Item


Obtenció de paper sensor, mitjançant recobriment, per a la detecció de metalls pesants en aigües

La contaminació de l’aigua és un problema global que amenaça tota la biosfera i afecta la vida de molts milions de persones. No només és un dels principals factors de risc global per malalties, sinó que també contribueix a la reducció contínua de l’aigua potable disponible al planeta. Hi ha un consens general entre els científics que l’accés a l’aigua dolça segura serà el problema més greu que la humanitat haurà d’afrontar durant les properes dècades. Aquí es repassa l’estat de l’art del sensors colorimètrics i fluorescents en format tira de paper que permetin la detecció de metalls pesants en aigües. Es tracta dels elements químics més nocius i estesos en el medi ambient. Actualment els instruments analítics d’alt rendiment com l’AAS, ICP-MS o l’ICP-OES s’utilitzen àmpliament com a mètodes estàndard per a detectar-los. No obstant això, a més de les despeses que suposa adquirir, mantenir i utilitzar-los, es requereixen habilitats tècniques específiques per al pretractament de mostres i el funcionament dels equips. Tot plegat provoca que els anàlisis periòdics de qualitat de l’aigua no estiguin a l’abast de totes les persones, fent-se més notori en els països en vies de desenvolupament

Water pollution is a global problem that threatens the entire biosphere and affects the lives of many millions of people. Not only is it one of the main global risk factors for disease, but which also contributes to the continuous reduction of drinking water available on the planet. There is a general consensus among scientists that access to safe fresh water will be the most serious problem that humanity will have to face in the coming decades. Here the state of the art of colorimetric and fluorescent sensors in paper strip format is reviewed allow the detection of heavy metals in water. These are the most harmful chemical elements and widespread in the environment. Currently, high-performance analytical instruments such as AAS, ICP-MS or ICP-OES are used widely as standard methods to detect them. However, in addition to the expenses that involves acquiring, maintaining and using them, specific technical skills are required for the sample pretreatment and equipment operation. All of this causes periodic analyses of water quality are not within the reach of all people, becoming more noticeable in countries in development paths

Manager: Aguado, Roberto J.
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Frigola Racero, Adrià
Date: 2022 September 1
Abstract: La contaminació de l’aigua és un problema global que amenaça tota la biosfera i afecta la vida de molts milions de persones. No només és un dels principals factors de risc global per malalties, sinó que també contribueix a la reducció contínua de l’aigua potable disponible al planeta. Hi ha un consens general entre els científics que l’accés a l’aigua dolça segura serà el problema més greu que la humanitat haurà d’afrontar durant les properes dècades. Aquí es repassa l’estat de l’art del sensors colorimètrics i fluorescents en format tira de paper que permetin la detecció de metalls pesants en aigües. Es tracta dels elements químics més nocius i estesos en el medi ambient. Actualment els instruments analítics d’alt rendiment com l’AAS, ICP-MS o l’ICP-OES s’utilitzen àmpliament com a mètodes estàndard per a detectar-los. No obstant això, a més de les despeses que suposa adquirir, mantenir i utilitzar-los, es requereixen habilitats tècniques específiques per al pretractament de mostres i el funcionament dels equips. Tot plegat provoca que els anàlisis periòdics de qualitat de l’aigua no estiguin a l’abast de totes les persones, fent-se més notori en els països en vies de desenvolupament
Water pollution is a global problem that threatens the entire biosphere and affects the lives of many millions of people. Not only is it one of the main global risk factors for disease, but which also contributes to the continuous reduction of drinking water available on the planet. There is a general consensus among scientists that access to safe fresh water will be the most serious problem that humanity will have to face in the coming decades. Here the state of the art of colorimetric and fluorescent sensors in paper strip format is reviewed allow the detection of heavy metals in water. These are the most harmful chemical elements and widespread in the environment. Currently, high-performance analytical instruments such as AAS, ICP-MS or ICP-OES are used widely as standard methods to detect them. However, in addition to the expenses that involves acquiring, maintaining and using them, specific technical skills are required for the sample pretreatment and equipment operation. All of this causes periodic analyses of water quality are not within the reach of all people, becoming more noticeable in countries in development paths
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21967
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Aigua - Contaminació
Water - Pollution
Heavy metals
Metalls pesants
Title: Obtenció de paper sensor, mitjançant recobriment, per a la detecció de metalls pesants en aigües
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors