Item


Metabolikka, creació d’un Serious Game orientat a la Bioquímica

El propòsit del projecte és crear un prototip de Serious Game el suficientment desenvolupat per poder jugarhi i valorar tots els seus apartats. Per arribar aquí tenim els següents objectius: Entendre els conceptes a explicar: d’inici hem d’entendre com funciona la respiració cel·lular, en concret els processos de Glicòlisi, cicle de Krebs i cadena transportadora de electrons, per tal de poder crear mecàniques que permetin l’assimilació d’aquests conceptes. Dissenyar el joc: crear el disseny conceptual del videojoc, incloent tots els apartats, però remarcant la importància de la jugabilitat. Les mecàniques a utilitzar han de ser divertides i estimulants, però sempre buscant que els conceptes a explicar quedin clars. A part, s’ha d’adaptar el disseny del videojoc als requeriments donats pel departament de Biologia. Implementació del joc: busquem crear un prototip que ja permeti tenir clara una visió general del joc. Aquest prototip ha de permetre valorar si els qui el juguin poden arribar a entendre els conceptes a explicar mentre que a la vegada el troben divertit i estimulant. Redacció TFG: redactar l’evolució i creació del projecte, passant pels diferents apartats i mostrant els coneixements aplicats durant tot el projecte. Aquesta tasca es realitza al llarg de tot el projecte

The purpose of the project is to create a prototype of Serious Game sufficiently developed to be able to play and evaluate all its sections. To get here we have the following objectives: Understand the concepts to be explained: first we need to understand how cellular respiration works, specifically the processes of Glycolysis, the Krebs cycle and the electron transport chain, in order to create mechanics that allow the assimilation of these concepts. Design the game: create the conceptual design of the video game, including all sections, but emphasizing the importance of playability. The mechanics to be used must be fun and stimulating, but always looking for the concepts to be explained to be clear. In addition, the design of the video game must be adapted to the requirements given by the Biology department. Game Implementation: We are looking to create a prototype that already allows us to have a clear overview of the game. This prototype must allow us to assess whether those who play it can understand the concepts to be explained while at the same time finding it fun and stimulating. TFG writing: writing the evolution and creation of the project, going through the different sections and showing the knowledge applied throughout the project. This task is carried out throughout the project

Departament d’Informàtica, matemàtica aplicada i estadística

Manager: Patow, Gustavo
Barrabés Vera, Sílvia
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Torres Procas, Lluís
Date: 2022 September
Abstract: El propòsit del projecte és crear un prototip de Serious Game el suficientment desenvolupat per poder jugarhi i valorar tots els seus apartats. Per arribar aquí tenim els següents objectius: Entendre els conceptes a explicar: d’inici hem d’entendre com funciona la respiració cel·lular, en concret els processos de Glicòlisi, cicle de Krebs i cadena transportadora de electrons, per tal de poder crear mecàniques que permetin l’assimilació d’aquests conceptes. Dissenyar el joc: crear el disseny conceptual del videojoc, incloent tots els apartats, però remarcant la importància de la jugabilitat. Les mecàniques a utilitzar han de ser divertides i estimulants, però sempre buscant que els conceptes a explicar quedin clars. A part, s’ha d’adaptar el disseny del videojoc als requeriments donats pel departament de Biologia. Implementació del joc: busquem crear un prototip que ja permeti tenir clara una visió general del joc. Aquest prototip ha de permetre valorar si els qui el juguin poden arribar a entendre els conceptes a explicar mentre que a la vegada el troben divertit i estimulant. Redacció TFG: redactar l’evolució i creació del projecte, passant pels diferents apartats i mostrant els coneixements aplicats durant tot el projecte. Aquesta tasca es realitza al llarg de tot el projecte
The purpose of the project is to create a prototype of Serious Game sufficiently developed to be able to play and evaluate all its sections. To get here we have the following objectives: Understand the concepts to be explained: first we need to understand how cellular respiration works, specifically the processes of Glycolysis, the Krebs cycle and the electron transport chain, in order to create mechanics that allow the assimilation of these concepts. Design the game: create the conceptual design of the video game, including all sections, but emphasizing the importance of playability. The mechanics to be used must be fun and stimulating, but always looking for the concepts to be explained to be clear. In addition, the design of the video game must be adapted to the requirements given by the Biology department. Game Implementation: We are looking to create a prototype that already allows us to have a clear overview of the game. This prototype must allow us to assess whether those who play it can understand the concepts to be explained while at the same time finding it fun and stimulating. TFG writing: writing the evolution and creation of the project, going through the different sections and showing the knowledge applied throughout the project. This task is carried out throughout the project
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22384
Language: cat
Publisher: Departament d’Informàtica, matemàtica aplicada i estadística
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Videojocs
Video games
Serious game
Jocs seriosos
Bioquímica -- Ensenyament
Biochemistry -- Learning
Title: Metabolikka, creació d’un Serious Game orientat a la Bioquímica
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors