based studies assessing the survival of hematological entities are scarce and typically conducted using old classifications schemes, which hampers their interpretation and international comparisons. Therefore, this thesis is aimed at studying the survival of lymphoid neoplasms (LNs) and its subtypes in the province of Girona, according to the 2008 World Health Organization (WHO) classification. It further provides a sub-analysis focused on estimating the prevalence of comorbidities and their potential impact on survival and mortality (related or not to chronic lymphocytic leukemia (CLL)) of patients diagnosed with CLL. Data were extracted from the Girona Cancer Registry between 1996-2015 for all LNs and observed survival (OS) and relative survival (RS) were calculated using the Kaplan Meier and Pohar Perme methods, respectively. For the CLL sub-analysis, we focused on a more recent period (2008-2016) in order to have access to computerized medical records. Clinical variables were collected at diagnoses and comorbidities were assessed using Charlson Comorbidity Index (CCI). The 5-year RS of the LNs was 62.3% (95% confidence interval (CI): 60.4–64.4) and varied notably according to the different subtypes. The RS of all LNs progressively decreased with advancing patient age, and an increase in RS was observed during 1996-2002 and 2003-2008. In the CLL sub-analysis, survival decreased markedly with increasing CCI scores, but the effect of CCI score disappeared when age and stage are also considered. On the other hand, the CCI score does not play a role predictor of mortality. In conclusion, the LNs survival analysis related possible changes in survival probability to improvements in both diagnostic approach and treatment of the different LNs. Moreover, the high-resolution sub-analysis of CLL cases further allowed us to identify how survival was conditioned by comorbidities at diagnosis
Els estudis complets basats en la població que avaluen la supervivència de les entitats hematològiques són rars i sovint es duen a terme utilitzant antics esquemes de classificació, cosa que dificulta la interpretació i dificulta les comparacions internacionals. Per això, aquesta tesi té com a objectiu estudiar la supervivència de les neoplàsies limfoides (NLs) i els seus subtipus a la província de Girona, segons la classificació de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) de 2008. A més, es realitza un subanàlisi centrat en l’estimació de la prevalença de comorbiditats i el seu impacte potencial en la supervivència i mortalitat (relacionada o no amb la leucèmia limfàtica crònica (LLC)) dels pacients diagnosticats de LLC. Les dades es van extreure del Registre del Càncer de Girona entre 1996 i 2015 per a tots els NLs i es van calcular la supervivència observada (SO) i la supervivència relativa (SR) utilitzant els mètodes de Kaplan Meier i Pohar Perme, respectivament. Per al subanàlisi de LLC, ens vam centrar en un període més recent (2008-2016) per tenir accés a registres mèdics informatitzats. Les variables clíniques es van recollir en el diagnòstic i les comorbiditats es van avaluar utilitzant l’índex de comorbiditat de Charlson (ICC). La SR a 5 anys per als NLs va ser 62,3% (interval de confiança del 95%: 60,4-64,4) i va variar notablement entre subtipus. La SR de totes les NLs va disminuir progressivament amb l’edat avançada dels pacients, i es va observar un augment de SR durant 1996-2002 i 2003-2008. Al subanàlisi de LLC, la supervivència va disminuir notablement amb l’augment de la puntuació de l’ICC, però l’efecte de la puntuació de l’ICC va desaparèixer quan també es va considerar l’edat i l’ estadi. D’altra banda, la puntuació de la ICC no juga un paper predictiu de la mortalitat. En conclusió, l’anàlisi de supervivència de NLs va relacionar possibles canvis en les probabilitats de supervivència a millores tant en l’enfocament diagnòstic com en el tractament de diferents NLs. A més, el subanàlisi d’alta resolució dels casos de LLC també va permetre identificar com la supervivència estava condicionada per les comorbiditats en el moment del diagnòstic
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/674762
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21331
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Subject: Càncer
Cáncer
Cancer
Neoplàsies limfoides
Neoplasias linfoides
Lymphoid neoplasms
Leucèmia limfàtica crònica
Leucemia linfoide crónica
Chronic lymphocytic leukemia
Supervivència
Supervivencia
Survival
Comorbiditat
Comorbilidad
Comorbidity
Mortalitat
Mortalidad
Mortality
616 - Patologia. Medicina clínica. Oncologia
616.4 - Patologia del sistema limfàtic, òrgans hematopoètics, endocrins
Title: Survival analysis of lymphoid neoplasms and impact of comorbidity in patients with chronic lymphocytic leukemia in Girona: a population-based study
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors