Item


Disseny d’un escenari fixe amb les seves instal·lacions

En el present projecte s’ha realitzat el disseny d’un escenari fixe per al poble de Sant Celoni. Aquest estarà format per una estructura metàl·lica que consta de 3 pòrtics units per corretges. El sistema de fonamentació d’aquest serà mitjançant 3 sabates contínues unides per bigues de riostres. El projecte també inclou les instal·lacions d’il·luminació, acústica, de baixant d’aigües pluvials i elèctrica de l’escenari. Els càlculs de l’estructura s’han realitzat mitjançant el programa Diamonds i també el PowerConnect. El disseny de l’estructura s’ha realitzat amb el programa Tekla Structures. Aquest programa serveix per a realitzar dissenys amb la metodologia BIM (Building Information Modeling). El BIM és una metodologia de treball col·laborativa per a la creació i gestió de projectes de construcció. El seu objectiu és centralitzar tota la informació del projecte en un model d’informació digital creat per tots els seus agents. El BIM suposa l’evolució dels sistemes de disseny tradicionals basats en el pla (plànols en 2D), ja que incorpora informació geomètrica (3D), de temps (4D), de costos (5D), ambiental (6D) i de manteniment (7D). El fet d’haver realitzat el disseny 3D ha permès la realització de renderitzats que permeten visualitzar el resultat final del projecte en una situació realista. Aquests s’han realitzat mitjançant el programa Lumion

In this project, a fixed stage has been designed for the town of Sant Celoni. This will be made up of a metal structure consisting of 3 portals joined by straps. The foundation system of this will be through 3 continuous shoes joined by beams braces The project also includes lighting, acoustics, rainwater drainage and electricity of the stage. The calculations of the structure have been carried out using the Diamonds program and also the PowerConnect. The design of the structure has been carried out with the Tekla Structures program. This program serves to create designs with the BIM (Building Information Modeling) methodology. The BIM is a collaborative work methodology for the creation and management of construction projects. Its goal is to centralize all project information in a digital information model created by all its agents. BIM represents the evolution of traditional design systems based on the plan (2D plans), since it incorporates geometric information (3D), time (4D), costs (5D), environmental (6D) and maintenance (7D). Having carried out the 3D design has allowed renderings to be made visualize the final result of the project in a realistic situation. These have been carried out through the Lumion program

Manager: Cahís Carola, Francesc Xavier
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Haro Jiménez, Roger
Date: 2019 June 1
Abstract: En el present projecte s’ha realitzat el disseny d’un escenari fixe per al poble de Sant Celoni. Aquest estarà format per una estructura metàl·lica que consta de 3 pòrtics units per corretges. El sistema de fonamentació d’aquest serà mitjançant 3 sabates contínues unides per bigues de riostres. El projecte també inclou les instal·lacions d’il·luminació, acústica, de baixant d’aigües pluvials i elèctrica de l’escenari. Els càlculs de l’estructura s’han realitzat mitjançant el programa Diamonds i també el PowerConnect. El disseny de l’estructura s’ha realitzat amb el programa Tekla Structures. Aquest programa serveix per a realitzar dissenys amb la metodologia BIM (Building Information Modeling). El BIM és una metodologia de treball col·laborativa per a la creació i gestió de projectes de construcció. El seu objectiu és centralitzar tota la informació del projecte en un model d’informació digital creat per tots els seus agents. El BIM suposa l’evolució dels sistemes de disseny tradicionals basats en el pla (plànols en 2D), ja que incorpora informació geomètrica (3D), de temps (4D), de costos (5D), ambiental (6D) i de manteniment (7D). El fet d’haver realitzat el disseny 3D ha permès la realització de renderitzats que permeten visualitzar el resultat final del projecte en una situació realista. Aquests s’han realitzat mitjançant el programa Lumion
In this project, a fixed stage has been designed for the town of Sant Celoni. This will be made up of a metal structure consisting of 3 portals joined by straps. The foundation system of this will be through 3 continuous shoes joined by beams braces The project also includes lighting, acoustics, rainwater drainage and electricity of the stage. The calculations of the structure have been carried out using the Diamonds program and also the PowerConnect. The design of the structure has been carried out with the Tekla Structures program. This program serves to create designs with the BIM (Building Information Modeling) methodology. The BIM is a collaborative work methodology for the creation and management of construction projects. Its goal is to centralize all project information in a digital information model created by all its agents. BIM represents the evolution of traditional design systems based on the plan (2D plans), since it incorporates geometric information (3D), time (4D), costs (5D), environmental (6D) and maintenance (7D). Having carried out the 3D design has allowed renderings to be made visualize the final result of the project in a realistic situation. These have been carried out through the Lumion program
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22649
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Construccions metàl·liques
Building, Iron and steel
Building information modeling
Title: Disseny d’un escenari fixe amb les seves instal·lacions
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors