Item


Desenvolupament d’una aplicació web per visualitzar i executar els models de la teoria d’autòmats

La idea principal de realitzar aquest treball sorgeix a arrel del meu interès per l’àrea de computació. Veient les propostes per part del professorat em va cridar l’atenció perquè reunia un altre punt d’interès, la programació web. La motivació per dur a terme aquest projecte és ajudar a donar a conèixer aquesta branca de la computació que és la teoria d’autòmats i oferir a tothom que s’hi interessi una eina de suport addicional que permeti treballar els conceptes més bàsics. S’espera desenvolupar una aplicació que de manera interactiva mostri quines son les diferències entre els tipus d’autòmats, quines son les seves característiques i propietats i quines són les seves capacitats de còmput. Es tracta d’una eina pràctica que ajuda a introduir-se en aquest àmbit i que pot despertar l’interès d’alumnes i guiar-los en l’aprenentatge treballant aplicacions i exemples d’ús del temari estudiat. L’objectiu és la programació d’una eina de suport web a la docència que permeti definir autòmats finits deterministes, autòmats de pila, i màquines de Turing d’una sola cinta i multicinta, així com les seves respectives versions indeterministes i la seva modificació, execució pas per pas, la representació de manera visual i la capacitat per exportar i importar-les. Es busca donar una solució senzilla que permeti als alumnes testejar els dissenys d’autòmats i verificar el seu funcionament sense necessitat d’aprendre altres conceptes sobre l’aplicació. El llibre que s’utilitza com a base de l’assignatura corresponent és Introduction to the Theory of Computation [1] de Michael Sipser és per això que s’ha fet servir per facilitar encara més l’aprenentatge permetent simular i testejar alguns dels autòmats que apareixen al llibre com a exemples

The main idea to carry out this work arises from my interest in the area of computing. Seeing the proposals from the teaching staff caught my attention because it gathered another point of interest, web programming. The motivation to carry out this project is to help raise awareness of this branch of the computation that is the theory of automata and offer everyone who is interested in it a support tool additional that allows you to work on the most basic concepts. It is expected to develop an application that interactively show what the differences are between the types of automata, what they are its characteristics and properties and what are its computing capabilities. It is a practical tool that helps to introduce yourself in this area and that can arouse interest of students and guide them in learning by working on applications and examples of use of the studied syllabus. The goal is the programming of a web teaching support tool that allows automatons to be defined finite determinists, stack automata, and single-tape and multi-tape Turing machines, as well as the their respective indeterministic versions and their modification, step-by-step execution, representation visually and the ability to export and import them. The aim is to provide a simple solution that allows students to test and verify automaton designs its operation without the need to learn other concepts about the application. The book that is used as the basis of the corresponding subject is Introduction to the Theory of Computation [1] by Michael Sipser is why it has been used to further facilitate learning by enabling simulate and test some of the automata that appear in the book as examples

Manager: Rigau Vilalta, Jaume
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Barrachina Hernández, Pol
Date: 2020 June 1
Abstract: La idea principal de realitzar aquest treball sorgeix a arrel del meu interès per l’àrea de computació. Veient les propostes per part del professorat em va cridar l’atenció perquè reunia un altre punt d’interès, la programació web. La motivació per dur a terme aquest projecte és ajudar a donar a conèixer aquesta branca de la computació que és la teoria d’autòmats i oferir a tothom que s’hi interessi una eina de suport addicional que permeti treballar els conceptes més bàsics. S’espera desenvolupar una aplicació que de manera interactiva mostri quines son les diferències entre els tipus d’autòmats, quines son les seves característiques i propietats i quines són les seves capacitats de còmput. Es tracta d’una eina pràctica que ajuda a introduir-se en aquest àmbit i que pot despertar l’interès d’alumnes i guiar-los en l’aprenentatge treballant aplicacions i exemples d’ús del temari estudiat. L’objectiu és la programació d’una eina de suport web a la docència que permeti definir autòmats finits deterministes, autòmats de pila, i màquines de Turing d’una sola cinta i multicinta, així com les seves respectives versions indeterministes i la seva modificació, execució pas per pas, la representació de manera visual i la capacitat per exportar i importar-les. Es busca donar una solució senzilla que permeti als alumnes testejar els dissenys d’autòmats i verificar el seu funcionament sense necessitat d’aprendre altres conceptes sobre l’aplicació. El llibre que s’utilitza com a base de l’assignatura corresponent és Introduction to the Theory of Computation [1] de Michael Sipser és per això que s’ha fet servir per facilitar encara més l’aprenentatge permetent simular i testejar alguns dels autòmats que apareixen al llibre com a exemples
The main idea to carry out this work arises from my interest in the area of computing. Seeing the proposals from the teaching staff caught my attention because it gathered another point of interest, web programming. The motivation to carry out this project is to help raise awareness of this branch of the computation that is the theory of automata and offer everyone who is interested in it a support tool additional that allows you to work on the most basic concepts. It is expected to develop an application that interactively show what the differences are between the types of automata, what they are its characteristics and properties and what are its computing capabilities. It is a practical tool that helps to introduce yourself in this area and that can arouse interest of students and guide them in learning by working on applications and examples of use of the studied syllabus. The goal is the programming of a web teaching support tool that allows automatons to be defined finite determinists, stack automata, and single-tape and multi-tape Turing machines, as well as the their respective indeterministic versions and their modification, step-by-step execution, representation visually and the ability to export and import them. The aim is to provide a simple solution that allows students to test and verify automaton designs its operation without the need to learn other concepts about the application. The book that is used as the basis of the corresponding subject is Introduction to the Theory of Computation [1] by Michael Sipser is why it has been used to further facilitate learning by enabling simulate and test some of the automata that appear in the book as examples
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22560
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Autòmats
Automates
Programació automàtica (Informàtica)
Automatic programming (Computer science)
Title: Desenvolupament d’una aplicació web per visualitzar i executar els models de la teoria d’autòmats
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors