Item


Cambios en la práctica formativa del profesorado a partir de una formación continua en la modalidad de educación a distancia

This doctoral thesis is the result of an educational research that stems from an interest in analysing the learning transfer process of an online technopedagogical teacher training offered by a higher education institution. This study, presented in the format of a compendium of articles, allows us to expand on the results of other research works on the transfer process, however, more focused on this more novel context of research in the field of virtual lifelong learning focused on digital competences of teachers. Through a theoretical review article, the theoretical framework of the research is presented based on a review of the literature on the concept, dimensions and factors of the transfer of learning process in a general context. For the methodological approach, a qualitative study is carried out based on the content analysis procedure, using categories derived from theory and previous research. The data was collected through the analysis of two training activities carried out during the training and an interview, considering the self-perception of the participants, addressing aspects related to the design of the course, the personal characteristics, and the work environment of the subjects, the three categories of factors that condition the transfer. The results of the research are presented through each of the three items of the empirical framework, each one referring to one of these three categories, which indicate the factors that most influence the transfer process within the investigated context. From the final discussion we also present the relationships established between these factors and some guidelines on how to enhance these factors for a better approach to the process of transfer of learning within online lifelong learning and more specifically on the digital competences of teachers

Aquesta tesi doctoral és el resultat duna investigació educativa que parteix de l’interès per analitzar el procés de transferència de l’aprenentatge d’una formació docent tecnopedagògica en línia oferta per una institució d’ensenyament superior. Aquest estudi, presentat en el format de compendi d’articles, permet ampliar els resultats d’altres treballs de recerca sobre el procés de transferència, però més centrat en aquest context més nou d’investigació en l’àmbit d’una formació permanent virtual centrada en competències digitals del professorat. A través d’un article de revisió teòrica, es presenta el marc teòric de la investigació, que parteix d’una revisió de la literatura sobre el concepte, les dimensions i els factors del procés de transferència de l’aprenentatge en un context general. Quant a l’abordatge metodològic, es realitza un estudi qualitatiu basat en el procediment de l’anàlisi de continguts, a partir de les categories derivades de la teoria i de les investigacions anteriors. La recollida de dades es va fer mitjançant l’anàlisi de dues activitats formatives realitzades durant la formació i una entrevista, considerant l’autopercepció dels participants, abordant aspectes referents al disseny del curs, a les característiques personals i a l’ambient de treball dels subjectes. Són aquestes les tres categories de factors que condicionen la transferència. Els resultats de la investigació són presentats a través de cadascun dels tres articles de caire empíric, cadascun referent a una de les tres categories, que indiquen els factors que més influeixen el procés de transferència dins del context investigat. A partir de la discussió final també es presenten les relacions establertes entre aquests factors i algunes orientacions sobre com potenciar aquests factors per a un plantejament millor del procés de transferència de l’aprenentatge dins d’una formació contínua en línia i més específicament sobre les competències digitals del professorat

Programa de Doctorat en Educació

Universitat de Girona

Manager: González-Martínez, Juan
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia
Universitat de Girona. Institut de Recerca Educativa
Author: Fauth, Fernanda
Date: 2022 July 18
Abstract: This doctoral thesis is the result of an educational research that stems from an interest in analysing the learning transfer process of an online technopedagogical teacher training offered by a higher education institution. This study, presented in the format of a compendium of articles, allows us to expand on the results of other research works on the transfer process, however, more focused on this more novel context of research in the field of virtual lifelong learning focused on digital competences of teachers. Through a theoretical review article, the theoretical framework of the research is presented based on a review of the literature on the concept, dimensions and factors of the transfer of learning process in a general context. For the methodological approach, a qualitative study is carried out based on the content analysis procedure, using categories derived from theory and previous research. The data was collected through the analysis of two training activities carried out during the training and an interview, considering the self-perception of the participants, addressing aspects related to the design of the course, the personal characteristics, and the work environment of the subjects, the three categories of factors that condition the transfer. The results of the research are presented through each of the three items of the empirical framework, each one referring to one of these three categories, which indicate the factors that most influence the transfer process within the investigated context. From the final discussion we also present the relationships established between these factors and some guidelines on how to enhance these factors for a better approach to the process of transfer of learning within online lifelong learning and more specifically on the digital competences of teachers
Aquesta tesi doctoral és el resultat duna investigació educativa que parteix de l’interès per analitzar el procés de transferència de l’aprenentatge d’una formació docent tecnopedagògica en línia oferta per una institució d’ensenyament superior. Aquest estudi, presentat en el format de compendi d’articles, permet ampliar els resultats d’altres treballs de recerca sobre el procés de transferència, però més centrat en aquest context més nou d’investigació en l’àmbit d’una formació permanent virtual centrada en competències digitals del professorat. A través d’un article de revisió teòrica, es presenta el marc teòric de la investigació, que parteix d’una revisió de la literatura sobre el concepte, les dimensions i els factors del procés de transferència de l’aprenentatge en un context general. Quant a l’abordatge metodològic, es realitza un estudi qualitatiu basat en el procediment de l’anàlisi de continguts, a partir de les categories derivades de la teoria i de les investigacions anteriors. La recollida de dades es va fer mitjançant l’anàlisi de dues activitats formatives realitzades durant la formació i una entrevista, considerant l’autopercepció dels participants, abordant aspectes referents al disseny del curs, a les característiques personals i a l’ambient de treball dels subjectes. Són aquestes les tres categories de factors que condicionen la transferència. Els resultats de la investigació són presentats a través de cadascun dels tres articles de caire empíric, cadascun referent a una de les tres categories, que indiquen els factors que més influeixen el procés de transferència dins del context investigat. A partir de la discussió final també es presenten les relacions establertes entre aquests factors i algunes orientacions sobre com potenciar aquests factors per a un plantejament millor del procés de transferència de l’aprenentatge dins d’una formació contínua en línia i més específicament sobre les competències digitals del professorat
Programa de Doctorat en Educació
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/687177
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22350
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Subject: Formació contínua
Formación continua
Continuous teacher training
Educació permanent
Educación permanente
Continuing education
Ensenyament en línia
Enseñanza en línea
Online teaching
Competències digitals
Competencias digitales
Digital skills
Digital competences
Transferència de l’aprenentatge
Transferencia del aprendizaje
Learning transfer
Perspectiva del subjecte
Perspectiva del sujeto
Subject perspective
378 - Ensenyament superior. Universitats
Title: Cambios en la práctica formativa del profesorado a partir de una formación continua en la modalidad de educación a distancia
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors