Item


L’adopció dels recursos tecnològics digitals en educació: factors facilitadors i factors limitadors

This research is based on the need and curiosity that, as a teacher who is interested in educational digital resources, I had often felt, specifically regarding the factors that affected its success in the implementation. In recent years, the emergence of digital technologies in everyday life has been overwhelming, however not all technologies have been developed equally. In the field of education, institutions have implemented hardware and software distribution programs taking into account current trends, but in some cases these resources have failed to work out as expected. In order to explain this situation, the aim of the present research was to identify and define the factors that contribute in the successful implementation of educational technologies. Knowing the factors that enable or hinder the success of digital educational technology resources, would contribute to focusing all efforts and actions on the technologies that are most likely to be successfully implemented in order to improve the learning processes and the development of the skills that students should achieve. Therefore, the first major question raised by this research was: How can we ensure that the technological resources acquired by schools are effectively integrated into the classroom dynamics and that justify the investment? In order to guide the practical contributions, this research was based on two seminal theories: The theory of the diffusion of innovations (Rogers, 1995) and the unified theory of acceptance and use of technologies (Venkatesh et al ., 2003), which were cross-analyzed and synthesized in a single table. Subsequently, the two theories were merged together with the contributions obtained from one of the focus groups, in order to create a questionnaire and finally, to share and analyze the results with a focus group of experts. Findings suggest that there are factors that strongly influence the implementation of digital technological resources in schools. The factors that favor adoption belong to the descriptors: expectation of operation, success in operation, expectation of effort and facilitating conditions. On the other hand, the factors that act as main limiters are those that refer to the difficulty in using the digital technological resource; factors derived from the attitude of teachers and their personal beliefs; and low digital competence, both at the user level and at the teaching level

Aquesta investigació va partir de la necessitat i la curiositat que, com a docent interessat en la tecnologia i en els recursos tecnològics digitals educatius, havia sentit moltes vegades per conèixer quins eren els factors que condicionaven l’adopció dels recursos tecnològics digitals en els centres educatius. En els darrers anys, la irrupció de les tecnologies digitals en la vida quotidiana ha estat espectacular, però, malgrat tot, no totes les tecnologies s’han adoptat per igual. En l’àmbit educatiu, les institucions han creat programes de distribució de hardware i software tenint en compte les tendències del moment, però en alguns casos aquests recursos no han aconseguit ser adoptats de la manera esperada. Per tal d’explicar aquest fet, es va plantejar com a objectiu de la present recerca identificar i definir quins són els factors que possibiliten i quins dificulten aquesta adopció. Conèixer quins són aquests factors, o els motius que possibiliten o dificulten l’adopció dels recursos tecnològics digitals educatius, ajudaria a centrar els esforços i les actuacions en allò que tingui més possibilitats de ser adoptat per tal de millorar els aprenentatges i el desenvolupament de les competències que necessita l’alumnat. Per això, la primera gran qüestió que es va plantejar aquesta recerca fou: Com podem aconseguir que els recursos tecnològics que arriben als centres educatius s’integrin de manera efectiva en la dinàmica que es duu a terme a les aules i es justifiqui la inversió que suposa la seva adquisició? Per tal d’orientar les aportacions pràctiques, la recerca va partir de dues teories contrastades: La Teoria de la difusió de les innovacions (Rogers, 1995) i la Teoria unificada de l’acceptació i ús de les tecnologies (Venkatesh et al., 2003), les quals van ser analitzades de forma creuada i es van sintetitzar en una única taula. Posteriorment, es va crear un model fusionant les dues teories amb les aportacions obtingudes a partir d’un dels focus group, per tal de poder confegir un qüestionari i finalment compartir i analitzar els resultats amb un nou focus group amb experts. Cal destacar com a principals conclusions que, dels resultats obtinguts, es desprèn que hi ha factors que condicionen, de manera decisiva, l’adopció dels recursos tecnològics digitals en els centres educatius. Els factors que afavoreixen l’adopció pertanyen als descriptors: expectativa del funcionament, èxit en el funcionament, expectativa de l’esforç i condicions facilitadores. Tanmateix, s’han reconegut com a factors que actuen com a principals limitadors aquells que fan referència a la dificultat de l’ús del recurs tecnològic digital, tant a nivell intrínsec com extrínsec, a factors derivats de l’actitud dels docents i de les seves creences personals, i a la baixa competència digital, tant a nivell d’usuari, com a nivell docent

Universitat de Girona

Manager: Estebanell, Meritxell
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia
Author: Codina Regàs, David
Date: 2022 May 19
Abstract: This research is based on the need and curiosity that, as a teacher who is interested in educational digital resources, I had often felt, specifically regarding the factors that affected its success in the implementation. In recent years, the emergence of digital technologies in everyday life has been overwhelming, however not all technologies have been developed equally. In the field of education, institutions have implemented hardware and software distribution programs taking into account current trends, but in some cases these resources have failed to work out as expected. In order to explain this situation, the aim of the present research was to identify and define the factors that contribute in the successful implementation of educational technologies. Knowing the factors that enable or hinder the success of digital educational technology resources, would contribute to focusing all efforts and actions on the technologies that are most likely to be successfully implemented in order to improve the learning processes and the development of the skills that students should achieve. Therefore, the first major question raised by this research was: How can we ensure that the technological resources acquired by schools are effectively integrated into the classroom dynamics and that justify the investment? In order to guide the practical contributions, this research was based on two seminal theories: The theory of the diffusion of innovations (Rogers, 1995) and the unified theory of acceptance and use of technologies (Venkatesh et al ., 2003), which were cross-analyzed and synthesized in a single table. Subsequently, the two theories were merged together with the contributions obtained from one of the focus groups, in order to create a questionnaire and finally, to share and analyze the results with a focus group of experts. Findings suggest that there are factors that strongly influence the implementation of digital technological resources in schools. The factors that favor adoption belong to the descriptors: expectation of operation, success in operation, expectation of effort and facilitating conditions. On the other hand, the factors that act as main limiters are those that refer to the difficulty in using the digital technological resource; factors derived from the attitude of teachers and their personal beliefs; and low digital competence, both at the user level and at the teaching level
Aquesta investigació va partir de la necessitat i la curiositat que, com a docent interessat en la tecnologia i en els recursos tecnològics digitals educatius, havia sentit moltes vegades per conèixer quins eren els factors que condicionaven l’adopció dels recursos tecnològics digitals en els centres educatius. En els darrers anys, la irrupció de les tecnologies digitals en la vida quotidiana ha estat espectacular, però, malgrat tot, no totes les tecnologies s’han adoptat per igual. En l’àmbit educatiu, les institucions han creat programes de distribució de hardware i software tenint en compte les tendències del moment, però en alguns casos aquests recursos no han aconseguit ser adoptats de la manera esperada. Per tal d’explicar aquest fet, es va plantejar com a objectiu de la present recerca identificar i definir quins són els factors que possibiliten i quins dificulten aquesta adopció. Conèixer quins són aquests factors, o els motius que possibiliten o dificulten l’adopció dels recursos tecnològics digitals educatius, ajudaria a centrar els esforços i les actuacions en allò que tingui més possibilitats de ser adoptat per tal de millorar els aprenentatges i el desenvolupament de les competències que necessita l’alumnat. Per això, la primera gran qüestió que es va plantejar aquesta recerca fou: Com podem aconseguir que els recursos tecnològics que arriben als centres educatius s’integrin de manera efectiva en la dinàmica que es duu a terme a les aules i es justifiqui la inversió que suposa la seva adquisició? Per tal d’orientar les aportacions pràctiques, la recerca va partir de dues teories contrastades: La Teoria de la difusió de les innovacions (Rogers, 1995) i la Teoria unificada de l’acceptació i ús de les tecnologies (Venkatesh et al., 2003), les quals van ser analitzades de forma creuada i es van sintetitzar en una única taula. Posteriorment, es va crear un model fusionant les dues teories amb les aportacions obtingudes a partir d’un dels focus group, per tal de poder confegir un qüestionari i finalment compartir i analitzar els resultats amb un nou focus group amb experts. Cal destacar com a principals conclusions que, dels resultats obtinguts, es desprèn que hi ha factors que condicionen, de manera decisiva, l’adopció dels recursos tecnològics digitals en els centres educatius. Els factors que afavoreixen l’adopció pertanyen als descriptors: expectativa del funcionament, èxit en el funcionament, expectativa de l’esforç i condicions facilitadores. Tanmateix, s’han reconegut com a factors que actuen com a principals limitadors aquells que fan referència a la dificultat de l’ús del recurs tecnològic digital, tant a nivell intrínsec com extrínsec, a factors derivats de l’actitud dels docents i de les seves creences personals, i a la baixa competència digital, tant a nivell d’usuari, com a nivell docent
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/675110
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21534
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Subject: Recursos tecnològics digitals
Recursos tecnológicos digitales
Educational technology resources
Tecnologia educativa
Tecnología educativa
Educational technology
Adopció tecnològica
Adopción tecnológica
Technology adoption
Educació
Educación
Education
Innovacions tecnològiques
Innovaciones tecnológicas
Technological innovations
004 - Informàtica
37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure
Title: L’adopció dels recursos tecnològics digitals en educació: factors facilitadors i factors limitadors
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors