Item


Self-healing per a xarxes elèctriques

Degut a causes meteorològiques o a fenòmens aleatoris és inevitable que la xarxa pugui danyar-se provocant l’aparició de faltes o pertorbacions en el sistema elèctric. Amb el desenvolupament de les xarxes intel·ligents es pretén dotar a la xarxa de la capacitat de poder aïllar les faltes o pertorbacions de forma autònoma de manera que es pugi continuar amb el subministrament d’energia i reduir l’impacte de la falta. Per aquest motiu s’anomena “selfhealing”, ja que es realitza una reconfiguració de la xarxa. La reconfiguració es pot planificar en base a diferents criteris com minimitzar els consumidors afectats o el número d’intervenció d’elements de commutació. Aquests criteris comporten la modificació de diferents consignes en els elements de maniobra de la xarxa. L’objectiu del treball es realitzar un estudi sobre les possibles solucions “self-healing” a adoptar en una xarxa de prova envers a l’aparició de faltes. Mitjançant l’ús d’algoritmes de cerca de solucions es calcularan les actuacions dels elements de maniobra amb diferents criteris, tot simulant l’operació de la xarxa (amb les noves consignes i la falta aïllada) garantint que la xarxa funciona en règim segur i no sobrepassa cap límit establert. Es pretén dissenyar una estratègia per la planificació del “self-healing” i buscar solucions òptimes per a les consignes dels elements utilitzant una xarxa de test. Seguidament s’analitzarà l’estat de la xarxa mitjançant la simulació i es descartaran possibles criteris si sobrepassen límits de seguretat. Finalment es discutirà quines solucions a adoptar són vàlides i quins beneficis i conseqüències comporten

Due to meteorological causes or random phenomena it is inevitable that the network may be damaged causing faults or disturbances in the electrical system. With the development of intelligent networks is intended to endow the network with the capacity of power isolate faults or disturbances autonomously so that you can continue with it energy supply and reduce the impact of the failure. For this reason it is called "selfhealing", since a reconfiguration of the network is carried out. Reconfiguration can be planned based on different criteria such as minimizing consumers affected or the intervention number of switching elements. These criteria include the modification of different passwords in the maneuvering elements of the network. The objective of work will carry out a study on the possible "self-healing" solutions to be adopted in a network of proof regarding the appearance of faults. By using algorithms to find solutions they will calculate the actions of the maneuvering elements with different criteria, while simulating the operation of the network (with the new passwords and the isolated fault) guaranteeing that the network it works in a safe regime and does not exceed any established limit. It is intended to design a strategy for the planning of "self-healing" and look for solutions optimal for element passwords using a test network. then the state of the network will be analyzed through simulation and possible criteria will be ruled out exceed safety limits. Finally, it will be discussed which solutions to adopt are valid and what benefits and consequences they entail

Manager: Herraiz Jaramillo, Sergio
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Padilla Morales, Marc
Date: 2022 June 1
Abstract: Degut a causes meteorològiques o a fenòmens aleatoris és inevitable que la xarxa pugui danyar-se provocant l’aparició de faltes o pertorbacions en el sistema elèctric. Amb el desenvolupament de les xarxes intel·ligents es pretén dotar a la xarxa de la capacitat de poder aïllar les faltes o pertorbacions de forma autònoma de manera que es pugi continuar amb el subministrament d’energia i reduir l’impacte de la falta. Per aquest motiu s’anomena “selfhealing”, ja que es realitza una reconfiguració de la xarxa. La reconfiguració es pot planificar en base a diferents criteris com minimitzar els consumidors afectats o el número d’intervenció d’elements de commutació. Aquests criteris comporten la modificació de diferents consignes en els elements de maniobra de la xarxa. L’objectiu del treball es realitzar un estudi sobre les possibles solucions “self-healing” a adoptar en una xarxa de prova envers a l’aparició de faltes. Mitjançant l’ús d’algoritmes de cerca de solucions es calcularan les actuacions dels elements de maniobra amb diferents criteris, tot simulant l’operació de la xarxa (amb les noves consignes i la falta aïllada) garantint que la xarxa funciona en règim segur i no sobrepassa cap límit establert. Es pretén dissenyar una estratègia per la planificació del “self-healing” i buscar solucions òptimes per a les consignes dels elements utilitzant una xarxa de test. Seguidament s’analitzarà l’estat de la xarxa mitjançant la simulació i es descartaran possibles criteris si sobrepassen límits de seguretat. Finalment es discutirà quines solucions a adoptar són vàlides i quins beneficis i conseqüències comporten
Due to meteorological causes or random phenomena it is inevitable that the network may be damaged causing faults or disturbances in the electrical system. With the development of intelligent networks is intended to endow the network with the capacity of power isolate faults or disturbances autonomously so that you can continue with it energy supply and reduce the impact of the failure. For this reason it is called "selfhealing", since a reconfiguration of the network is carried out. Reconfiguration can be planned based on different criteria such as minimizing consumers affected or the intervention number of switching elements. These criteria include the modification of different passwords in the maneuvering elements of the network. The objective of work will carry out a study on the possible "self-healing" solutions to be adopted in a network of proof regarding the appearance of faults. By using algorithms to find solutions they will calculate the actions of the maneuvering elements with different criteria, while simulating the operation of the network (with the new passwords and the isolated fault) guaranteeing that the network it works in a safe regime and does not exceed any established limit. It is intended to design a strategy for the planning of "self-healing" and look for solutions optimal for element passwords using a test network. then the state of the network will be analyzed through simulation and possible criteria will be ruled out exceed safety limits. Finally, it will be discussed which solutions to adopt are valid and what benefits and consequences they entail
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21878
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Self-hailing
Xarxes elèctriques intel·ligents
Smart power grids
Energia elèctrica - Distribució
Electric power distribution
Instal·lacions elèctriques
Electric wiring
Title: Self-healing per a xarxes elèctriques
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors