Item


Personalidad psicopática y conducta antisocial en población penitenciaria penada. Estudio de los mecanismos de desconexión moral, la inteligencia emocional y la psicopatología asociada

Among the dysfunctional personality patterns, one of the most unknown in the prison context is the psychopathic personality. While there are numerous studies describing the characteristics and manifestations of the psychopathic personality, current research focuses on analysing the psychological processes that underlie their typical thinking and behaviour, such as morality and emotional processing. So far, the results are highly controversial. In this direction, in this work we propose to examine the relationship between psychopathic personality, moral disengagement (MD) and emotional intelligence (EI), with the purpose of gaining a deeper understanding of the nature of these peculiar personality patterns and how they are associated with antisocial behaviour. In addition, we intend to analyse the totality of dysfunctional personality patterns and psychopathology associated with criminal behaviour, as well as two involved conducts: violence and reincarceration. Participants were 63 convicted offenders (44 men and 19 women) who were serving sentences for a wide range of crimes in three different prisons in Catalonia and who voluntarily answered a wide battery of psychometric instruments. Confidentiality protocols established by the Department of Penitentiary Institutions of Catalonia were respected and followed at all stages. Main results point to a psychopathic personality profile using moral disengagement mechanisms to justify aversive or antisocial behaviour. These individuals also show deficits in emotional intelligence abilities, although their emotional comprehension of themselves and others is not impaired. The dehumanisation mechanism as well as the sadistic personality pattern are shown to be two key factors in the explanation and discrimination of extreme psychopathic personality traits. The results suggest that dark personalities are closely related to MD and EI to the psychopathic personality, with the exception of the narcissistic personality, which adopts a different direction. Finally, in relation to the analysis of recidivist behaviour, we highlight the important role of moral disengagement mechanisms and psychopathological variables in its prediction. The identification and understanding of dysfunctional personality patterns and psychopathology associated with antisocial behaviour has allowed us to identify potential risk factors associated with offending, violence and recidivism. Furthermore, understanding these patterns of thinking and behaviour underlying dark personalities will provide with new tools for the identification, development and implementation of appropriate prevention and intervention strategies and programmes.

Entre els patrons disfuncionals de la personalitat, un dels més desconeguts en l’àmbit penitenciari és la personalitat psicopàtica. Si bé existeixen estudis que descriuen les característiques i manifestacions de la personalitat psicopàtica, les investigacions actuals se centren en l’anàlisi dels processos psicològics subjacents al seu pensament i comportament típic, com la moralitat i el processament emocional. Fins a l’actualitat, els resultats al respecte són controvertits. En aquesta direcció, en aquest treball ens proposem examinar la relació entre la personalitat psicopàtica, la desconnexió moral (DM) i la intel·ligència emocional (IE), amb l’objectiu de comprendre amb profunditat la naturalesa d’aquests patrons tan peculiars de la personalitat i com s’associen a la conducta antisocial. Tanmateix, pretenem analitzar la totalitat dels patrons disfuncionals de la personalitat i la psicopatologia associada al comportament criminal, així com en dues conductes involucrades: la violència i la reincidència. Els participants van ser 63 persones penades (44 homes i 19 dones) que estaven complint condemna per una gran varietat de delictes en tres centres penitenciaris diferents de Catalunya i que, voluntàriament van accedir a contestar una amplia bateria d’instruments psicomètrics. En tot moment es van respectar i seguir els protocols de confidencialitat marcats pel Departament d’Institucions Penitenciàries de la Generalitat de Catalunya. Els principals resultats apunten a un perfil de personalitat psicopàtica que utilitza els mecanismes de desconnexió moral per justificar la conducta aversiva o antisocial. Tanmateix, aquestes persones mostren dèficits en les habilitats d’intel·ligència emocional, però la comprensió emocional pròpia i dels altres no es veu afectada. El mecanisme de deshumanització així com el patró sàdic de la personalitat es mostren com dos factors clau en l’explicació i discriminació dels trets extrems de personalitat psicopàtica. Els resultats apunten a que les personalitats fosques es relacionen de manera molt semblant amb la DM i la IE a com ho fa la personalitat psicopàtica, a excepció de la personalitat narcisista, que adopta una direcció diferent. Per últim, en relació a l’anàlisi de la conducta reincident, ressaltem l’important paper dels mecanismes de desconnexió moral i de les variables psicopatològiques en la seva predicció. La identificació i coneixement d’aquells patrons disfuncionals de la personalitat i la psicopatologia associada a la conducta antisocial, ens ha permès identificar potencials factors de risc associats a la comissió de diferents delictes, a la violència i a la reincidència. És més, la comprensió d’aquests patrons de pensament i comportament subjacents a les personalitats fosques proporcionarà noves eines pel reconeixement, desenvolupament i implementació d’estratègies i programes de prevenció i intervenció apropiades al respecte.

Universitat de Girona

Manager: Caparrós Caparrós, Beatriu
Caparrós Caparrós, Beatriu
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Psicologia
Author: Brugués Català, Glòria
Date: 2022 June 17
Abstract: Among the dysfunctional personality patterns, one of the most unknown in the prison context is the psychopathic personality. While there are numerous studies describing the characteristics and manifestations of the psychopathic personality, current research focuses on analysing the psychological processes that underlie their typical thinking and behaviour, such as morality and emotional processing. So far, the results are highly controversial. In this direction, in this work we propose to examine the relationship between psychopathic personality, moral disengagement (MD) and emotional intelligence (EI), with the purpose of gaining a deeper understanding of the nature of these peculiar personality patterns and how they are associated with antisocial behaviour. In addition, we intend to analyse the totality of dysfunctional personality patterns and psychopathology associated with criminal behaviour, as well as two involved conducts: violence and reincarceration. Participants were 63 convicted offenders (44 men and 19 women) who were serving sentences for a wide range of crimes in three different prisons in Catalonia and who voluntarily answered a wide battery of psychometric instruments. Confidentiality protocols established by the Department of Penitentiary Institutions of Catalonia were respected and followed at all stages. Main results point to a psychopathic personality profile using moral disengagement mechanisms to justify aversive or antisocial behaviour. These individuals also show deficits in emotional intelligence abilities, although their emotional comprehension of themselves and others is not impaired. The dehumanisation mechanism as well as the sadistic personality pattern are shown to be two key factors in the explanation and discrimination of extreme psychopathic personality traits. The results suggest that dark personalities are closely related to MD and EI to the psychopathic personality, with the exception of the narcissistic personality, which adopts a different direction. Finally, in relation to the analysis of recidivist behaviour, we highlight the important role of moral disengagement mechanisms and psychopathological variables in its prediction. The identification and understanding of dysfunctional personality patterns and psychopathology associated with antisocial behaviour has allowed us to identify potential risk factors associated with offending, violence and recidivism. Furthermore, understanding these patterns of thinking and behaviour underlying dark personalities will provide with new tools for the identification, development and implementation of appropriate prevention and intervention strategies and programmes.
Entre els patrons disfuncionals de la personalitat, un dels més desconeguts en l’àmbit penitenciari és la personalitat psicopàtica. Si bé existeixen estudis que descriuen les característiques i manifestacions de la personalitat psicopàtica, les investigacions actuals se centren en l’anàlisi dels processos psicològics subjacents al seu pensament i comportament típic, com la moralitat i el processament emocional. Fins a l’actualitat, els resultats al respecte són controvertits. En aquesta direcció, en aquest treball ens proposem examinar la relació entre la personalitat psicopàtica, la desconnexió moral (DM) i la intel·ligència emocional (IE), amb l’objectiu de comprendre amb profunditat la naturalesa d’aquests patrons tan peculiars de la personalitat i com s’associen a la conducta antisocial. Tanmateix, pretenem analitzar la totalitat dels patrons disfuncionals de la personalitat i la psicopatologia associada al comportament criminal, així com en dues conductes involucrades: la violència i la reincidència. Els participants van ser 63 persones penades (44 homes i 19 dones) que estaven complint condemna per una gran varietat de delictes en tres centres penitenciaris diferents de Catalunya i que, voluntàriament van accedir a contestar una amplia bateria d’instruments psicomètrics. En tot moment es van respectar i seguir els protocols de confidencialitat marcats pel Departament d’Institucions Penitenciàries de la Generalitat de Catalunya. Els principals resultats apunten a un perfil de personalitat psicopàtica que utilitza els mecanismes de desconnexió moral per justificar la conducta aversiva o antisocial. Tanmateix, aquestes persones mostren dèficits en les habilitats d’intel·ligència emocional, però la comprensió emocional pròpia i dels altres no es veu afectada. El mecanisme de deshumanització així com el patró sàdic de la personalitat es mostren com dos factors clau en l’explicació i discriminació dels trets extrems de personalitat psicopàtica. Els resultats apunten a que les personalitats fosques es relacionen de manera molt semblant amb la DM i la IE a com ho fa la personalitat psicopàtica, a excepció de la personalitat narcisista, que adopta una direcció diferent. Per últim, en relació a l’anàlisi de la conducta reincident, ressaltem l’important paper dels mecanismes de desconnexió moral i de les variables psicopatològiques en la seva predicció. La identificació i coneixement d’aquells patrons disfuncionals de la personalitat i la psicopatologia associada a la conducta antisocial, ens ha permès identificar potencials factors de risc associats a la comissió de diferents delictes, a la violència i a la reincidència. És més, la comprensió d’aquests patrons de pensament i comportament subjacents a les personalitats fosques proporcionarà noves eines pel reconeixement, desenvolupament i implementació d’estratègies i programes de prevenció i intervenció apropiades al respecte.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/675945
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22070
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Personalitat sociopatològica
Antisocial personality disorders
Personalidad sociopatológica
Intel·ligència emocional
Emotional intelligence
Inteligencia emocional
Psicopatologia
Psychology, Pathological
Psicopatología
Psicologia criminal
Criminal psychology
Psicología criminal
159.9 - Psicologia
Title: Personalidad psicopática y conducta antisocial en población penitenciaria penada. Estudio de los mecanismos de desconexión moral, la inteligencia emocional y la psicopatología asociada
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors