Item


Metodologia BIM: anàlisi i implementació en projectes arquitectònics

El BIM (Building Information Modeling) és una metodologia de treball col·laborativa per la creació i gestió de projectes de construcció, basada en la centralització d’informació en un model digital, per tal de fer ús de totes aquestes dades durant tot el cicle de vida de l’edifici, essencialment. Aquest model 3D i aquesta centralització de dades ens permet gestionar d’una forma molt més eficient l’execució del projecte, i per tant ens atorga un benefici econòmic i de temps. Durant el cicle de vida de l’edifici es desenvolupen diferents fases de treball, les quals en el sector BIM anomenem dimensions. Aquestes són les següents: 1D CONCEPTE Establir bases de treball, procediments organitzacionals... – 2D CROQUIS Establir flux de treball i planteig del projecte – 3D MODELAT requisits paramètrics i especials, coordinació de les diferents disciplines, control de qualitat i viabilitat constructiva i la preparació de la documentació gràfica – 4D PLANIFICACIÓ DE L’OBRA dimensió temporal, planning d’obra – 5D COST estimació i control de costos – 6D SOSTENIBILITAT ecoeficiència, certificacions, simulacions energètiques... – 7D MANTENIMENT allargar i mantenir la qualitat del projecte. Amb l’execució d’aquest treball es té la intenció d’elaborar una anàlisis de tot el procediment, general en totes les dimensions, centrant-nos especialment en les dimensions 3, 4 i 5, i en el BEP, on s’hi especificaran problemes habituals en la realització de les mateixes, possibles solucions, comparació de programes a utilitzar (en el cas de les dimensions)... Tota la informació necessària s’obtindrà a partir de reportatges a treballadors usuals de BIM (basant-se així en la seva experiència professional i per tant afrontant a dificultats reals), de pàgines web d’interès i de llibres escrits per professionals. Un cop definida la metodologia i estudiat els seus errors més usuals, s’estudiarà quin és el motiu de la difícil implantació d’aquesta a Espanya, i quines són les solucions de cara al futur.

BIM (Building Information Modeling) is a collaborative work methodology for the creation and management of construction projects, based on the centralization of information in a digital model, in order to make use of all this data throughout the cycle of the life of the building, essentially. This 3D model and this centralization of data allows us to manage the execution of the project in a much more efficient way, and therefore gives us an economic and time benefit. During the life cycle of the building, different phases of work are developed, which in the BIM sector we call dimensions. These are the following: 1D CONCEPT Establish work bases, organizational procedures... - 2D SKETCH Establish work flow and project approach - 3D MODELING parametric and special requirements, coordination of the different disciplines, quality control and constructive feasibility and the preparation of graphic documentation – 4D WORK PLANNING time dimension, work planning – 5D COST estimation and cost control – 6D SUSTAINABILITY eco-efficiency, certifications, energy simulations... – 7D MAINTENANCE extend and maintain the quality of the project. With the execution of this work, the intention is to prepare an analysis of the entire procedure, general in all dimensions, focusing especially on dimensions 3, 4 and 5, and on the BEP, where will specify common problems in the realization of the same, possible solutions, comparison of programs to be used (in the case of dimensions)... All the necessary information will be obtained from reports to usual BIM workers (based on in their professional experience and therefore facing real difficulties), of interesting web pages and books written by professionals. Once the methodology has been defined and its most common mistakes have been studied, it will be studied what is the reason for its difficult implementation in Spain, and what are the solutions for the future.

Manager: Gallart Figueras, Joaquim
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Pinto Mora, Albert
Date: 2022 June
Abstract: El BIM (Building Information Modeling) és una metodologia de treball col·laborativa per la creació i gestió de projectes de construcció, basada en la centralització d’informació en un model digital, per tal de fer ús de totes aquestes dades durant tot el cicle de vida de l’edifici, essencialment. Aquest model 3D i aquesta centralització de dades ens permet gestionar d’una forma molt més eficient l’execució del projecte, i per tant ens atorga un benefici econòmic i de temps. Durant el cicle de vida de l’edifici es desenvolupen diferents fases de treball, les quals en el sector BIM anomenem dimensions. Aquestes són les següents: 1D CONCEPTE Establir bases de treball, procediments organitzacionals... – 2D CROQUIS Establir flux de treball i planteig del projecte – 3D MODELAT requisits paramètrics i especials, coordinació de les diferents disciplines, control de qualitat i viabilitat constructiva i la preparació de la documentació gràfica – 4D PLANIFICACIÓ DE L’OBRA dimensió temporal, planning d’obra – 5D COST estimació i control de costos – 6D SOSTENIBILITAT ecoeficiència, certificacions, simulacions energètiques... – 7D MANTENIMENT allargar i mantenir la qualitat del projecte. Amb l’execució d’aquest treball es té la intenció d’elaborar una anàlisis de tot el procediment, general en totes les dimensions, centrant-nos especialment en les dimensions 3, 4 i 5, i en el BEP, on s’hi especificaran problemes habituals en la realització de les mateixes, possibles solucions, comparació de programes a utilitzar (en el cas de les dimensions)... Tota la informació necessària s’obtindrà a partir de reportatges a treballadors usuals de BIM (basant-se així en la seva experiència professional i per tant afrontant a dificultats reals), de pàgines web d’interès i de llibres escrits per professionals. Un cop definida la metodologia i estudiat els seus errors més usuals, s’estudiarà quin és el motiu de la difícil implantació d’aquesta a Espanya, i quines són les solucions de cara al futur.
BIM (Building Information Modeling) is a collaborative work methodology for the creation and management of construction projects, based on the centralization of information in a digital model, in order to make use of all this data throughout the cycle of the life of the building, essentially. This 3D model and this centralization of data allows us to manage the execution of the project in a much more efficient way, and therefore gives us an economic and time benefit. During the life cycle of the building, different phases of work are developed, which in the BIM sector we call dimensions. These are the following: 1D CONCEPT Establish work bases, organizational procedures... - 2D SKETCH Establish work flow and project approach - 3D MODELING parametric and special requirements, coordination of the different disciplines, quality control and constructive feasibility and the preparation of graphic documentation – 4D WORK PLANNING time dimension, work planning – 5D COST estimation and cost control – 6D SUSTAINABILITY eco-efficiency, certifications, energy simulations... – 7D MAINTENANCE extend and maintain the quality of the project. With the execution of this work, the intention is to prepare an analysis of the entire procedure, general in all dimensions, focusing especially on dimensions 3, 4 and 5, and on the BEP, where will specify common problems in the realization of the same, possible solutions, comparison of programs to be used (in the case of dimensions)... All the necessary information will be obtained from reports to usual BIM workers (based on in their professional experience and therefore facing real difficulties), of interesting web pages and books written by professionals. Once the methodology has been defined and its most common mistakes have been studied, it will be studied what is the reason for its difficult implementation in Spain, and what are the solutions for the future.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22269
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Modelatge d’informació de construcció
Construcció -- Innovacions tecnològiques
Disseny arquitectònic -- Programes d’ordinador
Building information modeling
Construction -- Technological innovations
Architectural design -- Computer programs
Gestió de projectes -- Programes d’ordinador
Project management -- Computer programs
Edificis -- Disseny assistit per ordinador
Buildings -- Computer-aided design
Title: Metodologia BIM: anàlisi i implementació en projectes arquitectònics
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors