Item


Disseny i avaluació de l’experiència de l’usuari en una aplicació per a la prevenció i el benestar emocional d’estudiants universitaris

En aquest treball s’ha dut a terme la recerca prèvia, disseny i avaluació que es requereix per tal de desenvolupar una aplicació de prevenció i suport al benestar emocional d’estudiants universitaris. Com ha quedat demostrat a l’estat de la qüestió, ens trobem en un moment en el qual la salut mental dels joves va en davallada; i no hi ha suficients recursos sanitaris per fer-hi front. És per aquest motiu que s’ha intentat posar-hi solució a través d’un mitjà al qual pràcticament tota la població té accés: les aplicacions. Enfocat des del punt de vista del disseny de l’experiència de l’usuari, el producte final no només s’ha desenvolupat, sinó que també s’ha testejat amb usuaris reals pertanyents a la població univers; obtenint-ne resultats clars i positius. Gràcies a l’establiment de bases teòriques (tant en disseny com en psicologia), s’ha pogut dissenyar una interfície i redactar uns continguts accessibles, útils i senzills d’utilitzar per als usuaris. A continuació, mitjançant la fase de proves, també s’han pogut detectar punts dèbils o problemàtics a solucionar per tal de millorar-ne la usabilitat. Finalment, s’ha conclòs en el fet que sí que és possible desenvolupar aquest tipus d’aplicacions d’una manera útil i intuïtiva; i que hi ha certes tendències en la comprensió que un usuari té d’una interfície en funció de les formes, colors, ombrejat i altres aspectes tant formals com de contingut que se li atorguen

This academic work includes the preliminary research, design and evaluation required to develop an application for the prevention and support of the emotional well-being of university students. As the research has shown, the mental health of young people is declining nowadays and there are not enough resources to deal with it. This is why we tried to find a solution by using virtual means and methods, which are notoriously known to be easily accessible by the vast majority of the public: smartphone applications. Focused on the User Experience Design, the end product has not only been developed, but also tested with real users belonging to the target population; obtaining clear and positive results. Thanks to the establishment of theoretical foundations (both in design and in psychology), it has been possible to design an interface and write content that is accessible, useful and easy to use for users. Next, thanks to the testing phase, it has also been possible to detect weak or problematic points to be solved in order to improve their usability. Finally, it has been concluded that it is possible to develop such applications in a useful and intuitive way; and that there are certain patterns in a user’s understanding of an interface based on the shapes, colors, shading and other formal and content

Manager: Julián Pérez, Fernando
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Turisme
Author: Calvet Canal, Marta
Date: 2022 May
Abstract: En aquest treball s’ha dut a terme la recerca prèvia, disseny i avaluació que es requereix per tal de desenvolupar una aplicació de prevenció i suport al benestar emocional d’estudiants universitaris. Com ha quedat demostrat a l’estat de la qüestió, ens trobem en un moment en el qual la salut mental dels joves va en davallada; i no hi ha suficients recursos sanitaris per fer-hi front. És per aquest motiu que s’ha intentat posar-hi solució a través d’un mitjà al qual pràcticament tota la població té accés: les aplicacions. Enfocat des del punt de vista del disseny de l’experiència de l’usuari, el producte final no només s’ha desenvolupat, sinó que també s’ha testejat amb usuaris reals pertanyents a la població univers; obtenint-ne resultats clars i positius. Gràcies a l’establiment de bases teòriques (tant en disseny com en psicologia), s’ha pogut dissenyar una interfície i redactar uns continguts accessibles, útils i senzills d’utilitzar per als usuaris. A continuació, mitjançant la fase de proves, també s’han pogut detectar punts dèbils o problemàtics a solucionar per tal de millorar-ne la usabilitat. Finalment, s’ha conclòs en el fet que sí que és possible desenvolupar aquest tipus d’aplicacions d’una manera útil i intuïtiva; i que hi ha certes tendències en la comprensió que un usuari té d’una interfície en funció de les formes, colors, ombrejat i altres aspectes tant formals com de contingut que se li atorguen
This academic work includes the preliminary research, design and evaluation required to develop an application for the prevention and support of the emotional well-being of university students. As the research has shown, the mental health of young people is declining nowadays and there are not enough resources to deal with it. This is why we tried to find a solution by using virtual means and methods, which are notoriously known to be easily accessible by the vast majority of the public: smartphone applications. Focused on the User Experience Design, the end product has not only been developed, but also tested with real users belonging to the target population; obtaining clear and positive results. Thanks to the establishment of theoretical foundations (both in design and in psychology), it has been possible to design an interface and write content that is accessible, useful and easy to use for users. Next, thanks to the testing phase, it has also been possible to detect weak or problematic points to be solved in order to improve their usability. Finally, it has been concluded that it is possible to develop such applications in a useful and intuitive way; and that there are certain patterns in a user’s understanding of an interface based on the shapes, colors, shading and other formal and content
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22034
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Qualitat de vida
Quality of life
Estudiants universitaris -- Salut mental
College students -- Mental health
Aplicacions mòbils
Mobile apps
Title: Disseny i avaluació de l’experiència de l’usuari en una aplicació per a la prevenció i el benestar emocional d’estudiants universitaris
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors