Item


Impacte de la metodologia lean en una línia automàtica de producció

La metodologia Lean és una eina molt present en el dia a dia dels enginyers industrials, durant llarg part del grau i màster, el coneixement de la metodologia Lean i la planificació de la producció van ser les dues grans branques en les quals vaig enfocar la meva atenció i respecte a les quals volia basar la meva futura vida laboral com a enginyer. La metodologia en si és una eina implantada en gran part de les empreses del món i s’ha demostrat la seva utilitat en múltiples ocasions amb un gran nombre d’articles que la defensen. Per motius laborals i presa de decisions que no es podien deixar escapar, actualment em trobo exercint com enginyer de processos (Site Process Specialist) en una de les plantes productives de SIMON S.A., lloc en el qual vaig entrar per mitjà d’un graduate program i vaig aconseguir la posició d’enginyer. Com enginyer de processos, la implantació de la metodologia Lean i la millora continua són eines que s’utilitzen diàriament en planta, de tal manera que la investigació respecte a l’impacte de l’aplicació d’aquestes eines en una situació específica, formula una idea interessant sobre la qual treballar. En específic es tracta d’una línia automàtica d’assemblatge de components elèctrics, des de la conformació del component, a l’embalatge i paletització d’aquest, següent composta per un gran número d’estacions i operacions, manipulada per diversos operaris

The Lean methodology is a very present tool in the day-to-day life of industrial engineers, during much of the degree and master’s degree, the knowledge of the Lean methodology and the planning of production were the two major branches in which I focused my attention and respect on which I wanted to base my future working life as an engineer. The methodology itself is a tool implemented in a large part of the companies in the world and it has proved its usefulness on multiple occasions with a large number of articles that defend it. For work reasons and decision-making that could not be avoided, currently em I find myself working as a process engineer (Site Process Specialist) in one of the plants SIMON S.A. productions, where I entered through a graduate program and I go get the position of engineer. As a process engineer, the implementation of Lean methodology and continuous improvement are tools that are used daily in the plant, in such a way that the research respects the impact of the application of these tools in a specific situation, formulates an interesting idea about the what to work Specifically, it is an automatic assembly line for electrical components, from the conformation of the component, to its packaging and palletizing, next composed of a large number of stations and operations, handled by several operators

Manager: De Castro Vila, Rodolfo
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Villar Villoldo, Daniel
Date: 2022 September 1
Abstract: La metodologia Lean és una eina molt present en el dia a dia dels enginyers industrials, durant llarg part del grau i màster, el coneixement de la metodologia Lean i la planificació de la producció van ser les dues grans branques en les quals vaig enfocar la meva atenció i respecte a les quals volia basar la meva futura vida laboral com a enginyer. La metodologia en si és una eina implantada en gran part de les empreses del món i s’ha demostrat la seva utilitat en múltiples ocasions amb un gran nombre d’articles que la defensen. Per motius laborals i presa de decisions que no es podien deixar escapar, actualment em trobo exercint com enginyer de processos (Site Process Specialist) en una de les plantes productives de SIMON S.A., lloc en el qual vaig entrar per mitjà d’un graduate program i vaig aconseguir la posició d’enginyer. Com enginyer de processos, la implantació de la metodologia Lean i la millora continua són eines que s’utilitzen diàriament en planta, de tal manera que la investigació respecte a l’impacte de l’aplicació d’aquestes eines en una situació específica, formula una idea interessant sobre la qual treballar. En específic es tracta d’una línia automàtica d’assemblatge de components elèctrics, des de la conformació del component, a l’embalatge i paletització d’aquest, següent composta per un gran número d’estacions i operacions, manipulada per diversos operaris
The Lean methodology is a very present tool in the day-to-day life of industrial engineers, during much of the degree and master’s degree, the knowledge of the Lean methodology and the planning of production were the two major branches in which I focused my attention and respect on which I wanted to base my future working life as an engineer. The methodology itself is a tool implemented in a large part of the companies in the world and it has proved its usefulness on multiple occasions with a large number of articles that defend it. For work reasons and decision-making that could not be avoided, currently em I find myself working as a process engineer (Site Process Specialist) in one of the plants SIMON S.A. productions, where I entered through a graduate program and I go get the position of engineer. As a process engineer, the implementation of Lean methodology and continuous improvement are tools that are used daily in the plant, in such a way that the research respects the impact of the application of these tools in a specific situation, formulates an interesting idea about the what to work Specifically, it is an automatic assembly line for electrical components, from the conformation of the component, to its packaging and palletizing, next composed of a large number of stations and operations, handled by several operators
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21923
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Automatització
Automation
Lean manufacturing
Eficiència industrial
Industrial efficiency
Title: Impacte de la metodologia lean en una línia automàtica de producció
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors