Item


Creació de la Identitat Corporativa d’una marca: Dusty Blush

El projecte de final de grau en qüestió té com a propòsit principal la creació de la identitat corporativa de la marca Dusty Blush; és a dir, definir-la de forma clara i concisa i posteriorment donar-li una identitat forta i potent. D’aquest mateix objectiu principal, en sorgeixen de secundaris com ara: incrementar la presència i el posicionament de la marca, generar diferenciació vers la competència, crear imatge de marca, generar record de marca, i generar connexions i experiències. Per tal d’abordar-lo, s’ha considerat oportú utilitzar el procés creatiu establert per Graham Wallas, una consecució de passos conscients que ens portarà a la concepció de la idea creativa. A través d’aquesta metodologia, s’ha obtingut una marca amb una personalitat ben definida i complexa; que ha donat peu a una identitat corporativa plasmada en la papereria corporativa, el packaging, la pàgina web i un manual d’identitat corporativa que recull tota la informació relativa a aquesta. Es considera que el propòsit principal ha estat assolit, ja que, s’ha aconseguit crear una marca potent i clara, pel que fa a la seva personalitat, i una identitat corporativa coherent i lineal amb la personalitat d’aquesta. Quant als objectius secundaris, no han estat resolts de forma completa a causa del fet que és necessari la implementació d’aquesta marca i no es disposa dels recursos suficients

The main purpose of the final degree project in question is to create the corporate identity of the Dusty Blush brand; that is, to define it clearly and concisely and then give it a strong and powerful identity. From this same main goal, they arise from secondary ones such as: increasing the presence and positioning of the brand, generating differentiation towards the competition, creating a brand image, generating brand memory, and generating connections and experiences. In order to address this, it has been considered appropriate to use the creative process established by Graham Wallas, an achievement of conscious steps that will lead us to the conception of the creative idea. Through this methodology, a brand with a well-defined and complex personality has been obtained; which has given rise to a corporate identity embodied in the corporate stationery, the website and a corporate identity manual that collects all the information related to it. The main purpose is considered to have been achieved, as it has been able to create a powerful and clear brand, in terms of its personality, and a corporate identity consistent and linear with the personality of the brand. As for the secondary objectives, they have not been fully resolved due to the fact that the implementation of this brand is necessary and insufficient resources are available

Manager: Martí Campmajor, David
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Turisme
Author: Gavara Bermejo, Irene
Date: 2022 May
Abstract: El projecte de final de grau en qüestió té com a propòsit principal la creació de la identitat corporativa de la marca Dusty Blush; és a dir, definir-la de forma clara i concisa i posteriorment donar-li una identitat forta i potent. D’aquest mateix objectiu principal, en sorgeixen de secundaris com ara: incrementar la presència i el posicionament de la marca, generar diferenciació vers la competència, crear imatge de marca, generar record de marca, i generar connexions i experiències. Per tal d’abordar-lo, s’ha considerat oportú utilitzar el procés creatiu establert per Graham Wallas, una consecució de passos conscients que ens portarà a la concepció de la idea creativa. A través d’aquesta metodologia, s’ha obtingut una marca amb una personalitat ben definida i complexa; que ha donat peu a una identitat corporativa plasmada en la papereria corporativa, el packaging, la pàgina web i un manual d’identitat corporativa que recull tota la informació relativa a aquesta. Es considera que el propòsit principal ha estat assolit, ja que, s’ha aconseguit crear una marca potent i clara, pel que fa a la seva personalitat, i una identitat corporativa coherent i lineal amb la personalitat d’aquesta. Quant als objectius secundaris, no han estat resolts de forma completa a causa del fet que és necessari la implementació d’aquesta marca i no es disposa dels recursos suficients
The main purpose of the final degree project in question is to create the corporate identity of the Dusty Blush brand; that is, to define it clearly and concisely and then give it a strong and powerful identity. From this same main goal, they arise from secondary ones such as: increasing the presence and positioning of the brand, generating differentiation towards the competition, creating a brand image, generating brand memory, and generating connections and experiences. In order to address this, it has been considered appropriate to use the creative process established by Graham Wallas, an achievement of conscious steps that will lead us to the conception of the creative idea. Through this methodology, a brand with a well-defined and complex personality has been obtained; which has given rise to a corporate identity embodied in the corporate stationery, the website and a corporate identity manual that collects all the information related to it. The main purpose is considered to have been achieved, as it has been able to create a powerful and clear brand, in terms of its personality, and a corporate identity consistent and linear with the personality of the brand. As for the secondary objectives, they have not been fully resolved due to the fact that the implementation of this brand is necessary and insufficient resources are available
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22171
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Construcció de marca (Màrqueting)
Branding (Marketing)
Imatge corporativa
Corporate image
Title: Creació de la Identitat Corporativa d’una marca: Dusty Blush
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors