Item


Restaurar, rehabilitar i edificar : Residència per a la tercera edat i centre de dia als Jardins de l’Antiga Casa i Fàbrica Surera Koëpke

L’objectiu d’aquest estudi és analitzar el creixement de l’estructura urbana de Figueres d’aquest últim segle mitjançant ortofotomapes. L’estudi s’inicia amb l’ortofotomapa del 1946 en que es pot observar el nucli de Figueres aïllat i envoltat pel sectors agraris. És un model compacte rodejat d’infraestructures que fan accessible la ciutat. S’observa el traçat de la línia de ferrocarril Port Bou – Barcelona, la carretera nacional cap a França que discorre pel límit oest de la ciutat consolidada i les traces dels antics camins cap a Peralada, Olot i el Far d’Empordà. A l’any 1990, s’observen canvis importants. Apareix la carretera Portbou – Figueres, RVF PCTFSWFN EJTDPSSF QBSBMtMFMB B MB WJB EF GFSSPDBSSJM "RVFTUB WJB FOMMBÎB BNC MB traça de la ronda est que s’imposa en el territori. Tot hi les millores de mobilitat, el creixement per l’est de la ciutat no ha sigut favorable degut a les problemàtiques causades per la via ferroviària, en canvi, el nucli de Figueres s’expandeix per l’oest mitjançant el desenvolupament de la barriada del Poble Nou i pel nord als peus del Castell de Sant Ferran construït al 1753 com a fortalesa militar. A l’any 2000, es pot observar que, fnalment, el nucli de Figueres, Vilafant i Vilatenim queden connectats. S’enllaça amb Vilatenim mitjançant un eix comercial-industrial al llarg de la via d’entrada, formant un sector urbà propi. En canvi, a la via FigueresOlot apareix una segona operació de creixement urbanístic, seguint les traces de QBSDFMtMBDJØ SVSBM FOMMBÎBOU BJYÓ ’JHVFSFT BNC 7JMBGBOU La trama urbana segueix expandint-se i consolidant-se a la perifèria, menters el nucli antic es deteriora i devalua. Actualment, un dels problemes és la manca de rehabilitació del casc antic causant la caiguda del valor immobiliari i essent un reclam per els immigrants. Per altra costat, la consolidació urbana de ponent manca de circulació viaria perifèrica, autor del sobreexcedit de l’eix viari per l’interior de Figueres causant de soroll i perill pel ciutadà

The aim of this study is to analyze the growth of the urban structure of Figueres of this last century through orthophoto maps. The study begins with the orthophoto map of 1946 in which the core of Figueres isolated and surrounded by agricultural sectors. It is a compact model surrounded by infrastructures that make the city accessible. The layout of the Port railway line is observed Bou – Barcelona, the national road towards France that runs along the western limit of the consolidated city and the traces of the old roads to Peralada, Olot and the Lighthouse of Empordà. In 1990, important changes were observed. The Portbou - Figueres road appears, RVF PCTFSWFN EJTDPSSF QBSBMtMFMB B MB WJB EF GFSSPDBSSJM "RVFTUB WJB FOMMBÎB BNC MB trace of the east round that is imposed on the territory. All the mobility improvements, the growth in the east of the city has not been favorable due to the problems caused by the railway, on the other hand, the core of Figueres expands to the west through the development of the neighborhood of Poble Nou and to the north at the foot of the Sant Ferran Castle built in 1753 as a military fortress. In the year 2000, it can be observed that, finally, the core of Figueres, Vilafant and Vilatenim they stay connected. It is linked to Vilatenim through a commercial-industrial axis along the entrance road, forming its own urban sector. On the other hand, in via FigueresOlot a second operation of urban growth appears, following the traces of QBSDFMtMBDJØ SVSBM FOMMBÎBOU BJYÓ ’JHVFSFT BNC 7JMBGBOU The urban fabric continues to expand and consolidate on the periphery, lying in the core old deteriorates and devalues. Currently, one of the problems is the lack of rehabilitation of the old town causing the drop in real estate value and being a claim by the immigrants On the other hand, the urban consolidation of the west lacks circulation peripheral road, author of the excess of the road axis through the interior of Figueres causing of noise and danger for the citizen

Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Palmada Castells, Sara
Date: 2018 June 1
Abstract: L’objectiu d’aquest estudi és analitzar el creixement de l’estructura urbana de Figueres d’aquest últim segle mitjançant ortofotomapes. L’estudi s’inicia amb l’ortofotomapa del 1946 en que es pot observar el nucli de Figueres aïllat i envoltat pel sectors agraris. És un model compacte rodejat d’infraestructures que fan accessible la ciutat. S’observa el traçat de la línia de ferrocarril Port Bou – Barcelona, la carretera nacional cap a França que discorre pel límit oest de la ciutat consolidada i les traces dels antics camins cap a Peralada, Olot i el Far d’Empordà. A l’any 1990, s’observen canvis importants. Apareix la carretera Portbou – Figueres, RVF PCTFSWFN EJTDPSSF QBSBMtMFMB B MB WJB EF GFSSPDBSSJM "RVFTUB WJB FOMMBÎB BNC MB traça de la ronda est que s’imposa en el territori. Tot hi les millores de mobilitat, el creixement per l’est de la ciutat no ha sigut favorable degut a les problemàtiques causades per la via ferroviària, en canvi, el nucli de Figueres s’expandeix per l’oest mitjançant el desenvolupament de la barriada del Poble Nou i pel nord als peus del Castell de Sant Ferran construït al 1753 com a fortalesa militar. A l’any 2000, es pot observar que, fnalment, el nucli de Figueres, Vilafant i Vilatenim queden connectats. S’enllaça amb Vilatenim mitjançant un eix comercial-industrial al llarg de la via d’entrada, formant un sector urbà propi. En canvi, a la via FigueresOlot apareix una segona operació de creixement urbanístic, seguint les traces de QBSDFMtMBDJØ SVSBM FOMMBÎBOU BJYÓ ’JHVFSFT BNC 7JMBGBOU La trama urbana segueix expandint-se i consolidant-se a la perifèria, menters el nucli antic es deteriora i devalua. Actualment, un dels problemes és la manca de rehabilitació del casc antic causant la caiguda del valor immobiliari i essent un reclam per els immigrants. Per altra costat, la consolidació urbana de ponent manca de circulació viaria perifèrica, autor del sobreexcedit de l’eix viari per l’interior de Figueres causant de soroll i perill pel ciutadà
The aim of this study is to analyze the growth of the urban structure of Figueres of this last century through orthophoto maps. The study begins with the orthophoto map of 1946 in which the core of Figueres isolated and surrounded by agricultural sectors. It is a compact model surrounded by infrastructures that make the city accessible. The layout of the Port railway line is observed Bou – Barcelona, the national road towards France that runs along the western limit of the consolidated city and the traces of the old roads to Peralada, Olot and the Lighthouse of Empordà. In 1990, important changes were observed. The Portbou - Figueres road appears, RVF PCTFSWFN EJTDPSSF QBSBMtMFMB B MB WJB EF GFSSPDBSSJM "RVFTUB WJB FOMMBÎB BNC MB trace of the east round that is imposed on the territory. All the mobility improvements, the growth in the east of the city has not been favorable due to the problems caused by the railway, on the other hand, the core of Figueres expands to the west through the development of the neighborhood of Poble Nou and to the north at the foot of the Sant Ferran Castle built in 1753 as a military fortress. In the year 2000, it can be observed that, finally, the core of Figueres, Vilafant and Vilatenim they stay connected. It is linked to Vilatenim through a commercial-industrial axis along the entrance road, forming its own urban sector. On the other hand, in via FigueresOlot a second operation of urban growth appears, following the traces of QBSDFMtMBDJØ SVSBM FOMMBÎBOU BJYÓ ’JHVFSFT BNC 7JMBGBOU The urban fabric continues to expand and consolidate on the periphery, lying in the core old deteriorates and devalues. Currently, one of the problems is the lack of rehabilitation of the old town causing the drop in real estate value and being a claim by the immigrants On the other hand, the urban consolidation of the west lacks circulation peripheral road, author of the excess of the road axis through the interior of Figueres causing of noise and danger for the citizen
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22480
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Residències de persones grans
Old age homes
Arquitectura i estalvi d’energia
Architecture and energy conservation
Title: Restaurar, rehabilitar i edificar : Residència per a la tercera edat i centre de dia als Jardins de l’Antiga Casa i Fàbrica Surera Koëpke
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors