Item


Modelització a llarg termini de la contribució del formigó traccionat entre fissures en bigues de formigó amb barres de FRP mitjançant una rigidesa equivalent de les armadures

Aquest treball té com a objectiu modelitzar a llarg termini de la contribució del formigó traccionat entre fissures en bigues de formigó armat amb barres de FRP. La obtenció acurada de les deformacions a llarg termini és molt important, especialment en bigues armades amb barres de matriu polimèrica (FRP), ja que aquestes tenen un mòdul elàstic inferior al de l’acer. Aquesta propietat pot afectar molt negativament en les estructures de formigó i provocar deformacions excessives que podrien resultar en l’incompliment del seu funcionament en servei. L’estudi parteix d’un estudi previ que utilitza una metodologia de càlcul de fletxes instantànies a partir de calcular una rigidesa equivalent de les armadures tenint en compte la contribució del formigó traccionat. En un primer estadi del treball s’hi implementa l’efecte del fluència adoptant un mètode basat en el mòdul efectiu (EMM) per tal de calcular les fletxes a llarg termini

This work aims to model the long-term contribution of the tensile concrete between cracks in reinforced concrete beams with FRP bars. Accurately obtaining the long-term deformations is very important, especially in beams reinforced with matrix polymer (FRP) bars since these have a lower elastic modulus than steel. This property can affect very negatively in concrete structures and cause deformations excessive that could result in non-compliance with its operation in service The study starts from a previous study that uses an arrow calculation methodology snapshots from calculating an equivalent stiffness of the reinforcing bars taking into account the contribution of tensile concrete. In a first stage of the work the creep effect is implemented by adopting a module-based method effective (EMM) in order to calculate long-term arrows

Manager: Torres Llinàs, Lluís
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Solà Riba, Ferran
Date: 2020 June 1
Abstract: Aquest treball té com a objectiu modelitzar a llarg termini de la contribució del formigó traccionat entre fissures en bigues de formigó armat amb barres de FRP. La obtenció acurada de les deformacions a llarg termini és molt important, especialment en bigues armades amb barres de matriu polimèrica (FRP), ja que aquestes tenen un mòdul elàstic inferior al de l’acer. Aquesta propietat pot afectar molt negativament en les estructures de formigó i provocar deformacions excessives que podrien resultar en l’incompliment del seu funcionament en servei. L’estudi parteix d’un estudi previ que utilitza una metodologia de càlcul de fletxes instantànies a partir de calcular una rigidesa equivalent de les armadures tenint en compte la contribució del formigó traccionat. En un primer estadi del treball s’hi implementa l’efecte del fluència adoptant un mètode basat en el mòdul efectiu (EMM) per tal de calcular les fletxes a llarg termini
This work aims to model the long-term contribution of the tensile concrete between cracks in reinforced concrete beams with FRP bars. Accurately obtaining the long-term deformations is very important, especially in beams reinforced with matrix polymer (FRP) bars since these have a lower elastic modulus than steel. This property can affect very negatively in concrete structures and cause deformations excessive that could result in non-compliance with its operation in service The study starts from a previous study that uses an arrow calculation methodology snapshots from calculating an equivalent stiffness of the reinforcing bars taking into account the contribution of tensile concrete. In a first stage of the work the creep effect is implemented by adopting a module-based method effective (EMM) in order to calculate long-term arrows
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21938
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Formigó - Defectes
Concrete - Defects
Bigues de formigó
Concrete beams
Armadures (Construcció)
Title: Modelització a llarg termini de la contribució del formigó traccionat entre fissures en bigues de formigó amb barres de FRP mitjançant una rigidesa equivalent de les armadures
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors