Item


Disseny d’un dispositiu generador de biodièsel a partir d’olis de rebuig

L’objectiu d’aquest projecte és la creació d’un dispositiu capaç de transformar olis de rebuig, metanol i un catalitzador en combustible apte per ser utilitzat en un motor dièsel. Aquesta idea ha sorgit amb la intenció de vendre un producte a petits comerços que generen olis residuals, principalment els restaurants. Actualment aquests comerços venen l’oli a 10 cèntims/litre. Amb l’ajuda del dispositiu, s’aconseguiria elevar el preu d’aquest oli convertintlo en combustible. El dispositiu serà automàtic, tot el procés el realitza sense cap comanda externa, únicament la de posada en marxa. Tot el sistema està controlat amb un autòmat dirigit des d’un quadre de control amb tres polsadors (marxa, parada d’emergència i rearmament), un selector de dues posicions (extracció biodièsel, no extracció) i tres leds que ens indicaran si el sistema està funcionant, extraient combustible o en parada d’emergència. El dispositiu incorpora gran quantitat de components comercials, de tal manera que s’ha hagut de dissenyar el projecte per garantir que tots aquests components siguin compatibles entre ells i a la vegada amb els components de fabricació pròpia. De la mateixa manera, s’han escollit components en funció de la quantitat de líquids a moure, la temperatura i les propietats d’aquest. El projecte s’ha dissenyat tenint en compte que s’ha de complir de la normativa vigent en referència als materials a aplicar i els requeriments de seguretat, ha de realitzar la tasca de producció correctament, s’ha de poder controlar de forma senzilla i les mesures generals han d’estar dins d’un límit de dos metres

The aim of this project is the creation of a device capable of transforming waste oils, methanol and a catalyst in fuel suitable for use in a diesel engine. This idea has arisen with the intention of selling a product to small businesses that generate residual oils, mainly restaurants. These shops currently sell the oil at 10 cents/liter. With the help of the device, it would be possible to raise the price of this oil by turning it into fuel. The device will be automatic, the whole process is carried out without any external command, only the start-up. The entire system is controlled with an automaton directed from a panel control panel with three buttons (start, emergency stop and rearming), a two-button selector positions (biodiesel extraction, non-extraction) and three LEDs that will tell us if the system is on operating, extracting fuel or in emergency stop. The device incorporates a large number of commercial components, so that had to design the project to ensure that all these components are compatible between them and at the same time with the components of own manufacture. In the same way, they have components chosen based on the amount of liquid to be moved, the temperature and the properties of this The project has been designed taking into account that it must comply with the regulations in force in reference to the materials to be applied and the security requirements, must perform the task of production correctly, it must be possible to control it in a simple way and the general measures must to be within a limit of two meters

Manager: Comamala Laguna, Martí
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Villar Villoldo, Daniel
Date: 2020 June 1
Abstract: L’objectiu d’aquest projecte és la creació d’un dispositiu capaç de transformar olis de rebuig, metanol i un catalitzador en combustible apte per ser utilitzat en un motor dièsel. Aquesta idea ha sorgit amb la intenció de vendre un producte a petits comerços que generen olis residuals, principalment els restaurants. Actualment aquests comerços venen l’oli a 10 cèntims/litre. Amb l’ajuda del dispositiu, s’aconseguiria elevar el preu d’aquest oli convertintlo en combustible. El dispositiu serà automàtic, tot el procés el realitza sense cap comanda externa, únicament la de posada en marxa. Tot el sistema està controlat amb un autòmat dirigit des d’un quadre de control amb tres polsadors (marxa, parada d’emergència i rearmament), un selector de dues posicions (extracció biodièsel, no extracció) i tres leds que ens indicaran si el sistema està funcionant, extraient combustible o en parada d’emergència. El dispositiu incorpora gran quantitat de components comercials, de tal manera que s’ha hagut de dissenyar el projecte per garantir que tots aquests components siguin compatibles entre ells i a la vegada amb els components de fabricació pròpia. De la mateixa manera, s’han escollit components en funció de la quantitat de líquids a moure, la temperatura i les propietats d’aquest. El projecte s’ha dissenyat tenint en compte que s’ha de complir de la normativa vigent en referència als materials a aplicar i els requeriments de seguretat, ha de realitzar la tasca de producció correctament, s’ha de poder controlar de forma senzilla i les mesures generals han d’estar dins d’un límit de dos metres
The aim of this project is the creation of a device capable of transforming waste oils, methanol and a catalyst in fuel suitable for use in a diesel engine. This idea has arisen with the intention of selling a product to small businesses that generate residual oils, mainly restaurants. These shops currently sell the oil at 10 cents/liter. With the help of the device, it would be possible to raise the price of this oil by turning it into fuel. The device will be automatic, the whole process is carried out without any external command, only the start-up. The entire system is controlled with an automaton directed from a panel control panel with three buttons (start, emergency stop and rearming), a two-button selector positions (biodiesel extraction, non-extraction) and three LEDs that will tell us if the system is on operating, extracting fuel or in emergency stop. The device incorporates a large number of commercial components, so that had to design the project to ensure that all these components are compatible between them and at the same time with the components of own manufacture. In the same way, they have components chosen based on the amount of liquid to be moved, the temperature and the properties of this The project has been designed taking into account that it must comply with the regulations in force in reference to the materials to be applied and the security requirements, must perform the task of production correctly, it must be possible to control it in a simple way and the general measures must to be within a limit of two meters
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21945
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Biodièsels
Biodiesel fuels
Catalitzadors
Catalysts
Olis i greixos - Indústria i comerç
Oil industries
Motors dièsel - Combustibles alternatius
Diesel motor - Alternative fuels
Title: Disseny d’un dispositiu generador de biodièsel a partir d’olis de rebuig
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors