Item


El temps a presó afecta o influeix en la decisió de cometre un delicte? : escola clàssica. teoria de l’elecció racional

Aquest treball de final de grau pretén aplicar o posar en pràctica una de les teories criminològiques etiològiques bàsiques. Es tracta de la Teoria de l’Elecció Racional (coneguda com a TER), la qual ve a ser una actualització de l’anterior Escola Clàssica. Així doncs, el treball té l’objectiu d’exposar i fer una revisió o anàlisi d’aquestes teories criminològiques però no només a nivell teòric sinó que vol anar un pas més enllà, comprovant si les premisses de la Teoria de l’Elecció Racional es compleixen. Per poder dur a terme aquesta tasca em basaré en un dels delictes regulats al Codi Penal. Concretament, el delicte del tràfic de drogues, previst i penat a l’article 368 CP. El 2010 el Codi Penal va patir una reforma en la qual es va modificar la pena associada al delicte de tràfic de drogues. Així és que, la penalitat associada a aquest en la modalitat de substàncies que causen greu dany a la salut es va veure rebaixada, passant d’una pena privativa de llibertat de 3 a 9 anys (anterior a la reforma del 2010) a una pena màxima de 3 a 6 anys de presó (post reforma). D’aquesta manera, el treball pretén analitzar o comprovar si es compleixen les bases i premisses de la Teoria de l’Elecció Racional a partir d’aquesta reducció de la pena privativa de llibertat pel delicte de tràfic de drogues. El que es trobarà en aquest treball és una comparació dels delictes de tràfic de drogues comesos anteriors al 2010 respecte tots aquells comesos a partir del mateix any, és a dir, post reforma. Així es podrà observar si s’ha produït algun canvi en la tendència d’aquest delicte al veure’s rebaixada la pena privativa de llibertat associada al mateix.

This end-of-degree work aims to implement or implement one of the basic etiological criminological theories. It is the Theory of the Rational Choice (known as TER), which is an update of the previous Classical School. Thus, the work aims to expose and review these criminological theories, but not only theoretically, but also wants to go one step further, checking whether the premises of the Theory of the Rational Choice are met. In order to be able to carry out this task, I will build on one of the offences regulated in the Penal Code. Specifically, the crime of drug trafficking, which is provided for and punished in Article 368 CP. In 2010 the Penal Code underwent a reform in which the penalty associated with the crime of drug trafficking was changed. Thus, the penalty associated with it in the form of substances that cause serious health damage was reduced, from a custodial sentence of 3 to 9 years (pre-reform 2010) to a maximum penalty of 3 to 6 years in prison (post-reform). In this way, the work is intended to analyse or check whether the basis and premises of the Theory of the Rational Choice are met from this reduction in the custodial penalty for the crime of drug trafficking. What will be found in this work is a comparison of the drug-trafficking offences committed prior to 2010 compared to all those committed from the same year, that is, post-reform. It will be possible to observe whether there has been any change in the trend of this crime, since the private penalty of freedom associated with it has been reduced.

Manager: Varona Gómez, Daniel
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Dret
Author: Pascual Pérez, Marina
Date: 2022 June
Abstract: Aquest treball de final de grau pretén aplicar o posar en pràctica una de les teories criminològiques etiològiques bàsiques. Es tracta de la Teoria de l’Elecció Racional (coneguda com a TER), la qual ve a ser una actualització de l’anterior Escola Clàssica. Així doncs, el treball té l’objectiu d’exposar i fer una revisió o anàlisi d’aquestes teories criminològiques però no només a nivell teòric sinó que vol anar un pas més enllà, comprovant si les premisses de la Teoria de l’Elecció Racional es compleixen. Per poder dur a terme aquesta tasca em basaré en un dels delictes regulats al Codi Penal. Concretament, el delicte del tràfic de drogues, previst i penat a l’article 368 CP. El 2010 el Codi Penal va patir una reforma en la qual es va modificar la pena associada al delicte de tràfic de drogues. Així és que, la penalitat associada a aquest en la modalitat de substàncies que causen greu dany a la salut es va veure rebaixada, passant d’una pena privativa de llibertat de 3 a 9 anys (anterior a la reforma del 2010) a una pena màxima de 3 a 6 anys de presó (post reforma). D’aquesta manera, el treball pretén analitzar o comprovar si es compleixen les bases i premisses de la Teoria de l’Elecció Racional a partir d’aquesta reducció de la pena privativa de llibertat pel delicte de tràfic de drogues. El que es trobarà en aquest treball és una comparació dels delictes de tràfic de drogues comesos anteriors al 2010 respecte tots aquells comesos a partir del mateix any, és a dir, post reforma. Així es podrà observar si s’ha produït algun canvi en la tendència d’aquest delicte al veure’s rebaixada la pena privativa de llibertat associada al mateix.
This end-of-degree work aims to implement or implement one of the basic etiological criminological theories. It is the Theory of the Rational Choice (known as TER), which is an update of the previous Classical School. Thus, the work aims to expose and review these criminological theories, but not only theoretically, but also wants to go one step further, checking whether the premises of the Theory of the Rational Choice are met. In order to be able to carry out this task, I will build on one of the offences regulated in the Penal Code. Specifically, the crime of drug trafficking, which is provided for and punished in Article 368 CP. In 2010 the Penal Code underwent a reform in which the penalty associated with the crime of drug trafficking was changed. Thus, the penalty associated with it in the form of substances that cause serious health damage was reduced, from a custodial sentence of 3 to 9 years (pre-reform 2010) to a maximum penalty of 3 to 6 years in prison (post-reform). In this way, the work is intended to analyse or check whether the basis and premises of the Theory of the Rational Choice are met from this reduction in the custodial penalty for the crime of drug trafficking. What will be found in this work is a comparison of the drug-trafficking offences committed prior to 2010 compared to all those committed from the same year, that is, post-reform. It will be possible to observe whether there has been any change in the trend of this crime, since the private penalty of freedom associated with it has been reduced.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21820
Language: spa
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Drogues -- Tràfic
Drogues -- Traffic
Criminologia
Punishment
Penes
Criminology
Execució (Dret penal)
Corrections
Title: El temps a presó afecta o influeix en la decisió de cometre un delicte? : escola clàssica. teoria de l’elecció racional
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors