Item


La indemnización por causa de muerte en la experiencia europea y española a la luz de la realidad colombiana

The objetive of this research focuses on carrying out a study of the main aspects of the damage (death itself as compensable damage, compensation for injuries before dying, and other analogous assumptions); as well as the repercussions on the closest relatives, both extra-patrimonial and patrimonial. Regarding non-pecuniary damage, this research starts from the study of the different models of compensation that exist in Europe. There are from those legal systems that do not pay remuneration, those that are restrictive, those that compensate conditionally, to the open ones, i.e. general clause; focusing on the Spanish model and the reform of the personal injury assessment system encompassed in law 35/2015, of September 22. This research seeks to determine the different ways to compensate property damage, specifically the coverage of compensation for emergent damage, for burial expenses and other similar charges. Furthermore, this research seeks to determine how to compensate the lost profits while differentiating its two main components. On the one hand, the certainty of the income that the victim had and would have had (had they not died) and, on the other, the certainty and extent of the economic dependence of the survivors, based on the main European legal orders. Once these two requirements are determined, this study intends to liquidate the damage and to consider multiple variables, such as the discount rate for advance payment, the possible discount for the sums that survivors receive for public pensions, etc

L’objecte d’aquest treball de recerca se centra en realitzar un estudi dels principals aspectes del dany (la mort en si mateixa com un perjudici indemnitzable, la indemnització de les lesions prèvies a la mort i altres supòsits anàlegs); així com les repercussions en els familiars més pròxims, tant de tipus extrapatrimonial com patrimonial. Pel que fa al perjudici extrapatrimonial, aquest treball es realitza a partir de l’estudi dels diferents models d’indemnització que existeixen a Europa (des d’aquells ordenaments jurídics que no el paguen, els que són restrictius, els que ho paguen de manera condicionada, fins als oberts o de clàusula general), centrant l’atenció en el model espanyol i en la reforma del sistema de valoració de danys a la persona contingut en la llei 35/2015, de 22 de setembre. Respecte del perjudici patrimonial, el treball pretén determinar les diferents formes d’indemnització, en concret, determinar la cobertura de la indemnització del dany emergent per despeses d’enterrament i altres càrregues similars. Així mateix, aquest treball d´investigació busca determinar la forma d’indemnitzar el lucre cessant, diferenciant els seus dos grans components; d’una banda, la certesa de l’ingrés que tenia i hagués tingut la víctima (de no haver mort) i per una altra, la certesa i extensió de la dependència econòmica dels supervivents, a partir dels principals ordres jurídics europeus. Un cop determinats aquests dos requisits, procedir a realitzar la liquidació del perjudici, tenint en compte múltiples variables, com per exemple la taxa de descompte per pagament anticipat, el possible descompte per les sumes que rebin els supervivents per pensions públiques, entre d’altres

Universitat de Girona

Manager: Martín-Casals, Miquel
Picod, Yves
Université de Perpignan Via Domitia
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Dret Privat
Author: Holguín Galvis, Luis Alejandro
Date: 2022 May 20
Abstract: The objetive of this research focuses on carrying out a study of the main aspects of the damage (death itself as compensable damage, compensation for injuries before dying, and other analogous assumptions); as well as the repercussions on the closest relatives, both extra-patrimonial and patrimonial. Regarding non-pecuniary damage, this research starts from the study of the different models of compensation that exist in Europe. There are from those legal systems that do not pay remuneration, those that are restrictive, those that compensate conditionally, to the open ones, i.e. general clause; focusing on the Spanish model and the reform of the personal injury assessment system encompassed in law 35/2015, of September 22. This research seeks to determine the different ways to compensate property damage, specifically the coverage of compensation for emergent damage, for burial expenses and other similar charges. Furthermore, this research seeks to determine how to compensate the lost profits while differentiating its two main components. On the one hand, the certainty of the income that the victim had and would have had (had they not died) and, on the other, the certainty and extent of the economic dependence of the survivors, based on the main European legal orders. Once these two requirements are determined, this study intends to liquidate the damage and to consider multiple variables, such as the discount rate for advance payment, the possible discount for the sums that survivors receive for public pensions, etc
L’objecte d’aquest treball de recerca se centra en realitzar un estudi dels principals aspectes del dany (la mort en si mateixa com un perjudici indemnitzable, la indemnització de les lesions prèvies a la mort i altres supòsits anàlegs); així com les repercussions en els familiars més pròxims, tant de tipus extrapatrimonial com patrimonial. Pel que fa al perjudici extrapatrimonial, aquest treball es realitza a partir de l’estudi dels diferents models d’indemnització que existeixen a Europa (des d’aquells ordenaments jurídics que no el paguen, els que són restrictius, els que ho paguen de manera condicionada, fins als oberts o de clàusula general), centrant l’atenció en el model espanyol i en la reforma del sistema de valoració de danys a la persona contingut en la llei 35/2015, de 22 de setembre. Respecte del perjudici patrimonial, el treball pretén determinar les diferents formes d’indemnització, en concret, determinar la cobertura de la indemnització del dany emergent per despeses d’enterrament i altres càrregues similars. Així mateix, aquest treball d´investigació busca determinar la forma d’indemnitzar el lucre cessant, diferenciant els seus dos grans components; d’una banda, la certesa de l’ingrés que tenia i hagués tingut la víctima (de no haver mort) i per una altra, la certesa i extensió de la dependència econòmica dels supervivents, a partir dels principals ordres jurídics europeus. Un cop determinats aquests dos requisits, procedir a realitzar la liquidació del perjudici, tenint en compte múltiples variables, com per exemple la taxa de descompte per pagament anticipat, el possible descompte per les sumes que rebin els supervivents per pensions públiques, entre d’altres
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/675136
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21536
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Subject: Mort
Muerte
Death
Dany personal
Daño personal
Personal injury
Indemnització
Indemnización
Indemnity
Compensation
Perjudici
Perjuicio
Damage
Dret espanyol
Derecho español
Spanish law
Dret europeu
Derecho europeo
European law
Colòmbia
Colombia
347 - Dret civil
Title: La indemnización por causa de muerte en la experiencia europea y española a la luz de la realidad colombiana
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors