Item


Desenvolupament de millores al sector logístic: Tecnologia NFC

Des de fa molts anys que en la ment tenia la idea d’automatitzar i millorar els codis de barres d’un supermercat. Gràcies a l’augment exponencial del mercat dels dispositius mòbils dels darrers anys, han abaixat molt els preus de les tecnologies que porten incorporada en ells. En el meu projecte tractaré la tecnologia NFC com a pilar central i a poder ser incorporada en els dispositius mòbils, per fer més accessible i senzill la utilització. Ha estat un encert esperar uns anys per desenvolupar aquesta idea de modernitzar el sistema del codi de barres, el sector de l’e-commerce també està pujant any rere any, augmentant les empreses de transport, per tant fent créixer el món de la logística que és on el meu projecte entra. En cap projecte de la carrera l’he pogut desenvolupar, ja que tots els treballs fets fins ara eren molt pautats. En el projecte de final de carrera era el millor moment per portar a la llum i intentar fer d’una idea un bon projecte i a poder ser un producte amb cara i ulls a l’hora de vendre en el sector de la logística per facilitar el seu treball de gestió dins del sector amb la tecnologia del NFC. Aquests avantatges tecnològics gràcies al mercat evolutiu dels smartphones i l’alt creixement en empreses de transport fan el meu projecte molt interessant i amb un alt potencial econòmic, ja que són mercats en alça i una millora en el sector podria ser molt fàcil de vendre i obtenir clients finals del producte. Descrits els mercats on està enfocat el meu projecte, procediré a investigar petites i mitjanes empreses de logística comarcals, per tal de veure el seu funcionament, possibles millores en certs processos, estudiar la viabilitat d’algun producte que aportés millora a les empreses, a posteriori dissenyar i desenvolupar la idea, implementar-la, i revisar que el sistema sigui efectiu

For many years I had in mind the idea of automating and improving the barcodes of a supermarket Thanks to the exponential increase in the mobile device market in recent years, they have greatly reduced the prices of the technologies they carry incorporated in them. In my project I will try NFC technology as a central pillar and to be able to be incorporated in mobile devices, to do more accessible and simple to use. It was a good idea to wait a few years to develop this idea of modernizing the code system bars, the e-commerce sector is also rising year after year, increasing transport companies, therefore growing the world of logistics which is where my project comes in. In no career project have I been able to develop it, since all the work done so far was a lot guidelines In the end-of-career project it was the best time to bring to light and try to be one idea of a good project and to be able to be a product with a face and eyes when selling in the sector logistics to facilitate their management work within the sector with NFC technology. These technological advantages thanks to the evolving smartphone market and the high growth in companies of transport make my project very interesting and with a high economic potential, since they are markets on the rise and an improvement in the sector could be very easy to sell and get end customers of the product. Having described the markets where my project is focused, I will proceed to investigate small and medium-sized companies regional logistics, in order to see its operation, possible improvements in certain processes, study the viability of a product that brings improvements to companies, subsequently designing and developing the idea, implement it, and check that the system is effective

Manager: Bueno Delgado, Antoni
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Costa Quer, Marc
Date: 2020 September 1
Abstract: Des de fa molts anys que en la ment tenia la idea d’automatitzar i millorar els codis de barres d’un supermercat. Gràcies a l’augment exponencial del mercat dels dispositius mòbils dels darrers anys, han abaixat molt els preus de les tecnologies que porten incorporada en ells. En el meu projecte tractaré la tecnologia NFC com a pilar central i a poder ser incorporada en els dispositius mòbils, per fer més accessible i senzill la utilització. Ha estat un encert esperar uns anys per desenvolupar aquesta idea de modernitzar el sistema del codi de barres, el sector de l’e-commerce també està pujant any rere any, augmentant les empreses de transport, per tant fent créixer el món de la logística que és on el meu projecte entra. En cap projecte de la carrera l’he pogut desenvolupar, ja que tots els treballs fets fins ara eren molt pautats. En el projecte de final de carrera era el millor moment per portar a la llum i intentar fer d’una idea un bon projecte i a poder ser un producte amb cara i ulls a l’hora de vendre en el sector de la logística per facilitar el seu treball de gestió dins del sector amb la tecnologia del NFC. Aquests avantatges tecnològics gràcies al mercat evolutiu dels smartphones i l’alt creixement en empreses de transport fan el meu projecte molt interessant i amb un alt potencial econòmic, ja que són mercats en alça i una millora en el sector podria ser molt fàcil de vendre i obtenir clients finals del producte. Descrits els mercats on està enfocat el meu projecte, procediré a investigar petites i mitjanes empreses de logística comarcals, per tal de veure el seu funcionament, possibles millores en certs processos, estudiar la viabilitat d’algun producte que aportés millora a les empreses, a posteriori dissenyar i desenvolupar la idea, implementar-la, i revisar que el sistema sigui efectiu
For many years I had in mind the idea of automating and improving the barcodes of a supermarket Thanks to the exponential increase in the mobile device market in recent years, they have greatly reduced the prices of the technologies they carry incorporated in them. In my project I will try NFC technology as a central pillar and to be able to be incorporated in mobile devices, to do more accessible and simple to use. It was a good idea to wait a few years to develop this idea of modernizing the code system bars, the e-commerce sector is also rising year after year, increasing transport companies, therefore growing the world of logistics which is where my project comes in. In no career project have I been able to develop it, since all the work done so far was a lot guidelines In the end-of-career project it was the best time to bring to light and try to be one idea of a good project and to be able to be a product with a face and eyes when selling in the sector logistics to facilitate their management work within the sector with NFC technology. These technological advantages thanks to the evolving smartphone market and the high growth in companies of transport make my project very interesting and with a high economic potential, since they are markets on the rise and an improvement in the sector could be very easy to sell and get end customers of the product. Having described the markets where my project is focused, I will proceed to investigate small and medium-sized companies regional logistics, in order to see its operation, possible improvements in certain processes, study the viability of a product that brings improvements to companies, subsequently designing and developing the idea, implement it, and check that the system is effective
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22552
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Logística (Indústria)
Business logistics
Tecnologia NFC
Title: Desenvolupament de millores al sector logístic: Tecnologia NFC
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors