Item


B2B Managment

Gràcies al constant avanç de la tecnologia i la globalització del comerç, moltes empreses aposten per obrir negocis a altres països i formar aliances entre companyies de diferents parts del món. Això presenta una dificultat logística a l’hora de negociar els possibles contractes o negocis que es formin. En aquest punt van aparèixer les reunions Bussines-to-Bussines o B2B. Les reunions Bussines-to-Bussines són una forma d’intercanvi entre dues o més empreses participants, de les quals sol intervenir un membre de cada una de les empreses amb l’objectiu d’exposar, negociar o tancar els detalls d’un contracte o una venda. Gràcies a la curta durada d’aquestes reunions i el fet que tenen lloc en esdeveniments importants, com congressos o conferències, permeten a una mateixa empresa dur a terme multitud de reunions amb un cost logístic reduït. L’alta concentració d’empreses en un espai reduït, les seves diferències horàries i la seva disponibilitat de personal pot suposar un repte complicat gestionar. Aquest projecte consisteix en desenvolupar una eina gràfica que faciliti la tasca de la confecció d’horaris a un organitzador d’esdeveniments tipus B2B. Confeccionar horaris per un esdeveniment B2B és un problema combinatori dur (NP-hard). Per aquest motiu, utilitzarem una de les tècniques actualment més eficients per resoldre aquest tipus de problemes, que és la aproximació model-and-solve. Aquesta aproximació consisteix, en primer lloc, en codificar el problema com a un conjunt de variables i de restriccions sobre aquestes variables, de manera que, un cop es troba una assignació per les variables que satisfan les restriccions, aquesta representa una solució del problema. Un cop definit el model de restriccions, s’utilitza un solver (solucionador) especialitzat de restriccions. En particular, en aquest projecte utilitzarem codificacions cap a el problema de la satisfactibilitat Booleana (SAT). Aquesta aproximació no només és eficient, sinó que ens permetrà delegar la tasca de trobar solucions a un solver especialitzat, i ens podrem centrar en desenvolupar una eina gràfica interactiva i intuïtiva

Thanks to the constant advancement of technology and the globalization of trade, many companies are opting to open business in other countries and form alliances between companies from different parts of the world. This presents a logistical difficulty when negotiating the possible contracts or businesses that are formed. At this point Business-to-Business or B2B meetings appeared. Business-to-Business meetings are a form of exchange between two or more participating companies, of which a member of each of the companies usually intervenes with the aim of exhibiting, negotiating or close the details of a contract or sale. Thanks to the short duration of these meetings and the fact that take place at important events, such as congresses or conferences, allow the same company carry out a multitude of meetings with a reduced logistical cost. The high concentration of companies in a small space, their time differences and their staff availability can be a difficult challenge to manage. This project consists of developing a graphic tool that facilitates the task of creating schedules for a B2B event organizer. Scheduling a B2B event is an NP-hard combinatorial problem. For this one reason, we will use one of the currently most efficient techniques to solve this type of problem, which is the model-and-solve approach. This approach consists, first of all, in coding the problem as a set of variables and restrictions on these variables, so that once an assignment is found for the variables that satisfy the constraints, this represents a solution of problem Once the constraint model is defined, a specialized constraint solver is used. In particular, in this project we will use encodings towards the Boolean satisfiability problem (SAT). This approach is not only efficient, but will allow us to delegate the task of finding solutions to a specialized solver, and we can focus on developing an interactive graphical tool and intuitive

Manager: Coll, Jordi
Villaret Auselle, Mateu
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Alabau Blanquera, Adrià
Date: 2020 June 1
Abstract: Gràcies al constant avanç de la tecnologia i la globalització del comerç, moltes empreses aposten per obrir negocis a altres països i formar aliances entre companyies de diferents parts del món. Això presenta una dificultat logística a l’hora de negociar els possibles contractes o negocis que es formin. En aquest punt van aparèixer les reunions Bussines-to-Bussines o B2B. Les reunions Bussines-to-Bussines són una forma d’intercanvi entre dues o més empreses participants, de les quals sol intervenir un membre de cada una de les empreses amb l’objectiu d’exposar, negociar o tancar els detalls d’un contracte o una venda. Gràcies a la curta durada d’aquestes reunions i el fet que tenen lloc en esdeveniments importants, com congressos o conferències, permeten a una mateixa empresa dur a terme multitud de reunions amb un cost logístic reduït. L’alta concentració d’empreses en un espai reduït, les seves diferències horàries i la seva disponibilitat de personal pot suposar un repte complicat gestionar. Aquest projecte consisteix en desenvolupar una eina gràfica que faciliti la tasca de la confecció d’horaris a un organitzador d’esdeveniments tipus B2B. Confeccionar horaris per un esdeveniment B2B és un problema combinatori dur (NP-hard). Per aquest motiu, utilitzarem una de les tècniques actualment més eficients per resoldre aquest tipus de problemes, que és la aproximació model-and-solve. Aquesta aproximació consisteix, en primer lloc, en codificar el problema com a un conjunt de variables i de restriccions sobre aquestes variables, de manera que, un cop es troba una assignació per les variables que satisfan les restriccions, aquesta representa una solució del problema. Un cop definit el model de restriccions, s’utilitza un solver (solucionador) especialitzat de restriccions. En particular, en aquest projecte utilitzarem codificacions cap a el problema de la satisfactibilitat Booleana (SAT). Aquesta aproximació no només és eficient, sinó que ens permetrà delegar la tasca de trobar solucions a un solver especialitzat, i ens podrem centrar en desenvolupar una eina gràfica interactiva i intuïtiva
Thanks to the constant advancement of technology and the globalization of trade, many companies are opting to open business in other countries and form alliances between companies from different parts of the world. This presents a logistical difficulty when negotiating the possible contracts or businesses that are formed. At this point Business-to-Business or B2B meetings appeared. Business-to-Business meetings are a form of exchange between two or more participating companies, of which a member of each of the companies usually intervenes with the aim of exhibiting, negotiating or close the details of a contract or sale. Thanks to the short duration of these meetings and the fact that take place at important events, such as congresses or conferences, allow the same company carry out a multitude of meetings with a reduced logistical cost. The high concentration of companies in a small space, their time differences and their staff availability can be a difficult challenge to manage. This project consists of developing a graphic tool that facilitates the task of creating schedules for a B2B event organizer. Scheduling a B2B event is an NP-hard combinatorial problem. For this one reason, we will use one of the currently most efficient techniques to solve this type of problem, which is the model-and-solve approach. This approach consists, first of all, in coding the problem as a set of variables and restrictions on these variables, so that once an assignment is found for the variables that satisfy the constraints, this represents a solution of problem Once the constraint model is defined, a specialized constraint solver is used. In particular, in this project we will use encodings towards the Boolean satisfiability problem (SAT). This approach is not only efficient, but will allow us to delegate the task of finding solutions to a specialized solver, and we can focus on developing an interactive graphical tool and intuitive
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22512
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Bussines to bussines
Empreses - Informàtica
Business - Data processing
Title: B2B Managment
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors