Item


Disseny i desenvolupament d’un videojoc d’aventures i gestió de recursos

En primer lloc hem volgut desenvolupar un joc capaç d’atreure l’atenció del jugador, tant per diversitat mecànica com en l’apartat visual, fent especial èmfasi en la senzillesa i cohesió visual en tots els elements. Per altra banda un dels propòsits com a desenvolupadors ha estat la capacitat d’implementar totes les mecàniques que ens vam proposar durant la pluja d’idees i que finalment donen lloc al producte final. Alguns dels objectius que com a desenvolupadors volem cobrir són els següents: 1. Gestionar de manera eficient les tasques i objectius com a equip. 2. Dominar l’entorn de desenvolupament de Unity i conèixer més sobre aquesta eina. 3. Estimular l’àmbit creatiu generant tots els elements del joc, fent servir referències d’altres però sense incloure-les directament. 8 4. Ser capaç de plasmar totes les idees plantejades en el disseny i millorar-les al llarg del desenvolupament, fent-les més riques i interessants. 5. Aprendre a estructurar un projecte de grans dimensions amb tots els elements visuals i lògics correctament localitzats. 6. Procurar dissenyar tots els elements del joc de manera que aquest sigui fàcilment escalable. 7. Garantir un correcte funcionament de totes les mecàniques aplicades i la cohesió entre elles. 8. Aprendre a implementar un sistema de generació de mons amb una aleatorietat controlada que permet una fàcil expansió del món.

First of all, we wanted to develop a game capable of attracting the player’s attention, both in terms of mechanical diversity and in the visual section, with special emphasis on simplicity and visual cohesion in all the elements. On the other hand, one of the purposes as developers has been the ability to implement all the mechanics that we proposed during the brainstorming and that finally lead to the final product. Some of the objectives that as developers we want to cover are the following: 1. To efficiently manage the tasks and objectives as a team. 2. To master the Unity development environment and learn more about this tool. 3. Stimulate the creative sphere by generating all the elements of the game, using references from others but without including them directly. 8 4. To be able to express all the ideas put forward in the design and to improve them throughout the development, making them richer and more interesting. 5. Learn how to structure a large project with all the visual and logical elements correctly located. 6. Try to design all the elements of the game in such a way that it is easily scalable. 7. Ensure the correct functioning of all the mechanics applied and the cohesion between them. 8. Learn to implement a world generation system with controlled randomness that allows for easy expansion of the world.

Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística

Manager: Patow, Gustavo
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Rovira Gómez, Sergio
Saavedra Martínez, Daniel
Date: 2021 September
Abstract: En primer lloc hem volgut desenvolupar un joc capaç d’atreure l’atenció del jugador, tant per diversitat mecànica com en l’apartat visual, fent especial èmfasi en la senzillesa i cohesió visual en tots els elements. Per altra banda un dels propòsits com a desenvolupadors ha estat la capacitat d’implementar totes les mecàniques que ens vam proposar durant la pluja d’idees i que finalment donen lloc al producte final. Alguns dels objectius que com a desenvolupadors volem cobrir són els següents: 1. Gestionar de manera eficient les tasques i objectius com a equip. 2. Dominar l’entorn de desenvolupament de Unity i conèixer més sobre aquesta eina. 3. Estimular l’àmbit creatiu generant tots els elements del joc, fent servir referències d’altres però sense incloure-les directament. 8 4. Ser capaç de plasmar totes les idees plantejades en el disseny i millorar-les al llarg del desenvolupament, fent-les més riques i interessants. 5. Aprendre a estructurar un projecte de grans dimensions amb tots els elements visuals i lògics correctament localitzats. 6. Procurar dissenyar tots els elements del joc de manera que aquest sigui fàcilment escalable. 7. Garantir un correcte funcionament de totes les mecàniques aplicades i la cohesió entre elles. 8. Aprendre a implementar un sistema de generació de mons amb una aleatorietat controlada que permet una fàcil expansió del món.
First of all, we wanted to develop a game capable of attracting the player’s attention, both in terms of mechanical diversity and in the visual section, with special emphasis on simplicity and visual cohesion in all the elements. On the other hand, one of the purposes as developers has been the ability to implement all the mechanics that we proposed during the brainstorming and that finally lead to the final product. Some of the objectives that as developers we want to cover are the following: 1. To efficiently manage the tasks and objectives as a team. 2. To master the Unity development environment and learn more about this tool. 3. Stimulate the creative sphere by generating all the elements of the game, using references from others but without including them directly. 8 4. To be able to express all the ideas put forward in the design and to improve them throughout the development, making them richer and more interesting. 5. Learn how to structure a large project with all the visual and logical elements correctly located. 6. Try to design all the elements of the game in such a way that it is easily scalable. 7. Ensure the correct functioning of all the mechanics applied and the cohesion between them. 8. Learn to implement a world generation system with controlled randomness that allows for easy expansion of the world.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21694
Language: cat
Publisher: Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Videojocs
Video games
Unity (Game engine)
Unity (Motor de videojoc)
Title: Disseny i desenvolupament d’un videojoc d’aventures i gestió de recursos
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors