Item


Desenvolupament d’un joc Endless Survival

Over the last decade, the importance of video games in society has greatly increased. The emergence of mobile devices has allowed them to reach a greater number of people, especially those who are not used to the sector. Because of this, the video game market on mobile devices has been overexploited, where many of them focus on a simple design to attract this unfamiliar audience, focusing on the genres and mechanics that appeal most and losing the diversity that other platforms have. For this reason, it has been decided to create a videogame that brings variety to the sector, as well as standing out from this standardised design. One of the genres that stood out greatly within the sector are the ’Endless Runner’ games. This genre brings a style of video game similar to the arcade, where the basis is focused on short games with the objective of going as far as possible, getting the highest score, and then trying again once you have lost. Observing the market study, it can be seen how video games in this genre tend to have the same structure, without taking the risk of varying them to offer a different product, or to reach a new audience. The video game presented in this project is a variant of this genre, which has been called Endless Survival. It takes the main idea of the ’Endless Runner’, but adds different mechanics, adding a touch of complexity to the game. However, the objective is not to advance, but to survive as long as possible against different waves of enemies, using both the scenery and the abilities of each character. This project aims to offer a different experience to what casual gamers are used to, introducing them to complex and different mechanics of the current market, as well as attracting the veteran audience to simpler and faster games.

Durant aquesta última dècada, s’ha incrementat molt la importància dels videojocs dintre de la societat. Amb l’aparició dels dispositius mòbils, s’ha permès que aquests arribin a un major número de gent, sobretot persones no acostumades al sector. A causa d’això, s’ha sobreexplotat el mercat de videojocs en dispositius mòbils, on molts d’ells se centren en un disseny simple per atraure aquest públic tan poc familiaritzat, centrant-se en els gèneres i mecàniques que més atrauen i perdent la diversitat que tenen altres plataformes. Per aquest motiu, s’ha decidit crear un videojoc que aporti varietat al sector, així com sobresortir en aquest disseny estandarditzat. Un dels gèneres que van sobresortir en gran manera dintre del sector, són els jocs ‘Endless Runner’. Aquest gènere aporta un estil de videojoc semblant a les recreatives, on la base se centra en partides curtes amb l’objectiu d’arribar el més lluny possible, aconseguint la màxima puntuació, i tornant-ho a intentar una vegada perdut. Observant l’estudi de mercat, es pot veure com els videojocs d’aquest gènere solen tenir la mateixa estructura, sense arriscar-se a variar-les per tal d’oferir un producte diferent, o arribar a un nou públic. El videojoc presentat en aquest projecte, és una variant d’aquest gènere, a la que s’ha denominat ‘Endless Survival’. Aquest, agafa la idea principal dels ‘Endless Runner’, però afegint mecàniques diferents, afegint un toc de complexitat al joc. L’objectiu, però, no és avançar, sinó sobreviure el màxim temps possible a diferents onades d’enemics, utilitzant tant l’escenari com les habilitats de cada personatge. Amb aquest projecte s’intenta oferir una experiència diferent de l’acostumada per les persones que juguen casualment, endinsant-los a mecàniques complexes i diferents del mercat actual, així com atraure el públic veterà a jocs més senzills i ràpids.

Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística

Manager: Patow, Gustavo
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Martin Rabaneda, Antoni
Date: 2021 June
Abstract: Over the last decade, the importance of video games in society has greatly increased. The emergence of mobile devices has allowed them to reach a greater number of people, especially those who are not used to the sector. Because of this, the video game market on mobile devices has been overexploited, where many of them focus on a simple design to attract this unfamiliar audience, focusing on the genres and mechanics that appeal most and losing the diversity that other platforms have. For this reason, it has been decided to create a videogame that brings variety to the sector, as well as standing out from this standardised design. One of the genres that stood out greatly within the sector are the ’Endless Runner’ games. This genre brings a style of video game similar to the arcade, where the basis is focused on short games with the objective of going as far as possible, getting the highest score, and then trying again once you have lost. Observing the market study, it can be seen how video games in this genre tend to have the same structure, without taking the risk of varying them to offer a different product, or to reach a new audience. The video game presented in this project is a variant of this genre, which has been called Endless Survival. It takes the main idea of the ’Endless Runner’, but adds different mechanics, adding a touch of complexity to the game. However, the objective is not to advance, but to survive as long as possible against different waves of enemies, using both the scenery and the abilities of each character. This project aims to offer a different experience to what casual gamers are used to, introducing them to complex and different mechanics of the current market, as well as attracting the veteran audience to simpler and faster games.
Durant aquesta última dècada, s’ha incrementat molt la importància dels videojocs dintre de la societat. Amb l’aparició dels dispositius mòbils, s’ha permès que aquests arribin a un major número de gent, sobretot persones no acostumades al sector. A causa d’això, s’ha sobreexplotat el mercat de videojocs en dispositius mòbils, on molts d’ells se centren en un disseny simple per atraure aquest públic tan poc familiaritzat, centrant-se en els gèneres i mecàniques que més atrauen i perdent la diversitat que tenen altres plataformes. Per aquest motiu, s’ha decidit crear un videojoc que aporti varietat al sector, així com sobresortir en aquest disseny estandarditzat. Un dels gèneres que van sobresortir en gran manera dintre del sector, són els jocs ‘Endless Runner’. Aquest gènere aporta un estil de videojoc semblant a les recreatives, on la base se centra en partides curtes amb l’objectiu d’arribar el més lluny possible, aconseguint la màxima puntuació, i tornant-ho a intentar una vegada perdut. Observant l’estudi de mercat, es pot veure com els videojocs d’aquest gènere solen tenir la mateixa estructura, sense arriscar-se a variar-les per tal d’oferir un producte diferent, o arribar a un nou públic. El videojoc presentat en aquest projecte, és una variant d’aquest gènere, a la que s’ha denominat ‘Endless Survival’. Aquest, agafa la idea principal dels ‘Endless Runner’, però afegint mecàniques diferents, afegint un toc de complexitat al joc. L’objectiu, però, no és avançar, sinó sobreviure el màxim temps possible a diferents onades d’enemics, utilitzant tant l’escenari com les habilitats de cada personatge. Amb aquest projecte s’intenta oferir una experiència diferent de l’acostumada per les persones que juguen casualment, endinsant-los a mecàniques complexes i diferents del mercat actual, així com atraure el públic veterà a jocs més senzills i ràpids.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21363
Language: cat
Publisher: Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Videojocs
Video games
Jocs de supervivència
Survival games
Jocs de cursa infinita
Endless running games
Unity (Game engine)
Unity (Motor de videojoc)
Telèfon mòbil -- Jocs
Cell phones -- Games
Title: Desenvolupament d’un joc Endless Survival
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors