Item


Validació d’un model predictiu per a la identificació de lesions intracranials en els pacients amb traumatisme cranial lleu assistits en el medi extrahospitalari

The severity of traumatic brain injury (TBI) depends on the primary injury and subsequent complications. The Glasgow Coma Scale (GCS) is used to assess its initial severity. We talk about mild TBI when the GCS score ranges from 15-13 points. The clinical course of mild TBI is generally satisfactory, but there are several intracranial lesions that are subsidiary to neurosurgical treatment. In outpatient care, the assessment of GCS along with the detection of neurological signs suggest the presence of an intracranial lesion. A retrospective study by our research group identified the predictive factors of intracranial injury in mild TBI assisted by the Emergency Medical Service (EMS) of Manresa. Based on the identification of these factors, a predictive model of the likelihood of intracranial lesions was developed in patients with mild TBI assisted in the outpatient setting. The main objective of the current study is to determine the external validity of the model and to establish a cut-off point that optimizes the parameters of the intracranial injury diagnostic. Methodology Prospective and multicenter observational study of patients with mild TBI assisted by the Advanced Life Support Units of the EMS in the period October 2017 - May 2021. To collect the data of the study, the records of EMS assistance, Emergency Department (ED) reports, imaging tests and patients’ clinical history. The study variables were demographics, GCS, injury mechanism, type of pathway, neurological signs, antiplatelet/anticoagulant drugs, presence and type of intracranial lesions, destination of ED discharge, and clinical course 30 days after the event. Descriptive analysis of the demographic, clinical and care characteristics of patients with mild TBI. The incidence of intracranial lesions and the need for neurosurgery were determined. Univariate and multivariate logistic regression models were used to determine intracranial injury risk factors. Raw and adjusted odds ratios (ORs) were determined with a 95% confidence interval. The area under the ROC curve was used to assess the discrimination capacity of the multivariate predictive model. The level of statistical significance used was 5% bilateral (p <0.05). IBM SPSS Statistics for Windows version 26 (IBM Corp, Armonk, New York, USA) and R version 3.6.1 (R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria) were used for statistical analysis

La gravetat dels traumatismes cranioencefàlics (TCE) depèn de la lesió primària i de les complicacions posteriors. Per valorar-ne la gravetat inicial s’utilitza l’Escala de Coma de Glasgow (GCS). Parlem de TCE lleu quan la puntuació del GCS oscil.la entre 15-13 punts. L’evolució clínica dels TCE lleus és generalment satisfactòria però hi ha un cert nombre que presenten lesions intracranials subsidiàries de tractament neuroquirúrgic. En l’atenció extrahospitalària, la valoració del GCS junt amb la detecció de signes i símptomes de clínica neurològica permeten sospitar la presència d’una lesió intracranial. Un estudi retrospectiu del nostre grup de recerca va identificar els factors predictius de lesió intracranial en els TCE lleus assistits per la base del Sistema d’Emergències Mèdiques de Manresa (SEM Manresa). En base a la identificació d’aquests factors es va desenvolupar un model predictiu de la probabilitat de presentar lesions intracranials en els pacients amb TCE lleu assistits en el medi extrahospitalari. L’estudi actual té com a objectiu principal determinar la validesa externa del model i establir un punt de tall que optimitzi els paràmetres de validesa diagnòstica de lesió intracranial. Metodologia Estudi observacional prospectiu i multicèntric dels pacients amb TCE lleu assistits per les Unitats de Suport Vital Avançat (USVA) del SEM en el període octubre del 2017 - maig del 2021. Per a la recollida de les dades d’estudi es van revisar els registres d’assistència del SEM, els informes dels Serveis d’Urgències Hospitalaris (SUH), proves d’imatge i les històries clíniques dels pacients. Les variables d’estudi van ser: demogràfiques, GCS, mecanisme lesional, tipus de via, clínica neurològica, fàrmacs antiagregants-anticoagulants, presència i tipus de lesions intracranials, destí a l’alta dels SUH i evolució clínica als 30 dies del succés. Anàlisi descriptiu de les característiques demogràfiques, clíniques i assistencials dels pacients amb TCE lleu. Es va determinar la incidència de lesions intracranials i la necessitat de intervenció neuroquirúrgica. Per a determinar els factors de risc de lesió intracranial es van utilitzar models de regressió logística univariants i multivariants. Es van determinar les odds ratio (OR) crues i ajustades amb l’interval de confiança del 95%. Per a avaluar la capacitat de discriminació del model predictiu multivariant es va utilitzar l’àrea sota la corba ROC. El nivell de significació estadística utilitzat ha estat del 5% bilateral (p<0,05). Per a l’anàlisi estadístic s’ha utilitzat el programa IBM SPSS Statistics for Windows versió 26 (IBM Corp, Armonk, New York, USA) i el programa R versió 3.6.1 (R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria)

Universitat de Girona

Manager: Juvinyà Canal, Dolors
Olivet Pujol, Josep
Zorrilla Riveiro, José Gregorio
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Infermeria
Author: Portabella Serra, Anna
Date: 2022 June 1
Abstract: The severity of traumatic brain injury (TBI) depends on the primary injury and subsequent complications. The Glasgow Coma Scale (GCS) is used to assess its initial severity. We talk about mild TBI when the GCS score ranges from 15-13 points. The clinical course of mild TBI is generally satisfactory, but there are several intracranial lesions that are subsidiary to neurosurgical treatment. In outpatient care, the assessment of GCS along with the detection of neurological signs suggest the presence of an intracranial lesion. A retrospective study by our research group identified the predictive factors of intracranial injury in mild TBI assisted by the Emergency Medical Service (EMS) of Manresa. Based on the identification of these factors, a predictive model of the likelihood of intracranial lesions was developed in patients with mild TBI assisted in the outpatient setting. The main objective of the current study is to determine the external validity of the model and to establish a cut-off point that optimizes the parameters of the intracranial injury diagnostic. Methodology Prospective and multicenter observational study of patients with mild TBI assisted by the Advanced Life Support Units of the EMS in the period October 2017 - May 2021. To collect the data of the study, the records of EMS assistance, Emergency Department (ED) reports, imaging tests and patients’ clinical history. The study variables were demographics, GCS, injury mechanism, type of pathway, neurological signs, antiplatelet/anticoagulant drugs, presence and type of intracranial lesions, destination of ED discharge, and clinical course 30 days after the event. Descriptive analysis of the demographic, clinical and care characteristics of patients with mild TBI. The incidence of intracranial lesions and the need for neurosurgery were determined. Univariate and multivariate logistic regression models were used to determine intracranial injury risk factors. Raw and adjusted odds ratios (ORs) were determined with a 95% confidence interval. The area under the ROC curve was used to assess the discrimination capacity of the multivariate predictive model. The level of statistical significance used was 5% bilateral (p <0.05). IBM SPSS Statistics for Windows version 26 (IBM Corp, Armonk, New York, USA) and R version 3.6.1 (R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria) were used for statistical analysis
La gravetat dels traumatismes cranioencefàlics (TCE) depèn de la lesió primària i de les complicacions posteriors. Per valorar-ne la gravetat inicial s’utilitza l’Escala de Coma de Glasgow (GCS). Parlem de TCE lleu quan la puntuació del GCS oscil.la entre 15-13 punts. L’evolució clínica dels TCE lleus és generalment satisfactòria però hi ha un cert nombre que presenten lesions intracranials subsidiàries de tractament neuroquirúrgic. En l’atenció extrahospitalària, la valoració del GCS junt amb la detecció de signes i símptomes de clínica neurològica permeten sospitar la presència d’una lesió intracranial. Un estudi retrospectiu del nostre grup de recerca va identificar els factors predictius de lesió intracranial en els TCE lleus assistits per la base del Sistema d’Emergències Mèdiques de Manresa (SEM Manresa). En base a la identificació d’aquests factors es va desenvolupar un model predictiu de la probabilitat de presentar lesions intracranials en els pacients amb TCE lleu assistits en el medi extrahospitalari. L’estudi actual té com a objectiu principal determinar la validesa externa del model i establir un punt de tall que optimitzi els paràmetres de validesa diagnòstica de lesió intracranial. Metodologia Estudi observacional prospectiu i multicèntric dels pacients amb TCE lleu assistits per les Unitats de Suport Vital Avançat (USVA) del SEM en el període octubre del 2017 - maig del 2021. Per a la recollida de les dades d’estudi es van revisar els registres d’assistència del SEM, els informes dels Serveis d’Urgències Hospitalaris (SUH), proves d’imatge i les històries clíniques dels pacients. Les variables d’estudi van ser: demogràfiques, GCS, mecanisme lesional, tipus de via, clínica neurològica, fàrmacs antiagregants-anticoagulants, presència i tipus de lesions intracranials, destí a l’alta dels SUH i evolució clínica als 30 dies del succés. Anàlisi descriptiu de les característiques demogràfiques, clíniques i assistencials dels pacients amb TCE lleu. Es va determinar la incidència de lesions intracranials i la necessitat de intervenció neuroquirúrgica. Per a determinar els factors de risc de lesió intracranial es van utilitzar models de regressió logística univariants i multivariants. Es van determinar les odds ratio (OR) crues i ajustades amb l’interval de confiança del 95%. Per a avaluar la capacitat de discriminació del model predictiu multivariant es va utilitzar l’àrea sota la corba ROC. El nivell de significació estadística utilitzat ha estat del 5% bilateral (p<0,05). Per a l’anàlisi estadístic s’ha utilitzat el programa IBM SPSS Statistics for Windows versió 26 (IBM Corp, Armonk, New York, USA) i el programa R versió 3.6.1 (R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria)
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/675157
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21540
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Subject: Traumatisme cranial lleu
Traumatismo craneal leve
Mild traumatic brain injury
Lesió intracranial
Lesión intracraneal
Intracranial injury
Escala de Coma de Glasgow
Glasgow Coma scale
Signes neurològics
Signos neurológicos
Neurological signs
Atenció extrahospitalària
Atención extrahospitalaria
Outpatient care
Model predictiu
Modelo predictivo
Predictive model
Infermeria
Enfermería
Nursing
614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d’accidents. Infermeria
616.8 - Neurologia. Neuropatologia. Sistema nerviós
Title: Validació d’un model predictiu per a la identificació de lesions intracranials en els pacients amb traumatisme cranial lleu assistits en el medi extrahospitalari
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors