Item


Recopilació i anàlisi de les dades obtingudes d’una xarxa de sensors per analitzar la qualitat de l’aire d’una ciutat

Actualment cada vegada es pren més atenció a la salut de les persones. En concret, la contaminació de l’aire ha esdevingut un problema molt important, especialment a les grans ciutats, on la gran quantitat de vehicles i indústries provoca una gran contaminació de l’aire. Segons l’Agència Europea del Medi Ambient (AEMA) a Europa, les emissions de molts contaminants s’han reduït notablement durant les últimes dècades, amb la consegüent millora de la qualitat de l’aire a tota la regió. No obstant això, les concentracions de contaminants atmosfèrics segueixen sent molt elevades i persisteixen els problemes de qualitat de l’aire. Bona part de la població europea viu en zones urbanes, on es sobrepassen els nivells màxims de contaminants en l’aire, comportant greus riscos per a la salut. En especial els contaminants d’ozó, diòxid de nitrogen i el nombre de partícules (PM 10 i PM 2.5) tenen un impacte molt negatiu per a la salut de les persones

Currently more and more attention is being paid to people’s health. In concrete, air pollution has become a very important problem, especially in large cities, where the large number of vehicles and industries causes a lot of air pollution. According to the European Environment Agency (AEMA) in Europe, the emissions of many pollutants have been significantly reduced in recent decades, with the resulting in improved air quality throughout the region. However, the concentrations of atmospheric pollutants remain very high and air quality problems persist. Much of the European population lives in urban areas, where the maximum levels of pollutants are exceeded the air, causing serious health risks. Especially ozone pollutants, nitrogen dioxide and the number of particles (PM 10 and PM 2.5) have an impact very negative for people’s health

Manager: Thió Fernández de Henestrosa, Santiago
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Garcia Ventura, Robert
Date: 2019 September 1
Abstract: Actualment cada vegada es pren més atenció a la salut de les persones. En concret, la contaminació de l’aire ha esdevingut un problema molt important, especialment a les grans ciutats, on la gran quantitat de vehicles i indústries provoca una gran contaminació de l’aire. Segons l’Agència Europea del Medi Ambient (AEMA) a Europa, les emissions de molts contaminants s’han reduït notablement durant les últimes dècades, amb la consegüent millora de la qualitat de l’aire a tota la regió. No obstant això, les concentracions de contaminants atmosfèrics segueixen sent molt elevades i persisteixen els problemes de qualitat de l’aire. Bona part de la població europea viu en zones urbanes, on es sobrepassen els nivells màxims de contaminants en l’aire, comportant greus riscos per a la salut. En especial els contaminants d’ozó, diòxid de nitrogen i el nombre de partícules (PM 10 i PM 2.5) tenen un impacte molt negatiu per a la salut de les persones
Currently more and more attention is being paid to people’s health. In concrete, air pollution has become a very important problem, especially in large cities, where the large number of vehicles and industries causes a lot of air pollution. According to the European Environment Agency (AEMA) in Europe, the emissions of many pollutants have been significantly reduced in recent decades, with the resulting in improved air quality throughout the region. However, the concentrations of atmospheric pollutants remain very high and air quality problems persist. Much of the European population lives in urban areas, where the maximum levels of pollutants are exceeded the air, causing serious health risks. Especially ozone pollutants, nitrogen dioxide and the number of particles (PM 10 and PM 2.5) have an impact very negative for people’s health
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22638
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Aire - Contaminació
Air - Pollution
Xarxes de sensors
Sensor networks
Title: Recopilació i anàlisi de les dades obtingudes d’una xarxa de sensors per analitzar la qualitat de l’aire d’una ciutat
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors