Item


Estudi paramètric de la degradació de la llei adherència-lliscament en la resposta adherent de la unió formigó-frp

El present treball s’emmarca dins del camp de l’enginyeria civil, en particular dins de les estructures de formigó. El formigó, concretament el formigó armat, és un material molt utilitzat en la construcció i edificació a causa de les seves característiques úniques: econòmic, resistent i modelable. Ara bé, un dels principals problemes és la corrosió de l’acer, que conforma l’armadura del formigó, causant una disminució en les propietats mecàniques d’aquest. A conseqüència d’aquesta problemàtica neixen els materials compostos de matriu polimètrica i fibra contínua (en anglès Fiber Reinforced Polymer, FRP). Els FRP són uns materials molt adequats per reforçar estructures existents del formigó armat, ja que les seves propietats mecàniques són molt superiors a les de l’acer. No obstant això, sovint aquestes estructures pateixen un desenganxament prematur de l’FRP abans d’arribar a la seva càrrega màxima. És per això que resulta fonamental el coneixement del comportament adherent de la unió formigó-FRP, que sovint es realitza mitjançant una resina tipus epòxid. Per tal d’estudiar el comportament adherent de la unió s’ha desenvolupat una eina numèrica per poder-ne determinar l’evolució en condicions instantànies com en condicions de càrrega sostinguda en règims lineals. Aquesta eina, però, es troba en un estat preliminar i necessita ser contrastada i avaluada. Així doncs, l’objectiu principal d’aquest treball consisteix a estudiar la resposta del comportament adherent sota càrrega sostinguda, o també anomenat a llarg termini, avaluant diferents factors i també desenvolupament un model per règims de comportament no-lineal

The present work is framed within the field of civil engineering, in particular within the concrete structures. Concrete, specifically reinforced concrete, is a material widely used in the construction and building due to its unique characteristics: economical, resistant and moldable However, one of the main problems is the corrosion of the steel, which makes up the armour concrete, causing a decrease in its mechanical properties. As a result of this problematic composite materials of polymetric matrix and continuous fiber (in English Fiber Reinforced Polymer, FRP). FRPs are very suitable materials for reinforcing existing reinforced concrete structures, since its mechanical properties are much higher than those of steel. However, often these structures suffer premature detachment of the FRP before reaching their load maximum This is why knowledge of the adhesive behavior of the union is essential concrete-FRP, which is often made using an epoxy-type resin. In order to study the adhesive behavior of the union, a numerical tool has been developed to be able to determine it the evolution in instantaneous conditions and in sustained load conditions in linear regimes. This tool, however, is in a preliminary state and needs to be tested and evaluated. Therefore, the main objective of this work is to study the response of adherent behavior under sustained load, or also called long-term, evaluating different factors and also development of a model for non-linear behavior regimes

Manager: Barris Peña, Cristina
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Castells Coll, Aniol
Date: 2022 June 1
Abstract: El present treball s’emmarca dins del camp de l’enginyeria civil, en particular dins de les estructures de formigó. El formigó, concretament el formigó armat, és un material molt utilitzat en la construcció i edificació a causa de les seves característiques úniques: econòmic, resistent i modelable. Ara bé, un dels principals problemes és la corrosió de l’acer, que conforma l’armadura del formigó, causant una disminució en les propietats mecàniques d’aquest. A conseqüència d’aquesta problemàtica neixen els materials compostos de matriu polimètrica i fibra contínua (en anglès Fiber Reinforced Polymer, FRP). Els FRP són uns materials molt adequats per reforçar estructures existents del formigó armat, ja que les seves propietats mecàniques són molt superiors a les de l’acer. No obstant això, sovint aquestes estructures pateixen un desenganxament prematur de l’FRP abans d’arribar a la seva càrrega màxima. És per això que resulta fonamental el coneixement del comportament adherent de la unió formigó-FRP, que sovint es realitza mitjançant una resina tipus epòxid. Per tal d’estudiar el comportament adherent de la unió s’ha desenvolupat una eina numèrica per poder-ne determinar l’evolució en condicions instantànies com en condicions de càrrega sostinguda en règims lineals. Aquesta eina, però, es troba en un estat preliminar i necessita ser contrastada i avaluada. Així doncs, l’objectiu principal d’aquest treball consisteix a estudiar la resposta del comportament adherent sota càrrega sostinguda, o també anomenat a llarg termini, avaluant diferents factors i també desenvolupament un model per règims de comportament no-lineal
The present work is framed within the field of civil engineering, in particular within the concrete structures. Concrete, specifically reinforced concrete, is a material widely used in the construction and building due to its unique characteristics: economical, resistant and moldable However, one of the main problems is the corrosion of the steel, which makes up the armour concrete, causing a decrease in its mechanical properties. As a result of this problematic composite materials of polymetric matrix and continuous fiber (in English Fiber Reinforced Polymer, FRP). FRPs are very suitable materials for reinforcing existing reinforced concrete structures, since its mechanical properties are much higher than those of steel. However, often these structures suffer premature detachment of the FRP before reaching their load maximum This is why knowledge of the adhesive behavior of the union is essential concrete-FRP, which is often made using an epoxy-type resin. In order to study the adhesive behavior of the union, a numerical tool has been developed to be able to determine it the evolution in instantaneous conditions and in sustained load conditions in linear regimes. This tool, however, is in a preliminary state and needs to be tested and evaluated. Therefore, the main objective of this work is to study the response of adherent behavior under sustained load, or also called long-term, evaluating different factors and also development of a model for non-linear behavior regimes
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21889
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Adherència
Adhesion
Formigó
Concrete
Fiber Reinforced Polymer
Plàstics reforçats amb fibra
Title: Estudi paramètric de la degradació de la llei adherència-lliscament en la resposta adherent de la unió formigó-frp
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors