Item


Protectores ambientales de estrés laboral hospitalario

In this study the development of the ENPROS instrument (Environmental Safeguards against hospital work Stress) is reported. It measures environmental safeguards from hospital work stress. ENPROS is a 45-item instrument consisting of five elements: Organization, Job assignments, Head management, Physical Environment and Teamwork-Psychosocial Environment. An evaluation of the protective factors is not only relevant in that it promotes health, from a perspective based on health personnel participation in their own internal dynamics, but also because it provides a paradigm shift as to health care concepts, shifting the focus from risk factors to a protective factors´ perspective. The specific objective of this study was to assess the validity and reliability of the ENPROS measurement instrument in health personnel from public and private hospitals in the Araucanía Region in Chile. The study consisted of two phases: The first phase involved participants from the years 2007-2009, and the second involved participants from the years 2016-2017. During the first phase, the ENPROS instrument was applied in a sample of n = 444 medical and nursing health professionals (mean age 38.2 years; SD = 11.1; 74.5% women) demographic variables were also recorded (age, sex) as well as employment (type of hospital: Public or private and work seniority). Confirmatory factor analysis was used, and instrument invariance was evaluated in subsamples, defined by demographic and employment variables. According to the results obtained, the instrument was remodeled by eliminating three items resulting in the ENPROS 2, which consists of 5 elements and 42 items with acceptable goodness of fit model indices. In the second phase of the study, the ENPROS 2 instrument was validated in another sample of n = 276 medical and nursing health professionals (mean age 35.02 years; SD = 10.5; 62% women) and identical variables were recorded, with goodness of fit parameters that were also acceptable. Based on these results, the instrument was redesigned, resulting in the ENPROS 3, with 40 items and 5 elements. This study provides practical evidence that supports the validation of the hospital stress environmental protectors instrument, and emphasizes which protectors are deemed to be the most important by the health care workers themselves, who work in hospitals in the Araucanía Region in Chile.

Resum de la tesi en català o castellà (màxim de 150 paraules) Podeu escriure el text directament o arrossegar-lo des d’un altre document El present treball reporta el desenvolupament de l’instrument ENPROS (ENviromental Protectors agains hOspital work Stress) que mesura protectors ambientals d’estrès laboral hospitalari. ENPROS és un instrument de 45 ítems que consta de cinc dimensions: Organització, Lloc de treball, Direcció, Ambient Físic i Treball en equip-Ambient psicosocial. L’estudi dels factors protectors no només és rellevant en constituir una manera de fomentar la salut des d’una perspectiva basada en la participació del personal sanitari en la seva pròpia dinàmica interna, sinó també perquè aporta un canvi de paradigma en referència a les concepcions de la cura de la salut, ja que trasllada el punt de vista de factors de risc a factors protectors. Específicament l’objectiu d’aquest estudi va ser valorar la validesa i fiabilitat de l’instrument de mesura ENPROS en personal sanitari d’hospitals públics i provats de la Regió de l’Araucanía, Xile. L’estudi consta de dues fases: la primera amb participants dels anys 2007-2209 i la segona amb participants dels anys 2016-2017. A la primera fase es va aplicar l’instrument ENPROS en una mostra de n=444 professionals sanitaris de la medicina i la infermeria (edat mitjana 38,2 anys; dt = 11,1; 74,5% dones) i es registraren variables demogràfiques (edat, gènere) i laborals (tipus d’hospital: públic o provat i antiguitat laboral). Es va utilitzar la tècnica de l’anàlisi factorial confirmatòria i es va avaluar la invariància de l’instrument en submostres definides per variables demogràfiques i laborals. D’acord amb els resultats obtinguts es remodela l’instrument eliminant tres ítems i donant lloc a ENPROS2 que consta de 5 dimensions i 42 ítems, amb índexs de bondat d’ajustament acceptables. A la segona fase de l’estudi es valida l’instrument ENPROS2 en una altra mostra de n=276 professionals sanitaris de la medicina i la infermeria (edat mitjana 35,02 anys; dt = 10,5; 62% dones) i es registraren les mateixes variables, obtenint paràmetres de bondat d’ajustament també acceptables. Amb base a aquests resultats es redissenya l’instrument donant lloc a ENPROS3 amb 40 ítems i 5 dimensions. El present estudi aporta evidència empírica que recolza la validació de l’instrument de protectors ambientals d’estrès hospitalari i posa de relleu quins d’aquests protectors són considerats més importants pel propi personal sanitari que labora en centres hospitalaris de la Regió de l’Araucanía, Xile.

Universitat de Girona

Manager: Gras Pérez, María Eugenia
Planes Pedra, Montserrat
Suñer Soler, Rosa
Other contributions: Universitat de Girona. Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida
Author: Astudillo-Díaz, Paula
Date: 2021 July 13
Abstract: In this study the development of the ENPROS instrument (Environmental Safeguards against hospital work Stress) is reported. It measures environmental safeguards from hospital work stress. ENPROS is a 45-item instrument consisting of five elements: Organization, Job assignments, Head management, Physical Environment and Teamwork-Psychosocial Environment. An evaluation of the protective factors is not only relevant in that it promotes health, from a perspective based on health personnel participation in their own internal dynamics, but also because it provides a paradigm shift as to health care concepts, shifting the focus from risk factors to a protective factors´ perspective. The specific objective of this study was to assess the validity and reliability of the ENPROS measurement instrument in health personnel from public and private hospitals in the Araucanía Region in Chile. The study consisted of two phases: The first phase involved participants from the years 2007-2009, and the second involved participants from the years 2016-2017. During the first phase, the ENPROS instrument was applied in a sample of n = 444 medical and nursing health professionals (mean age 38.2 years; SD = 11.1; 74.5% women) demographic variables were also recorded (age, sex) as well as employment (type of hospital: Public or private and work seniority). Confirmatory factor analysis was used, and instrument invariance was evaluated in subsamples, defined by demographic and employment variables. According to the results obtained, the instrument was remodeled by eliminating three items resulting in the ENPROS 2, which consists of 5 elements and 42 items with acceptable goodness of fit model indices. In the second phase of the study, the ENPROS 2 instrument was validated in another sample of n = 276 medical and nursing health professionals (mean age 35.02 years; SD = 10.5; 62% women) and identical variables were recorded, with goodness of fit parameters that were also acceptable. Based on these results, the instrument was redesigned, resulting in the ENPROS 3, with 40 items and 5 elements. This study provides practical evidence that supports the validation of the hospital stress environmental protectors instrument, and emphasizes which protectors are deemed to be the most important by the health care workers themselves, who work in hospitals in the Araucanía Region in Chile.
Resum de la tesi en català o castellà (màxim de 150 paraules) Podeu escriure el text directament o arrossegar-lo des d’un altre document El present treball reporta el desenvolupament de l’instrument ENPROS (ENviromental Protectors agains hOspital work Stress) que mesura protectors ambientals d’estrès laboral hospitalari. ENPROS és un instrument de 45 ítems que consta de cinc dimensions: Organització, Lloc de treball, Direcció, Ambient Físic i Treball en equip-Ambient psicosocial. L’estudi dels factors protectors no només és rellevant en constituir una manera de fomentar la salut des d’una perspectiva basada en la participació del personal sanitari en la seva pròpia dinàmica interna, sinó també perquè aporta un canvi de paradigma en referència a les concepcions de la cura de la salut, ja que trasllada el punt de vista de factors de risc a factors protectors. Específicament l’objectiu d’aquest estudi va ser valorar la validesa i fiabilitat de l’instrument de mesura ENPROS en personal sanitari d’hospitals públics i provats de la Regió de l’Araucanía, Xile. L’estudi consta de dues fases: la primera amb participants dels anys 2007-2209 i la segona amb participants dels anys 2016-2017. A la primera fase es va aplicar l’instrument ENPROS en una mostra de n=444 professionals sanitaris de la medicina i la infermeria (edat mitjana 38,2 anys; dt = 11,1; 74,5% dones) i es registraren variables demogràfiques (edat, gènere) i laborals (tipus d’hospital: públic o provat i antiguitat laboral). Es va utilitzar la tècnica de l’anàlisi factorial confirmatòria i es va avaluar la invariància de l’instrument en submostres definides per variables demogràfiques i laborals. D’acord amb els resultats obtinguts es remodela l’instrument eliminant tres ítems i donant lloc a ENPROS2 que consta de 5 dimensions i 42 ítems, amb índexs de bondat d’ajustament acceptables. A la segona fase de l’estudi es valida l’instrument ENPROS2 en una altra mostra de n=276 professionals sanitaris de la medicina i la infermeria (edat mitjana 35,02 anys; dt = 10,5; 62% dones) i es registraren les mateixes variables, obtenint paràmetres de bondat d’ajustament també acceptables. Amb base a aquests resultats es redissenya l’instrument donant lloc a ENPROS3 amb 40 ítems i 5 dimensions. El present estudi aporta evidència empírica que recolza la validació de l’instrument de protectors ambientals d’estrès hospitalari i posa de relleu quins d’aquests protectors són considerats més importants pel propi personal sanitari que labora en centres hospitalaris de la Regió de l’Araucanía, Xile.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/675579
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21800
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Promoció de la salut
Promoción de la salud
Health promotion
Estres laboral
Job stress
Estres
Stress (Psychology)
Personal sanitari
Public health personnel
Personal sanitario
Xile
Chile
Centres sanitaris
Medical centers
Centros sanitarios
159.9 - Psicologia
614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d’accidents. Infermeria
Title: Protectores ambientales de estrés laboral hospitalario
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors